CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức equals() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức equals() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để so sánh hai chuỗi trong Java.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm equals() thường được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn biết được chuỗi a và chuỗi b giống nhau hay khác nhau. Vì phương thức chỉ trả về hai giá trị là True hoặc False.

Cú pháp hàm equals() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức equals() đã nhé.

string.equals(String str)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • str - chuỗi được so sánh.

Hàm trả về:

 • trả về true nếu các chuỗi bằng nhau.
 • trả về false nếu các chuỗi không bằng nhau.
 • trả về false nếu đối số str là null.

Ví dụ: chúng ta có hai chuỗi str1 = "Freetuts.net" và str2 = "Freetuts", bây giờ mình sử dụng phương thức equals() để so sánh hai chuỗi nhé.

str1.equals(str2);

Cách dùng hàm equals() trong Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện 2 ví dụ sử dụng phương thức equals() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện so sánh các chuỗi với nhau, khi đó kết quả sẽ trả về true hoặc false.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "Learn Java";
  String str3 = "Learn C / C++";
  Boolean result;
  /* so sánh chuỗi 1 với chuỗi 2 */
  result = str1.equals(str2);
  //->> kết quả trả về true
  System.out.println(result); 
  /*so sánh chuỗi 1 với chuỗi 3 */
  result = str1.equals(str3);
  //->> kết quả trả về false
  System.out.println(result);
  /*so sánh chuỗi 2 với chuỗi 3 */
  result = str2.equals(str3);
  //->> kết quả trả về false
  System.out.println(result);
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

equals 01 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ kết hợp thêm if else để hiển thị thông báo cho người dùng biết.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Python";
  String str2 = "Learn Java";
  // sử dụng if else để hiển thị thông báo kết quả sau khi so sánh
  System.out.println();
  if (str1.equals(str2)) {
   System.out.println("Chuỗi str1 và chuỗi str2 bằng nhau.");
  }
  else {
   System.out.println("Chuỗi str1 và chuỗi str2 không bằng nhau.");
  }
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

equals 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức equals() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải