Home > Java > Các hàm Java > Phương thức compareTo() trong Java String

Phương thức compareTo() trong Java String

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức compareTo() trong Java string. Đây là một phương thức được sử dụng để so sánh hai chuỗi.

Phương thức compareTo() so sánh về mặt từ vựng (theo thứ tự từ điển) và dựa trên thứ tự của mỗi ký tự trong chuỗi.

Cú pháp compareTo() trong Java String

Trước tiên ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé:

string.compareTo(String str)

Trong đó:

 • str - chuỗi được so sánh.

Hàm trả về:

 • trả về 0 nếu các chuỗi bằng nhau.
 • trả về một số nguyên âm nếu chuỗi đứng trước str theo thứ tự từ điển.
 • trả về một số nguyên dương nếu chuỗi đứng sau str theo thứ tự từ điển.

Ví dụ: ta thực hiện so sánh hai chuỗi str1 và str2 rồi gán kết quả cho biến result.

result = str1.compareTo(str2);

Cách dùng compareTo() trong Java String

Trong phần này mình sẽ thực hiện một ví dụ sử dụng phương thức compareTo() để minh họa cho cách dùng của nó.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  String str1 = "Learn Java";
  String str2 = "Learn Java";
  String str3 = "Learn C / C++";
  int result;
  /*so sánh str1 với str2*/
  result = str1.compareTo(str2);
  System.out.println("Kết quả so sánh của chuỗi str1 và str2 là: " + result); 
  // ->> kết quả bằng 0
  /*so sánh str1 với str3*/
  result = str1.compareTo(str3);
  System.out.println("Kết quả so sánh của chuỗi str1 và str3 là: " + result);
  // ->> kết quả bằng 7
  /*so sánh str3 với str1*/
  result = str3.compareTo(str1);
  System.out.println("Kết quả so sánh của chuỗi str3 và str1 là: " + result);
  // ->> kết quả bằng -7

  System.out.println("---------------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

compareto 01 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức compareTo() trong Java. Các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Java, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách hàm xử lý chuỗi trong Java
Phương thức split() trong String Java
Phương thức compareTo() trong Java String
Phương thức length() trong Java String
Phương thức replace() trong Java String
Phương thức substring() trong Java String
Phương thức equals() trong Java String
Phương thức contains() trong Java String
Phương thức indexOf() trong Java String
Phương thức trim() trong Java String
Phương thức charAt() trong Java String
Phương thức toLowerCase() trong Java String
Phương thức concat() trong Java String
Phương thức startsWith() trong Java String
Phương thức endsWith() trong Java String
Phương thức isEmpty() trong Java String
Phương thức toCharArray() trong Java String

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP