CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức isEmpty() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức isEmpty() trong Java String. Đây là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có rỗng hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức isEmpty() được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn kiểm tra xem một chuỗi nào đó có tồn tại phần tử hay không. Phương thức trả về giá trị true hoặc false.

Cú pháp hàm endisEmptysWith() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức isEmpty() đã nhé.

string.isEmpty()

Ở đây, string là một đối tượng của lớp String.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Phương thức isEmpty() không nhận bất kỳ tham số nào.

Hàm trả về:

 • Trả về true nếu chuỗi trống (độ dài là 0).
 • Trả về false nếu chuỗi không trống.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str nào đó, bây giờ muốn kiểm tra xem chuỗi str trống hay không ta thực hiện như sau:

str.isEmpty();

Cách dùng hàm isEmpty() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức isEmpty() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ kiểm tra xem hai chuỗi str1 và str2 có phải là chuỗi trống hay không.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo hai chuỗi str1 và str2, một chuỗi có nội dung và một chuỗi không có
  String str1 = "Java Programming";
  String str2 = "";
  //sử dụng phương thức isEmpty() để kiểm tra lần lượt chuỗi 1 và chuỗi 2
  System.out.println(str1.isEmpty()); // false
  System.out.println(str2.isEmpty()); // true

  System.out.println("-------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

isempty 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức isEmpty() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top