DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Composite Entity Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Composite Entity Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Java J2EE.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiều lần lượt các khái niệm, chức năng về Composite Entity Pattern. Cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Composite Entity Pattern là gì?

Composite Entity Pattern đại diện cho một biểu đồ của các object. Khi được cập nhật, nó sẽ cập nhật cho tất cả các object có trong biểu đồ đó.

Nó chủ yêu được sử dụng trong Enterprise JavaBeans (EJB). Đây không phải là một API quá phổ biến nữa, vì nó đã được thay thế với các frameworks và tools khác như String Framework,...

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Composite Entity Pattern.

Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình với hai class Employee và Manager. Hai class này được sử dụng để cập nhật dữ liệu cho các class khác nếu có.

Employee.java
public class Employee {
  private String name;
  private String jobSuccess;

  public void setJobSuccess(String jobSuccess) {
    this.jobSuccess = jobSuccess;
  }

  public String getJobSuccess() {
    return jobSuccess;
  }
}
Manager.java
public class Manager {
  private String name;
  private String satisfaction;

  public void setSatisfaction(String satisfaction) {
    this.satisfaction = satisfaction;
  }

  public String getSatisfaction() {
    return satisfaction;
  }
}

Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một class CoarseGrainedObject. Object này sẽ quản lý các mối quan hệ của chính nó với các object khác.

CoarseGrainedObject.java
public class CoarseGrainedObject {
  Employee employee = new Employee();
  Manager manager = new Manager();

  public void setData(String jobSuccess, String satisfaction) {
    employee.setJobSuccess(jobSuccess);
    manager.setSatisfaction(satisfaction);
  }

  public String[] getData() {
    return new String[] {"Nhân viên : " + employee.getJobSuccess(),"Quản lý: " +
        manager.getSatisfaction()};
  }
}

Sau đó, chúng ta cần xác định một class CompositeEntity. Bản thân class này là một coarse-grained object và có thể tham chiếu đến một object khác.

CompositeEntity.java
public class CompositeEntity {
  private CoarseGrainedObject cgo = new CoarseGrainedObject();

  public void setData(String jobSuccess, String satisfaction) {
    cgo.setData(jobSuccess, satisfaction);
  }

  public String[] getData() {
    return cgo.getData();
  }
}

Với điều đó, chúng ta chỉ cần một Client để sử dụng CompositeEntity.

Client.java
public class Client {
  private CompositeEntity compositeEntity = new CompositeEntity();

  public void print() {
    for (int i = 0; i < compositeEntity.getData().length; i++) {
      System.out.println(compositeEntity.getData()[i]);
    }
  }

  public void setData(String jobSuccess, String satisfaction) {
    compositeEntity.setData(jobSuccess, satisfaction);
  }
}

Cuối cùng chúng ta sẽ tạo class Main để chạy chương trình và kiểm tra kết quả:

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Client client = new Client();
    client.setData("Thành công!!", "Hài lòng!!");
    client.print();
    client.setData("Thất bại!!", "Không hài lòng!!");
    client.print();

    System.out.println("-----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

composite entity pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Composite Entity Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top