JDBC
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách gọi Store Procedure MySQL bằng Java JDBC Driver

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách gọi Store Procedures MySQL bằng Java JDBC. Thực tế thì Store Procedure cũng là một câu SQL thông thường nên bạn sử dụng đối tượng CallableStatement.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi bắt đầu

Trước tiên bạn hãy tạo procedure mới có tên gọi là get_candidate_skill, với tham số truyền vào là mã số của ứng viên candidate_id và nó sẽ trả về danh sách các skills của ứng viên đó.

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE get_candidate_skill(IN candidate_id INT)
BEGIN
	SELECT candidates.id, first_name,last_name, skills.name AS skill 
	FROM candidates
	INNER JOIN candidate_skills ON candidates.id = candidate_skills.candidate_id
	INNER JOIN skills ON skills.id = candidate_skills.skill_id
	WHERE candidates.id = candidate_id;
  END$$
DELIMITER ;

Mình sẽ thử gọi procedure này như sau:

CALL get_candidate_skill(122);

jdbc mysql stored procedure jpg

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giới thiệu CallableStatement trong JDBC

Để gọi đến một Store Procedure MySQL thì ta sử dụng đối tượng CallableStatement, đối tượng này được kế thừa từ đối tượng PreparedStatement. Nói chung cú pháp để gọi đến một thủ tục như sau:

{?= call procedure_name(param1,param2,...)}

Bạn sẽ gói lệnh gọi thủ tục bằng cặp ngoặc nhọn {}. Trường hợp thủ tực là một function (tức có trả về một giá trị) thì bạn phải thêm dấu hỏi và dầu bằng trước ngoặc nhọn mở {?=.

Sau đây là một vài cách sử dụng khác nhau:

Cú pháp Stores Procedures
{ call procedure_name() } Không có đối số và không có giá trị trả về
{ call procedure_name(?,?) } Chấp nhận 2 đối số và không có giá trị trả về
{?= call procedure_name() } Không có đối số và có giá trị trả về
{?= call procedure_name(?) } Chấp nhận 1 đối số và có giá trị trả về

Lưu ý rằng các tham số ở dấu hỏi (?) có thể sử dụng cho cả tham số IN, OUT và OUTPUT. Nếu bạn chưa biết về các loại tham số này thì hãy xem bài Tham số của Store Procedure trong MySQL để rõ hơn.

Ví dụ về JDBC MySQL stored procedure

Đầu tiên ta phải tạo một kết nối đến MySQL bằng cách sử dụng đối tượng Connection.

Connection conn = DriverManager.getConnection();

Sau đó hãy tạo một câu truy vấn gọi store procedure dựa vào cấu trúc ở phần 2.

Ta sẽ tạo một đối tượng CallableStatement bằng cách gọi đến phương thức prepareCall() của đối tượng Connection.

String query = "{CALL get_candidate_skill(?)}";
CallableStatement stmt = conn.prepareCall(query)

Bây giờ hãy truyền tham số vào Store bằng cách sử dụng các hàm set.

stmt.setInt(1, candidateId);

Sau đó gọi phương thức executeQuery() để thực thi store procedure và trả kết quả về một ResultSet.

ResultSet rs = stmt.executeQuery();

Cuối cùng sử dụng vòng lặp để hiển thị kết quả.

while (rs.next()) {
  System.out.println(String.format("%s - %s",
           rs.getString("first_name") + " "
           + rs.getString("last_name"),
           rs.getString("skill")));
}

Rất đơn giản phải không nào. Và đây là toàn bộ chương trình.

package org.mysqltutorial;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.CallableStatement;

/**
 *
 * @author freetuts.net
 */
public class Main {

  /**
   * Get skills by candidate id
   *
   * @param candidateId
   */
  public static void getSkills(int candidateId) {
    // 
    String query = "{ call get_candidate_skill(?) }";
    ResultSet rs;

    try (Connection conn = MySQLJDBCUtil.getConnection();
        CallableStatement stmt = conn.prepareCall(query)) {

      stmt.setInt(1, candidateId);

      rs = stmt.executeQuery();
      while (rs.next()) {
        System.out.println(String.format("%s - %s",
            rs.getString("first_name") + " "
            + rs.getString("last_name"),
            rs.getString("skill")));
      }
    } catch (SQLException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }
  }

  /**
   *
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    getSkills(122);
  }
}

Kết quả:

jdbc mysql stored procedure example jpg

Chương trình đã hoạt động chính xác.

Như vậy qua bài này bạn đã biết cách gọi đến một thủ tực store procedure trong MySQL bằng cách sử dụng Java JDBC Driver. Chúc bạn thực hiện thành công nhé!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top