DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Decorator Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài nãy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Decorator Pattern trong Java. Đầy cũng là một trong các Design Patten thuộc nhóm Structural Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các khái niệm và cách khiển khai Decorator Pattern như thế nào thông qua một chương trình đơn giản trong Java.

Decorator Pattern là gì?

Decorator Pattern được sử dụng để thay đổi một instance riêng lẻ của một class, bằng cách tạo một class decorator bao bọc class gốc.

Bằng cách này, việc thay đổi hoặc thêm chức năng của object decorator sẽ không ảnh hưởng đến cấu trúc hoặc chức năng của object ban đầu.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nó khác với kế thừa là nó được thực hiện trong thời gian chạy và chỉ áp dụng cho một cá thể, trong khi kế thừa sẽ ảnh hưởng đến tất cả các trường hợp.

Chương trình đơn giản với Decorator Pattern.

Chúng ta sẽ tạo một interface là Computer.

Computer.java
public interface Computer {
  void assemble();
}

Bằng cách triển khai interface trên, chúng ta sẽ sử dụng Decorator pattern để tạo một class mới.

BasicComputer
public class BasicComputer implements Computer {
  @Override
  public void assemble() {
    System.out.print("Lắp ráp máy tính cơ bản.");
  }
}

Bây giờ sẽ tạo decorator class.

ComputerDecorator.java
public abstract class ComputerDecorator implements Computer {
  protected Computer computer;

  public ComputerDecorator(Computer computer) {
    this.computer = computer;
  }

  @Override
  public void assemble() {
    this.computer.assemble();
  }
}

Tiếp đến sẽ tạo một vài class cụ thể kế thừa các chức năng của class trên và thêm một vài chức năng riêng của chúng.

GamingComputer.java
public class GamingComputer extends ComputerDecorator {
  public GamingComputer(Computer computer) {
    super(computer);
  }

  @Override
  public void assemble() {
    super.assemble();
    System.out.print(" Thêm đặc điểm của máy tính chơi game! ");
  }
}
WorkComputer.java
public class WorkComputer extends ComputerDecorator {
  public WorkComputer(Computer computer) {
    super(computer);
  }

  @Override
  public void assemble() {
    super.assemble();
    System.out.print(" Thêm đặc điểm của một máy tính làm việc! ");
  }
}

Cuối cùng chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình và hiển thị kết quả ra màn hình.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Computer gamingComputer = new GamingComputer(new BasicComputer());
    gamingComputer.assemble();
    System.out.println("\n");

    Computer workComputer = new WorkComputer(new GamingComputer(new
        BasicComputer()));
    workComputer.assemble();
    System.out.println("\n----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

decorator pattern JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Decorator Pattern trong Java. Qua hướng dẫn này mình hy vọng sẽ giúp các bạn hiểu được Decorator pattern là gì? cũng như cách triển khai nó. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top