CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức toLowerCase() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức toLowerCase() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để chuyển ký tự in hoa thành ký tự thường.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức toLowerCase() được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn đổi một ký tự in hoa thành in thường. Hoặc trong trường hợp đổi tất cả ký tự trong chuỗi thanh ký tự thường.

Cú pháp hàm toLowerCase() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức toLowerCase() đã nhé.

string.toLowerCase()

Ở đây, string là một đối tượng của lớp String.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm trả về một chuỗi có tất cả các chữ cái viết hoa được chuyển đổi thành chữ thường.

Ví dụ: chúng ta có một chuỗi str = "Freetuts.Net", bây giờ sẽ đổi tất cả các ký tự trong chuỗi str thành chữ in thường.

str.toLowerCase();

Cách dùng hàm toLowerCase() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức toLowerCase() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ thực hiện chuyển đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ in thường hết.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Chào mừng các Bạn đến với Freetuts.net";
  String str2 = "Đây là nơi để học lập trình miễn Phí";
  // chuyển đổi tất cả các ký tự thành chữ in thường bằng cách sử dụng phương thức toLowerCase() 
  // sau đó in ra màn hình các chuỗi đã chuyển đổi
  System.out.println(str1.toLowerCase());
  System.out.println(str2.toLowerCase());
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

tolowercase 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức toLowerCase() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top