Home > Java > Các hàm Java > Phương thức equals() trong Java String

Phương thức equals() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức equals() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để so sánh hai chuỗi trong Java.

Hàm equals() thường được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn biết được chuỗi a và chuỗi b giống nhau hay khác nhau. Vì phương thức chỉ trả về hai giá trị là True hoặc False.

Cú pháp hàm equals() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức equals() đã nhé.

string.equals(String str)

Trong đó:

 • str - chuỗi được so sánh.

Hàm trả về:

 • trả về true nếu các chuỗi bằng nhau.
 • trả về false nếu các chuỗi không bằng nhau.
 • trả về false nếu đối số str là null.

Ví dụ: chúng ta có hai chuỗi str1 = "Freetuts.net" và str2 = "Freetuts", bây giờ mình sử dụng phương thức equals() để so sánh hai chuỗi nhé.

str1.equals(str2);

Cách dùng hàm equals() trong Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện 2 ví dụ sử dụng phương thức equals() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện so sánh các chuỗi với nhau, khi đó kết quả sẽ trả về true hoặc false.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "Learn Java";
  String str3 = "Learn C / C++";
  Boolean result;
  /* so sánh chuỗi 1 với chuỗi 2 */
  result = str1.equals(str2);
  //->> kết quả trả về true
  System.out.println(result); 
  /*so sánh chuỗi 1 với chuỗi 3 */
  result = str1.equals(str3);
  //->> kết quả trả về false
  System.out.println(result);
  /*so sánh chuỗi 2 với chuỗi 3 */
  result = str2.equals(str3);
  //->> kết quả trả về false
  System.out.println(result);
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

equals 01 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ kết hợp thêm if else để hiển thị thông báo cho người dùng biết.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Python";
  String str2 = "Learn Java";
  // sử dụng if else để hiển thị thông báo kết quả sau khi so sánh
  System.out.println();
  if (str1.equals(str2)) {
   System.out.println("Chuỗi str1 và chuỗi str2 bằng nhau.");
  }
  else {
   System.out.println("Chuỗi str1 và chuỗi str2 không bằng nhau.");
  }
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

equals 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức equals() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP