CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức endsWith() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức endsWith() trong Java string. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có kết thúc bằng một chuỗi được chỉ định.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức endsWith() được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn kiểm tra xem một chuỗi có kết thúc bằng một chuỗi nào đó hay không.

Cú pháp phương thức endsWith() trong Java string

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức endsWith() đã nhé.

string.endsWith(String str)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • str - kiểm tra xem chuỗi có kết thúc bằng str hay không.

Hàm trả về:

 • Trả về true nếu chuỗi kết thúc bằng chuỗi đã cho.
 • Trả về false nếu chuỗi không kết thúc bằng chuỗi đã cho.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Freetuts.net", bây giờ kiểm tra xem chuỗi có kết thúc bằng ".net" hay không.

str.endsWith(".net");

Cách dùng phương thức endsWith() trong Java string

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức endsWith() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai bao một chuỗi với nội dung nhất định. Sau đó thực hiện kiểm tra xem một chuỗi nào đó có kết thúc trong chuỗi ban đầu hay không.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một chuỗi với nội dung nhất định
  String str = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
  //sử dụng phương thức endsWith() để kiểm tra xem một chuỗi có kết thúc trong chuỗi str hay không
  System.out.println(str.endsWith(".net")); // true
  System.out.println(str.endsWith("t")); // true
  System.out.println(str.endsWith("Freetuts.net")); // true
  System.out.println(str.endsWith("chào")); // false
  System.out.println(str.endsWith("c")); // false

  System.out.println("-------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

endswith 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức endsWith() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top