CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức equals() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức equals() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để so sánh hai chuỗi trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm equals() thường được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn biết được chuỗi a và chuỗi b giống nhau hay khác nhau. Vì phương thức chỉ trả về hai giá trị là True hoặc False.

Cú pháp hàm equals() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức equals() đã nhé.

string.equals(String str)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • str - chuỗi được so sánh.

Hàm trả về:

 • trả về true nếu các chuỗi bằng nhau.
 • trả về false nếu các chuỗi không bằng nhau.
 • trả về false nếu đối số str là null.

Ví dụ: chúng ta có hai chuỗi str1 = "Freetuts.net" và str2 = "Freetuts", bây giờ mình sử dụng phương thức equals() để so sánh hai chuỗi nhé.

str1.equals(str2);

Cách dùng hàm equals() trong Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện 2 ví dụ sử dụng phương thức equals() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện so sánh các chuỗi với nhau, khi đó kết quả sẽ trả về true hoặc false.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "Learn Java";
  String str3 = "Learn C / C++";
  Boolean result;
  /* so sánh chuỗi 1 với chuỗi 2 */
  result = str1.equals(str2);
  //->> kết quả trả về true
  System.out.println(result); 
  /*so sánh chuỗi 1 với chuỗi 3 */
  result = str1.equals(str3);
  //->> kết quả trả về false
  System.out.println(result);
  /*so sánh chuỗi 2 với chuỗi 3 */
  result = str2.equals(str3);
  //->> kết quả trả về false
  System.out.println(result);
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

equals 01 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ kết hợp thêm if else để hiển thị thông báo cho người dùng biết.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Python";
  String str2 = "Learn Java";
  // sử dụng if else để hiển thị thông báo kết quả sau khi so sánh
  System.out.println();
  if (str1.equals(str2)) {
   System.out.println("Chuỗi str1 và chuỗi str2 bằng nhau.");
  }
  else {
   System.out.println("Chuỗi str1 và chuỗi str2 không bằng nhau.");
  }
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

equals 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức equals() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top