DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Visitor Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Visitor Pattern trong Java. Đây là một Design Pattern cuối cùng thuộc nhóm Behavioral Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt các khái niệm liên quan đến Visitor Pattern. Cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Vistor Pattern là gì?

Visitor Pattern được sử dụng để chuyển logic hoạt động từ từng phần riêng lẻ của một group sang một class mới. Class mới này thực hiện các thao tác bằng cách sử dụng dữ liệu từ mỗi phần tử riêng lẻ đó.

Điều này được thực hiện bằng cách làm cho các phần tử chấp nhận một "Visitor". Visitor này sẽ thực hiện các thay đổi trong một class riêng biệt, mà không thay đổi các cấu trúc của lớp đã truy cập. Điều này giúp các bạn dễ dàng thêm chức năng mới mà không cần thay đổi các lớp đã truy cập.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Visitor Pattern.

Chúng ta sẽ tạo một chương trình để quản lý một shop bán các item và thanh toán các item mà khách hàng đã mua.

Để bắt đầu với chương trình này chúng ta sẽ tạo một interface Item.

Item.java
public interface Item {
  public int accept(Visitor visitor);
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một class Visitor.

Visitor.java
public interface Visitor {
  int visit(Pen pen);
  int visit(Notebook notebook);
}

Sau đó sẽ xác định các mặc hàng mà shop bán: Pen, Notebook.

Pen.java
public class Pen implements Item {
  private int price;
  private String model;

  public Pen(int price, String model) {
    this.price = price;
    this.model = model;
  }

  public int getPrice() {
    return price;
  }

  public String getModel() {
    return model;
  }

  @Override
  public int accept(Visitor visitor) {
    return visitor.visit(this);
  }
}
Notebook.java
public class Notebook implements Item {
  private int price;
  private int numberOfPages;

  public Notebook(int price, int numberOfPages) {
    this.price = price;
    this.numberOfPages = numberOfPages;
  }

  public int getPrice() {
    return price;
  }

  public int getNumberOfPages() {
    return numberOfPages;
  }

  @Override
  public int accept(Visitor visitor) {
    return visitor.visit(this);
  }
}

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một class VisitorImpl, class này sẽ có logic riêng để tính giá cả cho các mặt hàng bán trong shop.

VisitorImpl.java
public class VisitorImpl implements Visitor {

  @Override
  public int visit(Pen pen) {
    int price = pen.getPrice();
    System.out.println(pen.getModel() + " chi phí " + price);
    return price;
  }

  @Override
  public int visit(Notebook notebook) {
    int price = 0;
    if(notebook.getNumberOfPages() > 250) {
      price = notebook.getPrice()-5;
    } else {
      price = notebook.getPrice();
    }
    System.out.println("Chi phí máy tính xách tay " + price);

    return price;
  }
}

Để minh họa cho chương trình, chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

VisitorPattern.java
public class VisitorPattern {
  public static void main(String[] args) {
    Item[] items = new Item[]{new Pen(10, "Pen"), new Pen(5, "Pen"), new Notebook(50, 150), new Notebook(75, 300)};

    int total = getTotalPrice(items);
    System.out.println("Tổng giá các mặt hàng: " + total);

    System.out.println("-------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }

  private static int getTotalPrice(Item[] items) {
    Visitor visitor = new VisitorImpl();
    int result = 0;
    for(Item item : items) {
      result = result + item.accept(visitor);
    }
    return result;
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

visitor pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Visitor Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top