Home > Java > Các hàm Java > Phương thức endsWith() trong Java String

Phương thức endsWith() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức endsWith() trong Java string. Đây là một phương thức được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có kết thúc bằng một chuỗi được chỉ định.

Phương thức endsWith() được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn kiểm tra xem một chuỗi có kết thúc bằng một chuỗi nào đó hay không.

Cú pháp phương thức endsWith() trong Java string

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức endsWith() đã nhé.

string.endsWith(String str)

Trong đó:

 • str - kiểm tra xem chuỗi có kết thúc bằng str hay không.

Hàm trả về:

 • Trả về true nếu chuỗi kết thúc bằng chuỗi đã cho.
 • Trả về false nếu chuỗi không kết thúc bằng chuỗi đã cho.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Freetuts.net", bây giờ kiểm tra xem chuỗi có kết thúc bằng ".net" hay không.

str.endsWith(".net");

Cách dùng phương thức endsWith() trong Java string

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức endsWith() để minh họa cho cách dùng của nó.

Cụ thể mình sẽ khai bao một chuỗi với nội dung nhất định. Sau đó thực hiện kiểm tra xem một chuỗi nào đó có kết thúc trong chuỗi ban đầu hay không.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo một chuỗi với nội dung nhất định
  String str = "Chào mừng các bạn đến với Freetuts.net";
  //sử dụng phương thức endsWith() để kiểm tra xem một chuỗi có kết thúc trong chuỗi str hay không
  System.out.println(str.endsWith(".net")); // true
  System.out.println(str.endsWith("t")); // true
  System.out.println(str.endsWith("Freetuts.net")); // true
  System.out.println(str.endsWith("chào")); // false
  System.out.println(str.endsWith("c")); // false

  System.out.println("-------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

endswith 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức endsWith() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP