JDBC
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xử lý MySQL Transaction bằng Java JDBC Driver

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phương thức commit() và rollback() trong đối tượng Connection để xử lý Transaction với MySQL.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thiết lập chế độ Auto Commit

Khi bạn kết nối vào Database MySQL thì mặc nhiên nó sẽ thiết lập chế độ auto-commit là TRUE, điều đó có nghĩa rằng các thay đổi sẽ được áp dụng sau khi câu lệnh thực hiện thành công.

Trong trường hợp bạn muốn kiểm soát kết quả của các câu lệnh thì hãy sử dụng phương thức setAutoCommit () của đối tượng Connection. Cụ thể cú pháp như sau:

Connection conn = DriverManager.getConnection(dbURL,dbUser,dbPassword);
conn.setAutoCommit(false);

Khi bạn thiết lập auto-commit là false thì có thể kiểm soát được trạng thái giao dịch (transaction) bằng cách sử dụng hai phương thức commit()rollback().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lưu ý rằng bạn phải gọi phương thức setAutoCommit nằm phía dưới đoạn code kết nối nhé.

Committing và rolling back transaction

Khi bạn muốn sử dụng transaction trong JDBC MySQL thì bắt buộc phải thiết lập auto-commit là false. Sau đây là đoạn code tổng quát của ví dụ này.

try(Connection conn = DriverManager.getConnection(dbURL,dbUser,dbPassword);){
  conn.setAutoCommit(false);
	
  // Thực hiện các câu lệnh SQL tại đây
  // ..
	
  // Nếu mọi thức OK thì thực hiện commit
  conn.commit();

} catch(SQLException e) {
  // Ngược lai, nếu có lỗi thì hãy rollback
  conn.rollback();
}

Ví dụ về MySQL JDBC transaction

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chèn một bản ghi mới vào bảng candidates, và mỗi ứng viên sẽ có một số kỹ năng nên sẽ có thêm bảng skills và bảng liên kết candidate_skills.

mysql jdbc sample database diagram jpg

Theo như sơ đồ này thì rõ ràng khi muốn thêm kỹ năng cho ứng viên thì bắt buộc phải thêm ứng viên (candidates) thành công trước, sau đó mới có ID ứng viên để thêm ở bảng liên kết (candidate_skills). Các bước thực hiện như sau:

 • Chèn một bản ghi vào bảng ứng cử viên (candidates) và trả về ID đã chèn.
 • Chèn các bản ghi gồm ID ứng viên và ID kỹ năng vào bảng candidate_skills .
 • Nếu tất cả các hoạt động trên thành công thì trạng thái giao dịch là commit, nếu không thì rollback.

Dưới đây là toàn bộ chương trình.

package org.mysqltutorial;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Date;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

/**
 *
 * @author freetuts.net
 */
public class Main {
 /**
  * Thêm nhân viên và kỹ năng của nhân viên đó
  * @param firstName
  * @param lastName
  * @param dob
  * @param email
  * @param phone
  * @param skills 
  */
  public static void addCandidate(String firstName,String lastName,Date dob, 
                  String email, String phone, int[] skills) {
    
    Connection conn = null;
    
    // Dùng để thêm nhân viên mới
    PreparedStatement pstmt = null;
    
    // Dùng để thêm kỹ năng cho nhân viên
    PreparedStatement pstmtAssignment = null;
    
    // Dùng để lấy ID nhân viên vừa thêm vào
    ResultSet rs = null;

    try {
      conn = MySQLJDBCUtil.getConnection();
      // set auto commit to false
      conn.setAutoCommit(false);
      // 
      // Thêm nhân viên
      // 
      String sqlInsert = "INSERT INTO candidates(first_name,last_name,dob,phone,email) "
               + "VALUES(?,?,?,?,?)";
      
      pstmt = conn.prepareStatement(sqlInsert,Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);

      pstmt.setString(1, firstName);
      pstmt.setString(2, lastName);
      pstmt.setDate(3, dob);
      pstmt.setString(4, phone);
      pstmt.setString(5, email);

      int rowAffected = pstmt.executeUpdate();
      
       // lấy candidate id
      rs = pstmt.getGeneratedKeys();
      int candidateId = 0;
      if(rs.next())
        candidateId = rs.getInt(1);
      //  
      // Trường hợp thêm nhân viên thành công thì lập tức thêm kỹ năng cho nhân viên đó
      //
      if(rowAffected == 1)
      {
        // Thêm kỹ năng cho nhân viên
        String sqlPivot = "INSERT INTO candidate_skills(candidate_id,skill_id) "
                 + "VALUES(?,?)";
        
        pstmtAssignment = conn.prepareStatement(sqlPivot);
        for(int skillId : skills) {
          
          pstmtAssignment.setInt(1, candidateId);
          pstmtAssignment.setInt(2, skillId);
          
          pstmtAssignment.executeUpdate();
        }
        conn.commit();
      } else {
        conn.rollback();
      }
    } catch (SQLException ex) {
      // roll back the transaction
      try{
        if(conn != null)
          conn.rollback();
      }catch(SQLException e){
        System.out.println(e.getMessage());
      }
      
      
      System.out.println(ex.getMessage());
    } finally {
      try {
        if(rs != null) rs.close();
        if(pstmt != null) pstmt.close();
        if(pstmtAssignment != null) pstmtAssignment.close();
        if(conn != null) conn.close();
        
      } catch (SQLException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
      }
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Chương trình chính 
    int[] skills = {1,2,3};
    addCandidate("John", "Doe", Date.valueOf("1990-01-04"), 
            "john.d@yahoo.com", "(408) 898-5641", skills);
  }
}

Bây giờ hãy kiểm tra xem trong bảng candidates có dữ liệu là gì đã nhé.

SELECT * FROM candidates
ORDER BY id DESC;

candidates table jpg

Bây giờ hãy chạy chương trình trên nhé.

jdbc transaction jpg

Và kiểm tra dữ liệu lại một lần nữa.

jdbc transaction example jpg

Cũng nên kiểm tra xem kỹ năng của nhân viên vừa thêm có ID là 122 tồn tai không nhé.

SELECT * FROM candidate_skills;

candidate skills table jpg

Như vậy là bạn đã thêm thành công một nhân viên mới và kỹ năng cho nhân viên đó.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top