Home > Java > Các hàm Java > Phương thức contains() trong Java String

Phương thức contains() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức contains() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có nằm trong chuỗi khác hay không.

Phương thức contains() thường được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn kiểm tra xem một chuỗi nào đó có tồn tại trong chuỗi khác.

Cú pháp phương thức contains() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức contains() đã nhé.

string.contains(CharSequence ch)

Trong đó:

 • ch (charSequence) - một chuỗi ký tự.

Hàm trả về:

 • trả về true nếu chuỗi chứa ký tự được chỉ định.
 • trả về false nếu chuỗi không chứa ký tự được chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Freetuts.net", bây giờ muốn kiểm tra xem chuỗi ".net" có trong str hay không ta viết như sau:

str.contains(".net");

Cách dùng phương thức contains() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện 2 ví dụ sử dụng phương thức contains() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ kiểm tra xem một chuỗi con có trong chuỗi ban đầu hay không.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  Boolean result;
  // sử dụng phương thức contains() để kiểm tra xem chuỗi str1 có chứa "Java" hay không
  result = str1.contains("Java");
  System.out.println(result); 

  // sử dụng phương thức contains() để kiểm tra xem chuỗi str1 có chứa "Python" hay không
  result = str1.contains("Python");
  System.out.println(result);

  // sử dụng phương thức contains() để kiểm tra xem chuỗi str1 có chứa "" hay không
  result = str1.contains("");
  System.out.println(result);
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

contains 02 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ kết hợp thêm if else để thông báo kết quả cho người dùng biết.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "Java";
  String str3 = "java";
  Boolean result;
  
  /* Trường hợp này đúng vì "Java" có trong chuỗi "Learn Java" */
  if (str1.contains(str2)) {
   System.out.println("Chuỗi \"" +str1 +"\""+ " chứa " +"chuỗi \""+ str2+"\"");
  }
  else {
   System.out.println("Chuỗi \"" +str1 +"\""+ " không chứa " +"chuỗi \""+ str2+"\"");
  }
  
  /* Trong trường hợp này không đúng vì "java" không có trong chuỗi "Learn Java" */
  if (str1.contains(str3)) {
   System.out.println("Chuỗi \"" +str1 +"\""+ " chứa " +"chuỗi \""+ str3+"\"");
  }
  else {
   System.out.println("Chuỗi \"" +str1 +"\""+ " không chứa " +"chuỗi \""+ str3+"\"");
  }
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

contains 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức contains() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP