JDBC
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Cách gọi Store Procedure MySQL bằng Java JDBC Driver

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách gọi Store Procedures MySQL bằng Java JDBC. Thực tế thì Store Procedure cũng là một câu SQL thông thường nên bạn sử dụng đối tượng CallableStatement.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi bắt đầu

Trước tiên bạn hãy tạo procedure mới có tên gọi là get_candidate_skill, với tham số truyền vào là mã số của ứng viên candidate_id và nó sẽ trả về danh sách các skills của ứng viên đó.

DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE get_candidate_skill(IN candidate_id INT)
BEGIN
	SELECT candidates.id, first_name,last_name, skills.name AS skill 
	FROM candidates
	INNER JOIN candidate_skills ON candidates.id = candidate_skills.candidate_id
	INNER JOIN skills ON skills.id = candidate_skills.skill_id
	WHERE candidates.id = candidate_id;
  END$$
DELIMITER ;

Mình sẽ thử gọi procedure này như sau:

CALL get_candidate_skill(122);

jdbc mysql stored procedure jpg

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Giới thiệu CallableStatement trong JDBC

Để gọi đến một Store Procedure MySQL thì ta sử dụng đối tượng CallableStatement, đối tượng này được kế thừa từ đối tượng PreparedStatement. Nói chung cú pháp để gọi đến một thủ tục như sau:

{?= call procedure_name(param1,param2,...)}

Bạn sẽ gói lệnh gọi thủ tục bằng cặp ngoặc nhọn {}. Trường hợp thủ tực là một function (tức có trả về một giá trị) thì bạn phải thêm dấu hỏi và dầu bằng trước ngoặc nhọn mở {?=.

Sau đây là một vài cách sử dụng khác nhau:

Cú pháp Stores Procedures
{ call procedure_name() } Không có đối số và không có giá trị trả về
{ call procedure_name(?,?) } Chấp nhận 2 đối số và không có giá trị trả về
{?= call procedure_name() } Không có đối số và có giá trị trả về
{?= call procedure_name(?) } Chấp nhận 1 đối số và có giá trị trả về

Lưu ý rằng các tham số ở dấu hỏi (?) có thể sử dụng cho cả tham số IN, OUT và OUTPUT. Nếu bạn chưa biết về các loại tham số này thì hãy xem bài Tham số của Store Procedure trong MySQL để rõ hơn.

Ví dụ về JDBC MySQL stored procedure

Đầu tiên ta phải tạo một kết nối đến MySQL bằng cách sử dụng đối tượng Connection.

Connection conn = DriverManager.getConnection();

Sau đó hãy tạo một câu truy vấn gọi store procedure dựa vào cấu trúc ở phần 2.

Ta sẽ tạo một đối tượng CallableStatement bằng cách gọi đến phương thức prepareCall() của đối tượng Connection.

String query = "{CALL get_candidate_skill(?)}";
CallableStatement stmt = conn.prepareCall(query)

Bây giờ hãy truyền tham số vào Store bằng cách sử dụng các hàm set.

stmt.setInt(1, candidateId);

Sau đó gọi phương thức executeQuery() để thực thi store procedure và trả kết quả về một ResultSet.

ResultSet rs = stmt.executeQuery();

Cuối cùng sử dụng vòng lặp để hiển thị kết quả.

while (rs.next()) {
  System.out.println(String.format("%s - %s",
           rs.getString("first_name") + " "
           + rs.getString("last_name"),
           rs.getString("skill")));
}

Rất đơn giản phải không nào. Và đây là toàn bộ chương trình.

package org.mysqltutorial;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.CallableStatement;

/**
 *
 * @author freetuts.net
 */
public class Main {

  /**
   * Get skills by candidate id
   *
   * @param candidateId
   */
  public static void getSkills(int candidateId) {
    // 
    String query = "{ call get_candidate_skill(?) }";
    ResultSet rs;

    try (Connection conn = MySQLJDBCUtil.getConnection();
        CallableStatement stmt = conn.prepareCall(query)) {

      stmt.setInt(1, candidateId);

      rs = stmt.executeQuery();
      while (rs.next()) {
        System.out.println(String.format("%s - %s",
            rs.getString("first_name") + " "
            + rs.getString("last_name"),
            rs.getString("skill")));
      }
    } catch (SQLException ex) {
      System.out.println(ex.getMessage());
    }
  }

  /**
   *
   * @param args
   */
  public static void main(String[] args) {
    getSkills(122);
  }
}

Kết quả:

jdbc mysql stored procedure example jpg

Chương trình đã hoạt động chính xác.

Như vậy qua bài này bạn đã biết cách gọi đến một thủ tực store procedure trong MySQL bằng cách sử dụng Java JDBC Driver. Chúc bạn thực hiện thành công nhé!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top