Home > Java > Các hàm Java > Phương thức isEmpty() trong Java String

Phương thức isEmpty() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức isEmpty() trong Java String. Đây là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có rỗng hay không.

Phương thức isEmpty() được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn kiểm tra xem một chuỗi nào đó có tồn tại phần tử hay không. Phương thức trả về giá trị true hoặc false.

Cú pháp hàm endisEmptysWith() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức isEmpty() đã nhé.

string.isEmpty()

Ở đây, string là một đối tượng của lớp String.

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Phương thức isEmpty() không nhận bất kỳ tham số nào.

Hàm trả về:

 • Trả về true nếu chuỗi trống (độ dài là 0).
 • Trả về false nếu chuỗi không trống.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str nào đó, bây giờ muốn kiểm tra xem chuỗi str trống hay không ta thực hiện như sau:

str.isEmpty();

Cách dùng hàm isEmpty() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức isEmpty() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ kiểm tra xem hai chuỗi str1 và str2 có phải là chuỗi trống hay không.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo hai chuỗi str1 và str2, một chuỗi có nội dung và một chuỗi không có
  String str1 = "Java Programming";
  String str2 = "";
  //sử dụng phương thức isEmpty() để kiểm tra lần lượt chuỗi 1 và chuỗi 2
  System.out.println(str1.isEmpty()); // false
  System.out.println(str2.isEmpty()); // true

  System.out.println("-------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

isempty 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức isEmpty() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP