DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Visitor Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Visitor Pattern trong Java. Đây là một Design Pattern cuối cùng thuộc nhóm Behavioral Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt các khái niệm liên quan đến Visitor Pattern. Cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Vistor Pattern là gì?

Visitor Pattern được sử dụng để chuyển logic hoạt động từ từng phần riêng lẻ của một group sang một class mới. Class mới này thực hiện các thao tác bằng cách sử dụng dữ liệu từ mỗi phần tử riêng lẻ đó.

Điều này được thực hiện bằng cách làm cho các phần tử chấp nhận một "Visitor". Visitor này sẽ thực hiện các thay đổi trong một class riêng biệt, mà không thay đổi các cấu trúc của lớp đã truy cập. Điều này giúp các bạn dễ dàng thêm chức năng mới mà không cần thay đổi các lớp đã truy cập.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Visitor Pattern.

Chúng ta sẽ tạo một chương trình để quản lý một shop bán các item và thanh toán các item mà khách hàng đã mua.

Để bắt đầu với chương trình này chúng ta sẽ tạo một interface Item.

Item.java
public interface Item {
  public int accept(Visitor visitor);
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một class Visitor.

Visitor.java
public interface Visitor {
  int visit(Pen pen);
  int visit(Notebook notebook);
}

Sau đó sẽ xác định các mặc hàng mà shop bán: Pen, Notebook.

Pen.java
public class Pen implements Item {
  private int price;
  private String model;

  public Pen(int price, String model) {
    this.price = price;
    this.model = model;
  }

  public int getPrice() {
    return price;
  }

  public String getModel() {
    return model;
  }

  @Override
  public int accept(Visitor visitor) {
    return visitor.visit(this);
  }
}
Notebook.java
public class Notebook implements Item {
  private int price;
  private int numberOfPages;

  public Notebook(int price, int numberOfPages) {
    this.price = price;
    this.numberOfPages = numberOfPages;
  }

  public int getPrice() {
    return price;
  }

  public int getNumberOfPages() {
    return numberOfPages;
  }

  @Override
  public int accept(Visitor visitor) {
    return visitor.visit(this);
  }
}

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một class VisitorImpl, class này sẽ có logic riêng để tính giá cả cho các mặt hàng bán trong shop.

VisitorImpl.java
public class VisitorImpl implements Visitor {

  @Override
  public int visit(Pen pen) {
    int price = pen.getPrice();
    System.out.println(pen.getModel() + " chi phí " + price);
    return price;
  }

  @Override
  public int visit(Notebook notebook) {
    int price = 0;
    if(notebook.getNumberOfPages() > 250) {
      price = notebook.getPrice()-5;
    } else {
      price = notebook.getPrice();
    }
    System.out.println("Chi phí máy tính xách tay " + price);

    return price;
  }
}

Để minh họa cho chương trình, chúng ta sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

VisitorPattern.java
public class VisitorPattern {
  public static void main(String[] args) {
    Item[] items = new Item[]{new Pen(10, "Pen"), new Pen(5, "Pen"), new Notebook(50, 150), new Notebook(75, 300)};

    int total = getTotalPrice(items);
    System.out.println("Tổng giá các mặt hàng: " + total);

    System.out.println("-------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }

  private static int getTotalPrice(Item[] items) {
    Visitor visitor = new VisitorImpl();
    int result = 0;
    for(Item item : items) {
      result = result + item.accept(visitor);
    }
    return result;
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

visitor pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Visitor Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top