CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức indexOf() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức indexOf() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về chỉ số của lần xuất hiện đầu tiên của ký tự / chuỗi con.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức indexOf() thường được sử dụng trong các trường hợp chúng ta muốn tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một ký tự / chuỗi con trong một chuỗi nào đó.

Cú pháp phương thức indexOf() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức indexOf() đã nhé.

Cú pháp tìm chỉ số của một ký tự:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

string.indexOf(int ch, int fromIndex)

Trong đó:

 • ch - ký tự có chỉ số bắt đầu được tìm thấy.
 • fromIndex (option) - nếu fromIndex được truyền, ký tự ch được tìm kiếm bắt đầu từ chỉ số này.

Cú pháp tìm chỉ số của một chuỗi con:

string.indexOf(String str, int fromIndex)

Trong đó:

 • str - chuỗi có chỉ số bắt đầu được tìm thấy.
 • fromIndex (option) - nếu fromIndex được truyền, chuỗi str được tìm kiếm bắt đầu từ chỉ số này.

Hàm trả về:

 • Trả về chỉ sô của lần xuất hiện đầu tiên của ký tự / chuỗi được chỉ định.
 • Trả về -1 nếu không tìm thấy ký tự / chuỗi được chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Freetuts.net", bây giờ sử dụng phương thức indexOf() để tìm chỉ số xuất hiện đầu tiên của ký tự 'e' trong chuỗi str.

str.indexOf('e');

Cách dùng phương thức indexOf() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức indexOf() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức indexOf() để trả về vị trí tìm thấy đầu tiên của một ký tự trong chuỗi.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  int result;
  /* Ví dụ sử dụng phương thức indexOf() để trả về vị trí tìm thấy đầu tiên của một ký tự */
  // trả về chỉ số của ký tự 'J' được tìm thấy đầu tiên
  result = str1.indexOf('J');
  System.out.println("Ký tự 'J' xuất hiện đầu tiên ở vị trí: "+result); // 6

  // trả về chỉ số của ký tự 'a' được tìm thấy đầu tiên
  result = str1.indexOf('a');
  System.out.println("Ký tự 'a' xuất hiện đầu tiên ở vị trí: "+result); // 2

  // trả về chỉ số của một chuỗi trống
  result = str1.indexOf("");
  System.out.println("Ký tự "+"\"\""+ " xuất hiện đầu tiên ở vị trí: "+result); // 0
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

indexof 01 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức indexOf() để trả về vị trí tìm thấy đầu tiên của một chuỗi con trong chuỗi. Cùng với đó mình sẽ truyền vào vị trí bắt đầu tìm kiếm thay vì tìm kiếm từ đầu chuỗi.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java programming";
  int result;
  // Tìm kiếm ký tự 'a' từ chỉ số thứ 4
  result = str1.indexOf('a', 4);
  System.out.println("Ký tự 'a' xuất hiện tại vị trí: "+result); // 7

  //Tìm chuỗi "Java" từ chỉ số thứ 5
  result = str1.indexOf("Java", 5);
  System.out.println("Chuỗi 'Java' xuất hiện tại ví trí: "+result); // -1
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

indexof 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức indexOf() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top