JDBC
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Select MySQL bằng Java JDBC Driver

Trong bài này bạn sẽ được học cách thực hiện truy vấn Select trong MySQL bằng cách sử dụng Java JDBC Driver. Đây là cách lấy danh sách dữ liệu table trong Java khá phổ biến.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Kết nối vào Database

Để thực hiện được truy vấn này thì hãy chắc chắn rằng bạn đã kết nối vào MySQL nhé. Nếu chưa thì hãy đọc bài kết nối MySQL bằng Java JDBC Driver.

Connection conn = DriverManager.getConnection(url,username,password);

Ở bài đó mình đã tạo một lớp kết nối tên là MySQLJDBCUtil nên ta chỉ cần gọi phương thức kết nối từ lớp này là được. Thông số kết nối nằm trong file db.properties.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Connection conn = MySQLJDBCUtil.getConnection()

2. Tạo Statement

Sau khi kết nối xong thì hãy tạo một đối tượng Statement bằng cách sử dụng phương thức createStatement trong đối tượng conn đó.

Statement stmt = conn.createStatement();

* Lưu ý: Khi đã tạo xong Statement thì bạn có thể thực hiện bất kì truy vấn SQL nào, không chỉ riêng gì Select.

Dưới đây là một ví dụ với lệnh Select.

String sql = "SELECT first_name, last_name, email " +
       "FROM candidates";

ResultSet rs  = stmt.executeQuery(sql)

Chúng ta đã gọi phương thức executeQuery() trong đối tượng Statement (stmt). Phương thức này có công dụng thực thi một câu truy vấn bất kì và trả kết quả về thuộc kiểu ResultSet.

ResultSet cung cấp cho bạn một số phương thức để duyệt qua từng record. Phương thức next() sẽ trả về record hiện tại và chuyển con trỏ sang record tiếp theo nếu danh sách có dữ liệu, ngược lại nó return false.

3. Lấy dữ liệu các field

Để lấy dữ liệu của các field thì tùy thuộc vào kiểu dữ liệu của field, công thức cơ bản đó là:

getDataType()

Ví dụ:

 • getString("column_name") dùng để lấy giá trị theo tên cột
 • getInt(1) dùng để lấy theo thứ tự của cột

Hãy xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

while (rs.next()) {
  System.out.println(rs.getString("first_name") + "\t" + 
           rs.getString("last_name") + "\t" +
           rs.getString("email"));
          
}

4. Đóng kết nối

Bạn nên thực hiện thao tác ngắt kết nối sau khi thực hiện xong truy vấn để đảm bảo an toàn nhé.

try{
  rs.close();
  stmt.close();
} catch(SQLException e) {
  System.out.println(e.getMessage());
}

Nếu bạn sử dụng khối lệnh try-with-resource thì nó sẽ tự động ngắt kết nối, bạn sẽ không phải lam gì cả.

Dưới đây là file tổng kết những gì mà mình đã giải thích ở trên, bằng cách sử dụng database mẫu.

package org.mysqltutorial;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

/**
 *
 * @author mysqltutorial.org
 */
public class Main {
  
  public static void main(String[] args) { 
    // 
    String sql = "SELECT first_name, last_name, email " +
           "FROM candidates";
    
    try (Connection conn = MySQLJDBCUtil.getConnection();
       Statement stmt = conn.createStatement();
       ResultSet rs  = stmt.executeQuery(sql)) {
      
      // loop through the result set
      while (rs.next()) {
        System.out.println(rs.getString("first_name") + "\t" + 
                  rs.getString("last_name") + "\t" +
                  rs.getString("email"));
          
      }
    } catch (SQLException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }
  }
}

Kết quả như sau:

mysql jdbc query data jpg

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách truy vấn Select MySQL bằng cách sử dụng Java JDBC Driver. Đây là kiến thức khá cơ bản và là tiền đề để bạn tự viết ra những thư viện tốt hơn.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top