JDBC
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xử lý MySQL Transaction bằng Java JDBC Driver

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phương thức commit() và rollback() trong đối tượng Connection để xử lý Transaction với MySQL.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thiết lập chế độ Auto Commit

Khi bạn kết nối vào Database MySQL thì mặc nhiên nó sẽ thiết lập chế độ auto-commit là TRUE, điều đó có nghĩa rằng các thay đổi sẽ được áp dụng sau khi câu lệnh thực hiện thành công.

Trong trường hợp bạn muốn kiểm soát kết quả của các câu lệnh thì hãy sử dụng phương thức setAutoCommit () của đối tượng Connection. Cụ thể cú pháp như sau:

Connection conn = DriverManager.getConnection(dbURL,dbUser,dbPassword);
conn.setAutoCommit(false);

Khi bạn thiết lập auto-commit là false thì có thể kiểm soát được trạng thái giao dịch (transaction) bằng cách sử dụng hai phương thức commit()rollback().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Lưu ý rằng bạn phải gọi phương thức setAutoCommit nằm phía dưới đoạn code kết nối nhé.

Committing và rolling back transaction

Khi bạn muốn sử dụng transaction trong JDBC MySQL thì bắt buộc phải thiết lập auto-commit là false. Sau đây là đoạn code tổng quát của ví dụ này.

try(Connection conn = DriverManager.getConnection(dbURL,dbUser,dbPassword);){
  conn.setAutoCommit(false);
	
  // Thực hiện các câu lệnh SQL tại đây
  // ..
	
  // Nếu mọi thức OK thì thực hiện commit
  conn.commit();

} catch(SQLException e) {
  // Ngược lai, nếu có lỗi thì hãy rollback
  conn.rollback();
}

Ví dụ về MySQL JDBC transaction

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chèn một bản ghi mới vào bảng candidates, và mỗi ứng viên sẽ có một số kỹ năng nên sẽ có thêm bảng skills và bảng liên kết candidate_skills.

mysql jdbc sample database diagram jpg

Theo như sơ đồ này thì rõ ràng khi muốn thêm kỹ năng cho ứng viên thì bắt buộc phải thêm ứng viên (candidates) thành công trước, sau đó mới có ID ứng viên để thêm ở bảng liên kết (candidate_skills). Các bước thực hiện như sau:

 • Chèn một bản ghi vào bảng ứng cử viên (candidates) và trả về ID đã chèn.
 • Chèn các bản ghi gồm ID ứng viên và ID kỹ năng vào bảng candidate_skills .
 • Nếu tất cả các hoạt động trên thành công thì trạng thái giao dịch là commit, nếu không thì rollback.

Dưới đây là toàn bộ chương trình.

package org.mysqltutorial;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Date;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;

/**
 *
 * @author freetuts.net
 */
public class Main {
 /**
  * Thêm nhân viên và kỹ năng của nhân viên đó
  * @param firstName
  * @param lastName
  * @param dob
  * @param email
  * @param phone
  * @param skills 
  */
  public static void addCandidate(String firstName,String lastName,Date dob, 
                  String email, String phone, int[] skills) {
    
    Connection conn = null;
    
    // Dùng để thêm nhân viên mới
    PreparedStatement pstmt = null;
    
    // Dùng để thêm kỹ năng cho nhân viên
    PreparedStatement pstmtAssignment = null;
    
    // Dùng để lấy ID nhân viên vừa thêm vào
    ResultSet rs = null;

    try {
      conn = MySQLJDBCUtil.getConnection();
      // set auto commit to false
      conn.setAutoCommit(false);
      // 
      // Thêm nhân viên
      // 
      String sqlInsert = "INSERT INTO candidates(first_name,last_name,dob,phone,email) "
               + "VALUES(?,?,?,?,?)";
      
      pstmt = conn.prepareStatement(sqlInsert,Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);

      pstmt.setString(1, firstName);
      pstmt.setString(2, lastName);
      pstmt.setDate(3, dob);
      pstmt.setString(4, phone);
      pstmt.setString(5, email);

      int rowAffected = pstmt.executeUpdate();
      
       // lấy candidate id
      rs = pstmt.getGeneratedKeys();
      int candidateId = 0;
      if(rs.next())
        candidateId = rs.getInt(1);
      //  
      // Trường hợp thêm nhân viên thành công thì lập tức thêm kỹ năng cho nhân viên đó
      //
      if(rowAffected == 1)
      {
        // Thêm kỹ năng cho nhân viên
        String sqlPivot = "INSERT INTO candidate_skills(candidate_id,skill_id) "
                 + "VALUES(?,?)";
        
        pstmtAssignment = conn.prepareStatement(sqlPivot);
        for(int skillId : skills) {
          
          pstmtAssignment.setInt(1, candidateId);
          pstmtAssignment.setInt(2, skillId);
          
          pstmtAssignment.executeUpdate();
        }
        conn.commit();
      } else {
        conn.rollback();
      }
    } catch (SQLException ex) {
      // roll back the transaction
      try{
        if(conn != null)
          conn.rollback();
      }catch(SQLException e){
        System.out.println(e.getMessage());
      }
      
      
      System.out.println(ex.getMessage());
    } finally {
      try {
        if(rs != null) rs.close();
        if(pstmt != null) pstmt.close();
        if(pstmtAssignment != null) pstmtAssignment.close();
        if(conn != null) conn.close();
        
      } catch (SQLException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
      }
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Chương trình chính 
    int[] skills = {1,2,3};
    addCandidate("John", "Doe", Date.valueOf("1990-01-04"), 
            "john.d@yahoo.com", "(408) 898-5641", skills);
  }
}

Bây giờ hãy kiểm tra xem trong bảng candidates có dữ liệu là gì đã nhé.

SELECT * FROM candidates
ORDER BY id DESC;

candidates table jpg

Bây giờ hãy chạy chương trình trên nhé.

jdbc transaction jpg

Và kiểm tra dữ liệu lại một lần nữa.

jdbc transaction example jpg

Cũng nên kiểm tra xem kỹ năng của nhân viên vừa thêm có ID là 122 tồn tai không nhé.

SELECT * FROM candidate_skills;

candidate skills table jpg

Như vậy là bạn đã thêm thành công một nhân viên mới và kỹ năng cho nhân viên đó.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top