JDBC
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Insert MySQL bằng Java JDBC Driver

Trong bài này bạn sẽ được học cách thêm một dòng dữ liệu vào MySQL bằng cách sử dụng Java JDBC Driver, đây là thao tác thường gặp khi xây dựng ứng dụng Java JDBC và MySQL.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở bài trước bạn đã được học cách sử dụng đối tượng PreparedStatement để update dữ liệu, kết quả trả về của nó là tổng số hàng bị ảnh hưởng bởi câu truy vấn. Và trong phần Insert này bạn sẽ biết cách sử dụng nó để lấy ID của dòng dữ liệu vừa mới thêm vào.

Như thường lệ, trước tiên bạn phải kết nối với CSDL MySQL. Và cách phổ thông nhất là sử dụng đối tượng MySQLJDBCUtil mà bạn đã được học ở các bài trước.

Connection conn = MySQLJDBCUtil.getConnection();

Sau đó ta sử dụng lệnh Insert bằng cách tạo đối tượng PreparedStatement và gọi đến phương thức prepareStatement. Bạn sẽ truyền tham số đầu tiên là câu truy vấn cần Insert, tham số thứ hai là Statement.RETURN_GENERATED_KEYS ý để khai báo hàm này phải trả về ID của dòng dữ liệu vừa insert.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

String sql = "INSERT INTO candidates(first_name,last_name,dob,phone,email) "
      + "VALUES(?,?,?,?,?)";

PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql,
               Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);

Bây giờ ta sử dụng các hàm set để đưa dữ liệu vào câu truy vấn.

// set parameters for statement
pstmt.setString(1, firstName);
pstmt.setString(2, lastName);
pstmt.setDate(3, dob);
pstmt.setString(4, phone);
pstmt.setString(5, email);

Cuối cùng gọi đến phương thức executeUpdate(), nó sẽ thực thi câu truy vấn và trả về tổng số hàng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy bạn sẽ kiểm tra có thêm thành công hay không bằng cách kiểm tra kết quả trả về có lớn hơn 0 hay không.

int rowAffected = pstmt.executeUpdate();
if(rowAffected == 1)
{
  // process further here
}

Cuối cùng để lấy khóa chính ID vừa insert thì ta sử dụng phương thức getGeneratedKeys của đối tượng PreparedStatement. Nó sẽ trả về một ResultSet nên bạn sẽ sử dụng một vài phương thức khác của đối tượng này để láy ID vừa insert.

// get candidate id
int candidateId = 0;
ResultSet rs = pstmt.getGeneratedKeys();
if(rs.next())
  candidateId = rs.getInt(1);

Và dưới đây là toàn bộ code cho chương trình mà mình đã giải thích ở trên.

package org.mysqltutorial;

import java.sql.Connection;
import java.sql.Date;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

/**
 *
 * @author freetuts.net
 */
public class Main {

  /**
   * Insert a new candidate
   * @param firstName
   * @param lastName
   * @param dob
   * @param email
   * @param phone
   * @return 
   */
  public static int insertCandidate(String firstName,String lastName,Date dob, 
                    String email, String phone) {
    // for insert a new candidate
    ResultSet rs = null;
    int candidateId = 0;
    
    String sql = "INSERT INTO candidates(first_name,last_name,dob,phone,email) "
          + "VALUES(?,?,?,?,?)";
    
    try (Connection conn = MySQLJDBCUtil.getConnection();
       PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql,Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);) {
      
      // set parameters for statement
      pstmt.setString(1, firstName);
      pstmt.setString(2, lastName);
      pstmt.setDate(3, dob);
      pstmt.setString(4, phone);
      pstmt.setString(5, email);

      int rowAffected = pstmt.executeUpdate();
      if(rowAffected == 1)
      {
        // get candidate id
        rs = pstmt.getGeneratedKeys();
        if(rs.next())
          candidateId = rs.getInt(1);

      }
    } catch (SQLException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    } finally {
      try {
        if(rs != null) rs.close();
      } catch (SQLException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
      }
    }
    
    return candidateId;
  }
  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
     // insert a new candidate
     int id = insertCandidate("Bush", "Lily", Date.valueOf("1980-01-04"), 
            "bush.l@yahoo.com", "(408) 898-6666");
     
     System.out.println(String.format("A new candidate with id %d has been inserted.",id));
  }
}

Chạy chương trình này ta sẽ thu được kết quả như sau:

mysql jdbc insert jpg

Nội dung muốn nói rằng bạn đã thêm thành công một dòng và khóa chính của dòng đó là 134.

Như vậy trong bài này mình đã hướng dẫn xong cách thêm một dòng dữ liệu vào MySQL bằng cách sử dụng lớp Java JDBC Driver. Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top