DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Filter Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Filter Pattern trong Java. Đây cũng là một trong những Design Pattern thuộc nhóm Structural Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cụ thể chúng ta sẽ tìm hiểu về các khái niệm và cách triển khai Filter Pattern thông qua một chương trình Java đơn giản.

Filter Pattern là gì?

Filter Pattern được sử dụng khi chúng ta cần lọc một object nào đó với các điều kiện khác nhau. Chúng ta có thể sâu chuỗi các điều kiện cho Filter hoặc có thể được thực hiện theo cách tách rời.

Chương trình đơn giản với Filter Pattern

Chúng ta sẽ bắt đầu với một class Employee mà mình sẽ lọc với các Criteria khác nhau.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Employee
public class Employee {
  private String name;
  private String gender;
  private String position;

  public Employee(String name, String gender, String position) {
    this.name = name;
    this.gender = gender;
    this.position = position;
  }
  //getters

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getGender() {
    return gender;
  }

  public void setGender(String gender) {
    this.gender = gender;
  }

  public String getPosition() {
    return position;
  }

  public void setPosition(String position) {
    this.position = position;
  }
}

Tạo một interface Criteria đơn giản và tất cả các Criteria khác sẽ triển khai phương thức của nó.

Criteria
import java.util.List;
public interface Criteria {
  public List<Employee> criteria(List<Employee> employeeList);
}

Với nền tảng của filter system đã tạo, chúng ta sẽ tạo một vài Criteria khác nhau:

 • CriteriaMale: Một tiêu chí để tìm kiếm nhân viên nam.
 • CriteriaFemale : Một tiêu chí để tìm kiếm nhân viên nữ.
 • CriteriaSenior: Một tiêu chí để tìm kiếm nhân viên cao cấp.
 • CriteriaJunior: Một tiêu chí để tìm kiếm nhân viên cơ sở.
 • AndCriteria: Một tiêu chí để tìm kiếm những nhân viên vượt qua tất cả tiêu chí mà mình áp dụng.
 • OrCriteria: Một tiêu chí để tìm kiếm những nhân viên vượt qua một trong những tiêu chí mà mình áp dụng.

CriteriaMale:

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class CriteriaMale implements Criteria {
  @Override
  public List<Employee> criteria(List<Employee> employeeList) {
    List<Employee> maleEmployees = new ArrayList<>();
    for(Employee employee : employeeList) {
      if(employee.getGender().equalsIgnoreCase("Nam")) {
        maleEmployees.add(employee);
      }
    }
    return maleEmployees;
  }
}

Vòng lặp đơn giản để thêm nhân viên nam vào danh sách và trả về nó.

CriteriaFemale:

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class CriteriaFemale implements Criteria {
  @Override
  public List<Employee> criteria(List<Employee> employeeList) {
    List<Employee> femaleEmployees = new ArrayList<>();

    for(Employee employee : employeeList) {
      if(employee.getGender().equalsIgnoreCase("Nữ")) {
        femaleEmployees.add(employee);
      }
    }
    return femaleEmployees;
  }
}

Tương tự như ở trên đối với nhân viên nữ.

CriteriaSenior:

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class CriteriaSenior implements Criteria{
  @Override
  public List<Employee> criteria(List<Employee> employeeList) {
    List<Employee> seniorEmployees = new ArrayList<>();

    for(Employee employee : employeeList) {
      if(employee.getPosition().equalsIgnoreCase("Cao cấp")) {
        seniorEmployees.add(employee);
      }
    }
    return seniorEmployees;
  }
}

Cũng như vậy, nhưng ở đây chúng ta tìm kiếm nhân viên Senior (cao cấp) chứ không phải giới tính như ở trên.

CriteriaJunior:

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class CriteriaJunior implements Criteria {
  @Override
  public List<Employee> criteria(List<Employee> employeeList) {
    List<Employee> juniorEmployees = new ArrayList<>();

    for(Employee employee : employeeList) {
      if(employee.getPosition().equalsIgnoreCase("Cơ sở")) {
        juniorEmployees.add(employee);
      }
    }
    return juniorEmployees;
  }
}

Ở đây chúng ta sẽ tìm kiếm nhân viên Junior (nhân viên cơ sở).

AndCriteria:

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class AndCriteria implements Criteria {
  private Criteria firstCriteria;
  private Criteria secondCriteria;
  public AndCriteria(Criteria firstCriteria, Criteria secondCriteria) {
    this.firstCriteria = firstCriteria;
    this.secondCriteria = secondCriteria;
  }
  @Override
  public List<Employee> criteria(List<Employee> employeeList) {
    List<Employee> firstCriteriaEmployees = firstCriteria.criteria(employeeList);
    return secondCriteria.criteria(firstCriteriaEmployees);
  }
}

Danh sách sẽ được lọc từ Criteria (tiêu chí) đầu tiên đến Criteria cuối cùng, nếu thõa mãn tất cả thì nhân viên vượt qua tất cả các tiêu chí.

OrCriteria:

import java.util.List;
public class OrCriteria implements Criteria {
  private Criteria firstCriteria;
  private Criteria secondCriteria;

  public OrCriteria(Criteria firstCriteria, Criteria secondCriteria) {
    this.firstCriteria = firstCriteria;
    this.secondCriteria = secondCriteria;
  }
  @Override
  public List<Employee> criteria(List<Employee> employeeList) {
    List<Employee> firstCriteriaEmployees = firstCriteria.criteria(employeeList);
    List<Employee> secondCriteriaEmployees = secondCriteria.criteria(employeeList);

    for (Employee employee : secondCriteriaEmployees) {
      if (!firstCriteriaEmployees.contains(employee)) {
        firstCriteriaEmployees.add(employee);
      }
    }
    return firstCriteriaEmployees;
  }
}

Ở đây những nhân viên nào thõa mãn một trong các tiêu chí mình đã lập ở trên thì sẽ được thêm vào danh sách này.

Bây giờ chúng ta sẽ tạo một hàm Main, sau đó tạo một danh sách các nhân viên với các thông tin tương ứng rồi chạy thử một vài tiêu chí.

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    List<Employee> employeeList = new ArrayList<>();
    
    employeeList.add(new Employee("Quyền", "Nam", "Cao cấp"));
    employeeList.add(new Employee("Hòa", "Nam", "Cao cấp"));
    employeeList.add(new Employee("Tiến", "Nam", "Cơ sở"));
    employeeList.add(new Employee("Hường", "Nữ", "Cao cấp"));
    employeeList.add(new Employee("Hà", "Nữ", "Cơ sở"));
    employeeList.add(new Employee("Hoa", "Nữ", "Cơ sở"));
    
    Criteria maleEmployees = new CriteriaMale();
    Criteria femaleEmployees = new CriteriaFemale();
    Criteria seniorEmployees = new CriteriaSenior();
    Criteria juniorEmployees = new CriteriaJunior();

    Criteria seniorFemale = new AndCriteria(seniorEmployees, femaleEmployees);
    Criteria juniorOrMale = new OrCriteria(juniorEmployees, maleEmployees);

    System.out.println("Nhân viên nam: ");
    printEmployeeInfo(maleEmployees.criteria(employeeList));

    System.out.println("\nNhân viên nữ: ");
    printEmployeeInfo(femaleEmployees.criteria(employeeList));

    System.out.println("\nNhân viên nữ cao cấp: ");
    printEmployeeInfo(seniorFemale.criteria(employeeList));

    System.out.println("\nNhân viên cơ sở hoặc nhân viên nam: ");
    printEmployeeInfo(juniorOrMale.criteria(employeeList));
    System.out.println("-----------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
  
  public static void printEmployeeInfo(List<Employee> employeeList) {
    for (Employee employee : employeeList) {
      System.out.println("Thông tin nhân viên: | Tên: "
          + employee.getName() + ", Giới tính: "
          + employee.getGender() + ", Công việc: "
          + employee.getPosition() + " |");
    }
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

filter pattern JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Filter Pattern trong Java. Mình hy vọng qua hướng dẫn này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về Filter Pattern cũng như cách triển khai nó như thế nào. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top