DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Data Access Object Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Data Access Object Pattern trong Java. Đây là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Java J2EE.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt các khái niệm, chức năng liên quan đến Data Access Object Pattern. Cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một chương trình đơn giản.

Data Access Object Pattern là gì?

Data Access Object Pattern thường được viết tắt là DAO. Là một pattern trong đó các object được dành riêng cho giao tiếp với Data Layer.

Các object này thường được khởi tạo cho mục đích "SessionFactories". Và xử lý tất cả các logic đằng sau giao tiếp với database.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để thực hành theo một cách tiêu chuẩn, chúng ta sẽ tạo một interface DAO. Tiếp theo là một class cụ thể để triển khai giao diện và tất cả các phương thức được định nghĩa trong đó.

Chương trình đơn giản với Data Access Object Pattern.

Như đã nói ở trên, việc đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một interface DAO.

EmployeeDAO.java
import java.util.List;

public interface EmployeeDAO {
  public List<Employee> getAllEmployees();
  public Employee getEmployeeById(int id);
  public void addEmployee(Employee e);
  public void updateEmployee(Employee e);
  public void deleteEmployee(Employee e);
}

Sau đó tạo các class cụ thể để triển khai interface.

EmployeeDAOImpl.java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class EmployeeDAOImpl implements EmployeeDAO {
  List<Employee> employeeList;

  public EmployeeDAOImpl() {
    employeeList = new ArrayList<Employee>();
    Employee david = new Employee(5, "Quyền");
    Employee scott = new Employee(7, "Tiến");
    Employee jessica = new Employee(12, "linh");
    Employee rebecca = new Employee(16, "Hường");
    employeeList.add(david);
    employeeList.add(scott);
    employeeList.add(jessica);
    employeeList.add(rebecca);
  }
  @Override
  public List<Employee> getAllEmployees() {
    return employeeList;
  }
  @Override
  public Employee getEmployeeById(int id) {
    return employeeList.get(id);
  }
  @Override
  public void addEmployee(Employee e) {
    employeeList.add(e);
    System.out.println("Thêm thành công " + e.getName());
  }
  @Override
  public void updateEmployee(Employee e) {
    employeeList.get(e.getEmployeeId()).setEmployeeName(e.getName());
    System.out.println("Cập nhật thành công, tên nhân viên có id: " + e.getEmployeeId());
  }
  @Override
  public void deleteEmployee(Employee e) {
    employeeList.remove(e.getEmployeeId());
    System.out.println("Đã xóa nhân viên thành công: " + e.getName() + "có ID là: " + e.getEmployeeId());
  }
}

Chúng ta sẽ sử dụng hai class này để thêm, truy xuất, cập nhật hoặc xóa người dùng khỏi database.

Employee.java
public class Employee {
  private int employeeId;
  private String name;

  public Employee(int id, String name) {
    this.employeeId = id;
    this.name = name;
  }

  public int getEmployeeId() {
    return employeeId;
  }
  public void setEmployeeId(int id) {
    this.employeeId = id;
  }
  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setEmployeeName(String name) {
    this.name = name;
  }
}

Và để minh họa cho điều này, chúng ta sẽ tạo class Main để chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    EmployeeDAO employeeDao = new EmployeeDAOImpl();

    for(Employee employee : employeeDao.getAllEmployees()) {
      System.out.println("Thông tin nhân viên: |Tên: " + employee.getName() + ", ID: " + employee.getEmployeeId() + "|");
    }

    System.out.println("--------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

data access object pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Data Access Object Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top