Home > Java > Các hàm Java > Phương thức indexOf() trong Java String

Phương thức indexOf() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức indexOf() trong Java String. Đây là một phương thức được sử dụng để trả về chỉ số của lần xuất hiện đầu tiên của ký tự / chuỗi con.

Phương thức indexOf() thường được sử dụng trong các trường hợp chúng ta muốn tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của một ký tự / chuỗi con trong một chuỗi nào đó.

Cú pháp phương thức indexOf() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức indexOf() đã nhé.

Cú pháp tìm chỉ số của một ký tự:

string.indexOf(int ch, int fromIndex)

Trong đó:

 • ch - ký tự có chỉ số bắt đầu được tìm thấy.
 • fromIndex (option) - nếu fromIndex được truyền, ký tự ch được tìm kiếm bắt đầu từ chỉ số này.

Cú pháp tìm chỉ số của một chuỗi con:

string.indexOf(String str, int fromIndex)

Trong đó:

 • str - chuỗi có chỉ số bắt đầu được tìm thấy.
 • fromIndex (option) - nếu fromIndex được truyền, chuỗi str được tìm kiếm bắt đầu từ chỉ số này.

Hàm trả về:

 • Trả về chỉ sô của lần xuất hiện đầu tiên của ký tự / chuỗi được chỉ định.
 • Trả về -1 nếu không tìm thấy ký tự / chuỗi được chỉ định.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str = "Freetuts.net", bây giờ sử dụng phương thức indexOf() để tìm chỉ số xuất hiện đầu tiên của ký tự 'e' trong chuỗi str.

str.indexOf('e');

Cách dùng phương thức indexOf() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức indexOf() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức indexOf() để trả về vị trí tìm thấy đầu tiên của một ký tự trong chuỗi.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  int result;
  /* Ví dụ sử dụng phương thức indexOf() để trả về vị trí tìm thấy đầu tiên của một ký tự */
  // trả về chỉ số của ký tự 'J' được tìm thấy đầu tiên
  result = str1.indexOf('J');
  System.out.println("Ký tự 'J' xuất hiện đầu tiên ở vị trí: "+result); // 6

  // trả về chỉ số của ký tự 'a' được tìm thấy đầu tiên
  result = str1.indexOf('a');
  System.out.println("Ký tự 'a' xuất hiện đầu tiên ở vị trí: "+result); // 2

  // trả về chỉ số của một chuỗi trống
  result = str1.indexOf("");
  System.out.println("Ký tự "+"\"\""+ " xuất hiện đầu tiên ở vị trí: "+result); // 0
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

indexof 01 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức indexOf() để trả về vị trí tìm thấy đầu tiên của một chuỗi con trong chuỗi. Cùng với đó mình sẽ truyền vào vị trí bắt đầu tìm kiếm thay vì tìm kiếm từ đầu chuỗi.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java programming";
  int result;
  // Tìm kiếm ký tự 'a' từ chỉ số thứ 4
  result = str1.indexOf('a', 4);
  System.out.println("Ký tự 'a' xuất hiện tại vị trí: "+result); // 7

  //Tìm chuỗi "Java" từ chỉ số thứ 5
  result = str1.indexOf("Java", 5);
  System.out.println("Chuỗi 'Java' xuất hiện tại ví trí: "+result); // -1
 
  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

indexof 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức indexOf() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP