JDBC
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Insert MySQL bằng Java JDBC Driver

Trong bài này bạn sẽ được học cách thêm một dòng dữ liệu vào MySQL bằng cách sử dụng Java JDBC Driver, đây là thao tác thường gặp khi xây dựng ứng dụng Java JDBC và MySQL.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở bài trước bạn đã được học cách sử dụng đối tượng PreparedStatement để update dữ liệu, kết quả trả về của nó là tổng số hàng bị ảnh hưởng bởi câu truy vấn. Và trong phần Insert này bạn sẽ biết cách sử dụng nó để lấy ID của dòng dữ liệu vừa mới thêm vào.

Như thường lệ, trước tiên bạn phải kết nối với CSDL MySQL. Và cách phổ thông nhất là sử dụng đối tượng MySQLJDBCUtil mà bạn đã được học ở các bài trước.

Connection conn = MySQLJDBCUtil.getConnection();

Sau đó ta sử dụng lệnh Insert bằng cách tạo đối tượng PreparedStatement và gọi đến phương thức prepareStatement. Bạn sẽ truyền tham số đầu tiên là câu truy vấn cần Insert, tham số thứ hai là Statement.RETURN_GENERATED_KEYS ý để khai báo hàm này phải trả về ID của dòng dữ liệu vừa insert.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

String sql = "INSERT INTO candidates(first_name,last_name,dob,phone,email) "
      + "VALUES(?,?,?,?,?)";

PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql,
               Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);

Bây giờ ta sử dụng các hàm set để đưa dữ liệu vào câu truy vấn.

// set parameters for statement
pstmt.setString(1, firstName);
pstmt.setString(2, lastName);
pstmt.setDate(3, dob);
pstmt.setString(4, phone);
pstmt.setString(5, email);

Cuối cùng gọi đến phương thức executeUpdate(), nó sẽ thực thi câu truy vấn và trả về tổng số hàng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy bạn sẽ kiểm tra có thêm thành công hay không bằng cách kiểm tra kết quả trả về có lớn hơn 0 hay không.

int rowAffected = pstmt.executeUpdate();
if(rowAffected == 1)
{
  // process further here
}

Cuối cùng để lấy khóa chính ID vừa insert thì ta sử dụng phương thức getGeneratedKeys của đối tượng PreparedStatement. Nó sẽ trả về một ResultSet nên bạn sẽ sử dụng một vài phương thức khác của đối tượng này để láy ID vừa insert.

// get candidate id
int candidateId = 0;
ResultSet rs = pstmt.getGeneratedKeys();
if(rs.next())
  candidateId = rs.getInt(1);

Và dưới đây là toàn bộ code cho chương trình mà mình đã giải thích ở trên.

package org.mysqltutorial;

import java.sql.Connection;
import java.sql.Date;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

/**
 *
 * @author freetuts.net
 */
public class Main {

  /**
   * Insert a new candidate
   * @param firstName
   * @param lastName
   * @param dob
   * @param email
   * @param phone
   * @return 
   */
  public static int insertCandidate(String firstName,String lastName,Date dob, 
                    String email, String phone) {
    // for insert a new candidate
    ResultSet rs = null;
    int candidateId = 0;
    
    String sql = "INSERT INTO candidates(first_name,last_name,dob,phone,email) "
          + "VALUES(?,?,?,?,?)";
    
    try (Connection conn = MySQLJDBCUtil.getConnection();
       PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql,Statement.RETURN_GENERATED_KEYS);) {
      
      // set parameters for statement
      pstmt.setString(1, firstName);
      pstmt.setString(2, lastName);
      pstmt.setDate(3, dob);
      pstmt.setString(4, phone);
      pstmt.setString(5, email);

      int rowAffected = pstmt.executeUpdate();
      if(rowAffected == 1)
      {
        // get candidate id
        rs = pstmt.getGeneratedKeys();
        if(rs.next())
          candidateId = rs.getInt(1);

      }
    } catch (SQLException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    } finally {
      try {
        if(rs != null) rs.close();
      } catch (SQLException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
      }
    }
    
    return candidateId;
  }
  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) {
     // insert a new candidate
     int id = insertCandidate("Bush", "Lily", Date.valueOf("1980-01-04"), 
            "bush.l@yahoo.com", "(408) 898-6666");
     
     System.out.println(String.format("A new candidate with id %d has been inserted.",id));
  }
}

Chạy chương trình này ta sẽ thu được kết quả như sau:

mysql jdbc insert jpg

Nội dung muốn nói rằng bạn đã thêm thành công một dòng và khóa chính của dòng đó là 134.

Như vậy trong bài này mình đã hướng dẫn xong cách thêm một dòng dữ liệu vào MySQL bằng cách sử dụng lớp Java JDBC Driver. Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,