DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Prototype Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Ở các bài các bài trước chúng ta đã đi lần lượt bốn Design Pattern thuộc nhóm Creational Design Pattern. Trong bài này ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm một Design Pattern nữa đó là Prototype Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu Prototype Pattern là gì? Và cách triển khai cũng như sử dụng nó trong hoàn cảnh nào thì tốt nhất.

Prototype Pattern là gì?

Prototype Pattern là một Design Pattern được sử dụng chủ yếu để giảm chi phí khi tạo object. Thường là khi các ứng dụng quy mô lớn tạo, cập nhật hoặc truy xuất các đối tượng tốn nhiều tài nguyên.

Điều này được thực hiện bằng cách sao chép object, nó được tạo và sử dụng lại bản sao của object trong các yêu cầu ở phía sau khi có, để tránh thực hiện một hoạt động tốn tài nguyên khác.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Prototype Pattern.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ thực hiện một chương trình khá đơn giản để giúp các bạn biết được Prototype Pattern hoạt động như thế nào.

Chúng ta sẽ tạo một pattern clones object (tạm hiểu là bản nhân mẫu đối tượng).

Employee.java
public abstract class Employee implements Cloneable {

  private String id;
  protected String position;
  private String name;
  private String address;
  private double wage;

  abstract void work();

  public Object clone() {
    Object clone = null;
    try {
      clone = super.clone();
    } catch(CloneNotSupportedException ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
    return clone;
  }
  //getters and setters

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public String getPosition() {
    return position;
  }

  public void setPosition(String position) {
    this.position = position;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public double getWage() {
    return wage;
  }

  public void setWage(double wage) {
    this.wage = wage;
  }
}

Bây giờ cúng ta sẽ tạo một vài class extend từ class Employee.

Programmer.java
public class Programmer extends Employee {
  public Programmer() {
    position = "Hello";
  }
  @Override
  void work() {
    System.out.println("English");
  }
}
Janitor.java
public class Janitor extends Employee {
  public Janitor() {
    position = "Hallo";
  }
  @Override
  void work() {
    System.out.println("France");
  }
}
Manager.java
public class Manager extends Employee {
  public Manager() {
    position = "Hi";
  }
  @Override
  void work() {
    System.out.println("English");
  }
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một class EmployeesHashtable, nó sẽ được sử dụng để mô phỏng database và các object đã được xác định trước sẽ mô phỏng các object được truy xuất thông qua các câu lệnh truy vấn.

EmployeesHashtable.java
import java.util.Hashtable;

public class EmployeesHashtable {

  private static Hashtable<String, Employee> employeeMap = new Hashtable<String, Employee>();

  public static Employee getEmployee(String id) {
    Employee cacheEmployee = employeeMap.get(id);
    // a cast is needed because the clone() method returns an Object
    return (Employee) cacheEmployee.clone();
  }

  public static void loadCache() {
    // predefined objects to simulate retrieved objects from the database
    Programmer programmer = new Programmer();
    programmer.setId("Everyone");
    employeeMap.put(programmer.getId(), programmer);

    Janitor janitor = new Janitor();
    janitor.setId("Everybody");
    employeeMap.put(janitor.getId(), janitor);

    Manager manager = new Manager();
    manager.setId("Anybody");
    employeeMap.put(manager.getId(), manager);
  }
}

Và cuối cùng chúng ta sẽ tạo class Main để thực hiện chạy chương trình và xem kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    EmployeesHashtable.loadCache();

    Employee cloned1 = (Employee) EmployeesHashtable.getEmployee("Everyone");
    Employee cloned2 = (Employee) EmployeesHashtable.getEmployee("Everybody");
    Employee cloned3 = (Employee) EmployeesHashtable.getEmployee("Anybody");

    System.out.println("Note: " + cloned1.getPosition() + " "
        + cloned1.getId());
    System.out.println("Note: " + cloned2.getPosition() + " "
        + cloned2.getId());
    System.out.println("Note: " + cloned3.getPosition() + " "
        + cloned3.getId());
    System.out.println("-------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

prototype patern JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Prototype Pattern, hy vọng qua bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về nó và cách triển khai nó như thế nào trong Java.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top