DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Command Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Command Pattern, một trong những Design Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số khái niệm liên quan đến Command Pattern, cũng như cách triển khai nó như thế nào trong Java thông qua một ví dụ đơn giản.

Command Pattern là gì?

Command Pattern được tạo ra để lưu trữ các câu lệnh và trạng thái của object. Nó cho phép tất cả những yêu cầu gửi đến object đó dưới dạng một object Command.

Khi nó tìm được cách giải quyết thích hợp, nó sẽ chuyển đến Command, nơi mà nó sẽ được thực thi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Command Pattern.

Chúng ta sẽ cùng nhau mô phỏng công việc của một nhân viên lập trình.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một interface order.

Order.java
public interface Order {
  void placeOrder();
}

Sau đó, tạo một class Application với các yêu cầu cho nhân viên như tạo hoặc bán ứng dụng.

Application.java
public class Application {
  private String name = "Ứng dụng máy tính";
  private int quantity = 2;

  public void make() {
    System.out.println(quantity + " ứng dụng được tạo cho khách hàng.");
  }

  public void sell() {
    System.out.println(quantity + " các ứng dụng được bán cho khách hàng.");
  }
}

Giả sử rằng lập trình viên đã chấp nhận làm việc với khách hàng, khi đó chúng ta sẽ bắt đầu tạo ứng dụng.

MakeApplication.java
public class MakeApplication implements Order {
  private Application application;

  public MakeApplication(Application application) {
    this.application = application;
  }

  @Override
  public void placeOrder() {
    application.make();
  }
}

Sau khi tạo được ứng dụng, nhân viên sẽ bắt đầu bán nó.

SellApplication.java
public class SellApplication implements Order {
  private Application application;

  public SellApplication(Application application) {
    this.application = application;
  }

  @Override
  public void placeOrder() {
    application.sell();
  }
}

Tiếp đến, chúng ta sẽ tạo một class Programmer với hai phương thức takeOrder() và placeOrder().

Programmer.java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Programmer {
  private List<Order> orderList = new ArrayList<>();
  public void takeOrder(Order order) {
    orderList.add(order);
  }

  public void placeOrders() {
    for(Order order : orderList) {
      order.placeOrder();
    }
    orderList.clear();
  }
}

Cuối cùng sẽ tạo một class Main để thực hiện chạy chương trình cũng như kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {

    Application application = new Application();

    MakeApplication makeApplication = new MakeApplication(application);
    SellApplication sellApplication = new SellApplication(application);

    Programmer programmer = new Programmer();
    programmer.takeOrder(makeApplication);
    programmer.takeOrder(sellApplication);

    programmer.placeOrders();

    System.out.println("-----------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

command pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Command Pattern. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top