JDBC
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Update MySQL bằng Java JDBC Driver

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay Update MySQL với Java JDBC Driver, bằng cách sử dụng PreparedStatement.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

PreparedStatement được kế thừa từ lớp Statement nên được hưởng một số tính năng quan trọng như sau:

 • Truyền tham số vào câu truy vấn bằng dấu hỏi (?), giúp tránh được lỗi SQL Injection.
 • Sử dụng lại PreparedStatement trong trường hợp bạn muốn thức thi nhiều câu truy vấn hoăc nhiều tham số khác nhau.
 • Giúp tăng hiệu suất xử lý bằng cách thực thi câu lệnh SQL trước.

Chúng ta sẽ sử dụng PreparedStatement để cập nhật dữ liệu trong bảng candidates.

Đầu tiên hãy mở kết nối vào database. Mình sử dụng lớp kết nối MySQLJDBCUtil đã được tạo trong bài kết nối MySQL bằng Java JDBC Driver.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Connection conn = MySQLJDBCUtil.getConnection();

Tiếp theo viết một câu lệnh SQL update với dấu hỏi (?) là nơi mà dữ liệu sẽ được replace bởi các phương thức của prepareStatement.

prepareStatement thuộc đối tượng conn đã tạo ở trên và nó là một Object PreparedStatement, vì vậy đoạn code này sẽ được viết như sau:

String sqlUpdate = "UPDATE candidates "
        + "SET last_name = ? "
        + "WHERE id = ?";

PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sqlUpdate);

Vấn đề bây giờ là phải truyền dữ liệu last_nameid vào hai vị trí dấu hỏi trong câu SQL update trên.

Thật vui là PreparedStatement có cung cấp một số phương thức dạng setYYY(vitri, giatri) để gán giá trị vào chuỗi SQL đó.

String lastName = "William";
int id = 100;

pstmt.setString(1, lastName);
pstmt.setInt(2, id);

lastName đứng vị trí số 1 trong chuỗi SQL nên ta truyền vị trí cho nó là số 1, tương tự là số 2 cho id.

Bây giờ hãy thực hiện lệnh update bằng cách gọi phương thức executeUpdate như sau:

int rowAffected = pstmt.executeUpdate();

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng lại PreparedStatement thì bạn cần nhập lai giá trị mới cho và gọi lại phương thức này.

// ĐỔi gái trị mới

lastName = "Grohe";
id = 101;

pstmt.setString(1, lastName);
pstmt.setInt(2, id);

rowAffected = pstmt.executeUpdate();

Như thường lệ, sau khi thực hiện xong thì ta đóng kết nối lại cho an toàn.

pstmt.close()

Sau đây là toàn bộ chương trình ở trên.

package org.mysqltutorial;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;

/**
 *
 * @author mysqltutorial.org
 */
public class Main {

  /**
   * Update candidate demo
   */
  public void update() {

    String sqlUpdate = "UPDATE candidates "
        + "SET last_name = ? "
        + "WHERE id = ?";

    try (Connection conn = MySQLJDBCUtil.getConnection();
        PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sqlUpdate)) {

      // prepare data for update
      String lastName = "William";
      int id = 100;
      pstmt.setString(1, lastName);
      pstmt.setInt(2, id);

      int rowAffected = pstmt.executeUpdate();
      System.out.println(String.format("Row affected %d", rowAffected));

      // reuse the prepared statement
      lastName = "Grohe";
      id = 101;
      pstmt.setString(1, lastName);
      pstmt.setInt(2, id);

      rowAffected = pstmt.executeUpdate();
      System.out.println(String.format("Row affected %d", rowAffected));

    } catch (SQLException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }
  }

  /**
   * main method
   *
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    update();

  }
}

Thực thi chương trình này sẽ thu được kết quả như sau:

mysql jdbc preparedstatement after jpg

Có một điều quan trọng muốn nhắc rằng, bạn có thể sử dụng hầu hết các câu truy vấn SQL thông qua đối tượng PreparedStatement.

Như vậy là trong bài này mình đã hướng dẫn xong cách update MySQL bằng JDBC PreparedStatement trong Java. Chúc bạn thực hiện thành công!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top