DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Composite Entity Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Composite Entity Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Java J2EE.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiều lần lượt các khái niệm, chức năng về Composite Entity Pattern. Cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Composite Entity Pattern là gì?

Composite Entity Pattern đại diện cho một biểu đồ của các object. Khi được cập nhật, nó sẽ cập nhật cho tất cả các object có trong biểu đồ đó.

Nó chủ yêu được sử dụng trong Enterprise JavaBeans (EJB). Đây không phải là một API quá phổ biến nữa, vì nó đã được thay thế với các frameworks và tools khác như String Framework,...

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Composite Entity Pattern.

Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với hai class Employee và Manager. Hai class này được sử dụng để cập nhật dữ liệu cho các class khác nếu có.

Employee.java
public class Employee {
  private String name;
  private String jobSuccess;

  public void setJobSuccess(String jobSuccess) {
    this.jobSuccess = jobSuccess;
  }

  public String getJobSuccess() {
    return jobSuccess;
  }
}
Manager.java
public class Manager {
  private String name;
  private String satisfaction;

  public void setSatisfaction(String satisfaction) {
    this.satisfaction = satisfaction;
  }

  public String getSatisfaction() {
    return satisfaction;
  }
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một class CoarseGrainedObject. Object này sẽ quản lý các mối quan hệ của chính nó với các object khác.

CoarseGrainedObject.java
public class CoarseGrainedObject {
  Employee employee = new Employee();
  Manager manager = new Manager();

  public void setData(String jobSuccess, String satisfaction) {
    employee.setJobSuccess(jobSuccess);
    manager.setSatisfaction(satisfaction);
  }

  public String[] getData() {
    return new String[] {"Nhân viên : " + employee.getJobSuccess(),"Quản lý: " +
        manager.getSatisfaction()};
  }
}

Sau đó, chúng ta cần xác định một class CompositeEntity. Bản thân class này là một coarse-grained object và có thể tham chiếu đến một object khác.

CompositeEntity.java
public class CompositeEntity {
  private CoarseGrainedObject cgo = new CoarseGrainedObject();

  public void setData(String jobSuccess, String satisfaction) {
    cgo.setData(jobSuccess, satisfaction);
  }

  public String[] getData() {
    return cgo.getData();
  }
}

Với điều đó, chúng ta chỉ cần một Client để sử dụng CompositeEntity.

Client.java
public class Client {
  private CompositeEntity compositeEntity = new CompositeEntity();

  public void print() {
    for (int i = 0; i < compositeEntity.getData().length; i++) {
      System.out.println(compositeEntity.getData()[i]);
    }
  }

  public void setData(String jobSuccess, String satisfaction) {
    compositeEntity.setData(jobSuccess, satisfaction);
  }
}

Cuối cùng chúng ta sẽ tạo class Main để chạy chương trình và kiểm tra kết quả:

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Client client = new Client();
    client.setData("Thành công!!", "Hài lòng!!");
    client.print();
    client.setData("Thất bại!!", "Không hài lòng!!");
    client.print();

    System.out.println("-----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

composite entity pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Composite Entity Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top