banner jpg
DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

MVC Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về MVC Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Java J2EE. Pattern này được sử dụng rất nhiều và rộng rãi trong các dự án.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt về các khái niệm liên quan đến MVC Pattern. Cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

MVC Pattern là gì?

MVC Pattern là một trong những pattern được sử dụng phổ biến và nhiều nhất trong nhóm Java J2EE. MVC là chữ viết tắt bởi Model-View-Controller.

 • Models về cở bản là một object, hay chính xác là POJO's. Được sử dụng làm bản thiết kế / mô hình cho tất cả các object sẽ được sử dụng trong ứng dụng.
 • View đại diện cho khía cạnh trình bày của dữ liệu và thông tin nằm trong các mô hình.
 • Controller kiểm soát đóng vai trò kết nối giữa Model và View. Vừa khởi tạo, cập nhật, xóa các mô hình, điền thông tin, sau đó gửi thông tin đến views (khung hình) để trình bày cho end-user (người dùng cuối).

Chương trình đơn giản với MVC Pattern

Chúng ta sẽ tạo một chương trình đơn giản để quản lý thông tin nhân viên trong một công ty. Để bắt đầu chương trình này, đầu tiên chúng ta sẽ tạo model như đã nói ở trên.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Employee.java
public class Employee {
  private int employeeId;
  private String name;

  public int getEmployeeId() {
    return employeeId;
  }
  public void setEmployeeId(int id) {
    this.employeeId = id;
  }
  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setEmployeeName(String name) {
    this.name = name;
  }
}

Chúng ta cần một cách để trình bày dữ liệu từ model trên. Vì vây, chúng ta sẽ tạo một view để làm việc đó.

EmployeeView.java
public class EmployeeView {
  public void printEmployeeInformation(String employeeName, int employeeId) {
    System.out.println("Thông tin nhân viên: ");
    System.out.println("ID: " + employeeId);
    System.out.println("Tên: " + employeeName);
  }
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một controller. Controller này sẽ sử dụng cả model và view ở trên để khởi tạo model.

EmployeeController.java
public class EmployeeController {
  private Employee employee;
  private EmployeeView employeeView;

  public EmployeeController(Employee employee, EmployeeView employeeView) {
    this.employee = employee;
    this.employeeView = employeeView;
  }

  public String getEmployeeName() {
    return employee.getName();
  }
  public void setEmployeeName(String name) {
    employee.setEmployeeName(name);
  }
  public int getEmployeeId() {
    return employee.getEmployeeId();
  }
  public void setEmployeeId(int id) {
    employee.setEmployeeId(id);
  }
  public void updateView() {
    employeeView.printEmployeeInformation(employee.getName(), employee.getEmployeeId());
  }
}

Sau khi hoàn thành được ba thành phần trên, chúng ta đã có thể tạo class Main để chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Employee employee = getEmployeeFromDatabase();
    EmployeeView view = new EmployeeView();
    EmployeeController controller = new EmployeeController(employee, view);

    controller.updateView();

    controller.setEmployeeId(5);
    System.out.println("--------------------------------------");
    System.out.println("Sau khi update:");
    System.out.println("--------------------------------------");
    controller.updateView();

    System.out.println("------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }

  // simulating a database
  public static Employee getEmployeeFromDatabase() {
    Employee employee = new Employee();
    employee.setEmployeeName("Quyền");
    employee.setEmployeeId(1);
    return employee;
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình: Sau khi tạo một nhân viên, chúng ta gọi phương thức updateView để có thể update thông tin cho nhân viên đó. Hãy xem kết quả dưới đây:

mvc pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với MVC Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top