CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức indexOf() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức indexOf() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về chỉ số của lần xuất hiện đầu tiên của ký tự / chuỗi con.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức indexOf() thường được sử dụng trong các trường hợp chúng ta muốn tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một ký tự / chuỗi con trong một chuỗi nào đó.

Cú pháp phương thức indexOf() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức indexOf() đã nhé.

Cú pháp tìm chỉ số của một ký tự:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

string.indexOf(int ch, int fromIndex)

Trong đó:

 • ch - ký tự có chỉ số bắt đầu được tìm thấy.
 • fromIndex (option) - nếu fromIndex được truyền, ký tự ch được tìm kiếm bắt đầu từ chỉ số này.

Cú pháp tìm chỉ số của một chuỗi con:

string.indexOf(String str, int fromIndex)

Trong đó:

 • str - chuỗi có chỉ số bắt đầu được tìm thấy.
 • fromIndex (option) - nếu fromIndex được truyền, chuỗi str được tìm kiếm bắt đầu từ chỉ số này.

Hàm trả về:

 • Trả về chỉ sô của lần xuất hiện đầu tiên của ký tự / chuỗi được chỉ định.
 • Trả về -1 nếu không tìm thấy ký tự / chuỗi được chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Freetuts.net", bây giờ sử dụng phương thức indexOf() để tìm chỉ số xuất hiện đầu tiên của ký tự 'e' trong chuỗi str.

str.indexOf('e');

Cách dùng phương thức indexOf() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức indexOf() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức indexOf() để trả về vị trí tìm thấy đầu tiên của một ký tự trong chuỗi.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  int result;
  /* Ví dụ sử dụng phương thức indexOf() để trả về vị trí tìm thấy đầu tiên của một ký tự */
  // trả về chỉ số của ký tự 'J' được tìm thấy đầu tiên
  result = str1.indexOf('J');
  System.out.println("Ký tự 'J' xuất hiện đầu tiên ở vị trí: "+result); // 6

  // trả về chỉ số của ký tự 'a' được tìm thấy đầu tiên
  result = str1.indexOf('a');
  System.out.println("Ký tự 'a' xuất hiện đầu tiên ở vị trí: "+result); // 2

  // trả về chỉ số của một chuỗi trống
  result = str1.indexOf("");
  System.out.println("Ký tự "+"\"\""+ " xuất hiện đầu tiên ở vị trí: "+result); // 0
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

indexof 01 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức indexOf() để trả về vị trí tìm thấy đầu tiên của một chuỗi con trong chuỗi. Cùng với đó mình sẽ truyền vào vị trí bắt đầu tìm kiếm thay vì tìm kiếm từ đầu chuỗi.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java programming";
  int result;
  // Tìm kiếm ký tự 'a' từ chỉ số thứ 4
  result = str1.indexOf('a', 4);
  System.out.println("Ký tự 'a' xuất hiện tại vị trí: "+result); // 7

  //Tìm chuỗi "Java" từ chỉ số thứ 5
  result = str1.indexOf("Java", 5);
  System.out.println("Chuỗi 'Java' xuất hiện tại ví trí: "+result); // -1
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

indexof 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức indexOf() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top Tải app , bet, tải