JDBC
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Update MySQL bằng Java JDBC Driver

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay Update MySQL với Java JDBC Driver, bằng cách sử dụng PreparedStatement.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

PreparedStatement được kế thừa từ lớp Statement nên được hưởng một số tính năng quan trọng như sau:

 • Truyền tham số vào câu truy vấn bằng dấu hỏi (?), giúp tránh được lỗi SQL Injection.
 • Sử dụng lại PreparedStatement trong trường hợp bạn muốn thức thi nhiều câu truy vấn hoăc nhiều tham số khác nhau.
 • Giúp tăng hiệu suất xử lý bằng cách thực thi câu lệnh SQL trước.

Chúng ta sẽ sử dụng PreparedStatement để cập nhật dữ liệu trong bảng candidates.

Đầu tiên hãy mở kết nối vào database. Mình sử dụng lớp kết nối MySQLJDBCUtil đã được tạo trong bài kết nối MySQL bằng Java JDBC Driver.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Connection conn = MySQLJDBCUtil.getConnection();

Tiếp theo viết một câu lệnh SQL update với dấu hỏi (?) là nơi mà dữ liệu sẽ được replace bởi các phương thức của prepareStatement.

prepareStatement thuộc đối tượng conn đã tạo ở trên và nó là một Object PreparedStatement, vì vậy đoạn code này sẽ được viết như sau:

String sqlUpdate = "UPDATE candidates "
        + "SET last_name = ? "
        + "WHERE id = ?";

PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sqlUpdate);

Vấn đề bây giờ là phải truyền dữ liệu last_nameid vào hai vị trí dấu hỏi trong câu SQL update trên.

Thật vui là PreparedStatement có cung cấp một số phương thức dạng setYYY(vitri, giatri) để gán giá trị vào chuỗi SQL đó.

String lastName = "William";
int id = 100;

pstmt.setString(1, lastName);
pstmt.setInt(2, id);

lastName đứng vị trí số 1 trong chuỗi SQL nên ta truyền vị trí cho nó là số 1, tương tự là số 2 cho id.

Bây giờ hãy thực hiện lệnh update bằng cách gọi phương thức executeUpdate như sau:

int rowAffected = pstmt.executeUpdate();

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng lại PreparedStatement thì bạn cần nhập lai giá trị mới cho và gọi lại phương thức này.

// ĐỔi gái trị mới

lastName = "Grohe";
id = 101;

pstmt.setString(1, lastName);
pstmt.setInt(2, id);

rowAffected = pstmt.executeUpdate();

Như thường lệ, sau khi thực hiện xong thì ta đóng kết nối lại cho an toàn.

pstmt.close()

Sau đây là toàn bộ chương trình ở trên.

package org.mysqltutorial;

import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.SQLException;

/**
 *
 * @author mysqltutorial.org
 */
public class Main {

  /**
   * Update candidate demo
   */
  public void update() {

    String sqlUpdate = "UPDATE candidates "
        + "SET last_name = ? "
        + "WHERE id = ?";

    try (Connection conn = MySQLJDBCUtil.getConnection();
        PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sqlUpdate)) {

      // prepare data for update
      String lastName = "William";
      int id = 100;
      pstmt.setString(1, lastName);
      pstmt.setInt(2, id);

      int rowAffected = pstmt.executeUpdate();
      System.out.println(String.format("Row affected %d", rowAffected));

      // reuse the prepared statement
      lastName = "Grohe";
      id = 101;
      pstmt.setString(1, lastName);
      pstmt.setInt(2, id);

      rowAffected = pstmt.executeUpdate();
      System.out.println(String.format("Row affected %d", rowAffected));

    } catch (SQLException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }
  }

  /**
   * main method
   *
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    update();

  }
}

Thực thi chương trình này sẽ thu được kết quả như sau:

mysql jdbc preparedstatement after jpg

Có một điều quan trọng muốn nhắc rằng, bạn có thể sử dụng hầu hết các câu truy vấn SQL thông qua đối tượng PreparedStatement.

Như vậy là trong bài này mình đã hướng dẫn xong cách update MySQL bằng JDBC PreparedStatement trong Java. Chúc bạn thực hiện thành công!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top