DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chain of Responsibility Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một Design Pattern nữa thuộc nhóm Behavioral Pattern đó là Chain of Responsibitity.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiều về khác khái niệm liên quan đến nó cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Chain of Responsibility Pattern là gì?

Chain of Resppinsibility Pattern được sử dụng rất nhiều trong lập trình. Nó thực hiện công việc định nghĩa ra một chuỗi các object, chúng ta sẽ gọi lần lượt từng object để xử lý yêu cầu. Vì vậy, mỗi bộ xử lý trong chuỗi có các logic xử lý riêng.

Một điều quan trọng nữa là nó rất tiện dụng để tách sender ra khỏi receiver.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Chain of Responsibility Pattern.

Như thường lệ chúng ta sẽ tạo một abstract class, với các thuộc tính sau: PROGRAMER, LEAD_PROGRAMER, MANAGER.

Class này sẽ chứa tất cả các thông tin, các quyền hạn của nhân viên. Trong hệ thống phân cấp thì thứ tự phân cấp sẽ như sau: PROGRAMER -> LEAD_PROGRAMER -> MANAGER.

Một phương thức doWork() được tạo để thực hiện kiểm tra công việc chung cho tất cả các nhân viên.

Employee.java
public abstract class Employee {
  public static int PROGRAMER = 1;
  public static int LEAD_PROGRAMER = 2;
  public static int MANAGER = 3;

  protected int authorityLevel;

  protected Employee nextEmployee;

  public void setNextEmployee(Employee employee) {
    this.nextEmployee = employee;
  }

  public void doWork(int authorityLevel, String message) {
    if(this.authorityLevel <= authorityLevel) {
      write(message);
    }
    if(nextEmployee != null) {
      nextEmployee.doWork(authorityLevel, message);
    }
  }

  abstract protected void write(String message);
}

Bây giờ sẽ tạo các class extends (kế thừa) từ abstract class.

Như đã đề cập ở trên thì mỗi class sẽ có một logic xử lý riêng, vì mỗi loại nhân viên sẽ có các yêu cầu khác nhau.

Programmer.java
public class Programmer extends Employee {

  public Programmer(int authorityLevel) {
    this.authorityLevel = authorityLevel;
  }

  @Override
  protected void write(String message) {
    System.out.println("Lập trình viên đang làm việc trong dự án: " + message);
  }
}
LeadProgrammer.java
public class LeadProgrammer extends Employee {

  public LeadProgrammer(int authorityLevel) {
    this.authorityLevel = authorityLevel;
  }

  @Override
  protected void write(String message) {
    System.out.println("Lập trình viên chính đang làm việc trong dự án: " + message);
  }
}
Manager.java
public class Manager extends Employee {

  public Manager(int authorityLevel) {
    this.authorityLevel = authorityLevel;
  }

  @Override
  protected void write(String message) {
    System.out.println("Quản lý đàn làm việc trong dự án: " + message);
  }
}

Và cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình cũng như kiểm tra kết quả:

Trong class Main chúng ta sẽ tạo một phương thức getChainOfEmployees() để thiết lập các cấp độ, quyền hạn của các nhân viên.

Mỗi nhân viên sau một thời gian làm việc sẽ được thăng cấp và thực hiện công việc cao hơn. Ví dụ như programmer sau một thời gian sẽ trở thành lead programmer.

Main.java
public class Main {
  private static Employee getChainOfEmployees() {
    Employee programmer = new Programmer(Employee.PROGRAMER);
    Employee leadProgrammer = new LeadProgrammer(Employee.LEAD_PROGRAMER);
    Employee manager = new Manager(Employee.MANAGER);

    programmer.setNextEmployee(leadProgrammer);
    leadProgrammer.setNextEmployee(manager);

    return programmer;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Employee employeeChain = getChainOfEmployees();

    employeeChain.doWork(Employee.PROGRAMER, "Đây là công việc lập trình cơ bản.");
    employeeChain.doWork(Employee.LEAD_PROGRAMER, "Đây là công việc lập trình phức tạp hơn một chút.");
    employeeChain.doWork(Employee.MANAGER, "Đây là công việc của một người quản lý.");

    System.out.println("-----------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

chain of responsibility PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Chain of Responsibility Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top