Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
java jpg Các hàm Java

Quảng cáo

Phương thức isEmpty() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức isEmpty() trong Java String. Đây là một hàm được sử dụng để kiểm tra xem một chuỗi có rỗng hay không.

Phương thức isEmpty() được sử dụng trong trường hợp chúng ta muốn kiểm tra xem một chuỗi nào đó có tồn tại phần tử hay không. Phương thức trả về giá trị true hoặc false.

Quảng cáo

Cú pháp hàm endisEmptysWith() trong Java String

Trước tiên ra sẽ đi tìm hiểu cú pháp của phương thức isEmpty() đã nhé.

string.isEmpty()

Ở đây, string là một đối tượng của lớp String.

Phương thức isEmpty() không nhận bất kỳ tham số nào.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm trả về:

Quảng cáo

 • Trả về true nếu chuỗi trống (độ dài là 0).
 • Trả về false nếu chuỗi không trống.

Ví dụ: chúng ta có chuỗi str nào đó, bây giờ muốn kiểm tra xem chuỗi str trống hay không ta thực hiện như sau:

str.isEmpty();

Cách dùng hàm isEmpty() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức isEmpty() để minh họa cho cách dùng của nó. Cụ thể mình sẽ kiểm tra xem hai chuỗi str1 và str2 có phải là chuỗi trống hay không.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //khai báo hai chuỗi str1 và str2, một chuỗi có nội dung và một chuỗi không có
  String str1 = "Java Programming";
  String str2 = "";
  //sử dụng phương thức isEmpty() để kiểm tra lần lượt chuỗi 1 và chuỗi 2
  System.out.println(str1.isEmpty()); // false
  System.out.println(str2.isEmpty()); // true

  System.out.println("-------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

isempty 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức isEmpty() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Quảng cáo

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java

Các chủ đề liên quan:

Quảng cáo

Top