DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Memento Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Memento Pattern trong Java. Đầy là một Design Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Memento Pattern cũng như cách triển khai nó như thế nào thông qua một ví dụ đơn giản.

Memento Pattern là gì?

Memento Pattern liên quan đến các trạng thái trước đó của object. Điều này có nghĩa là nó được sử dụng khi chúng ta muốn lưu một số trạng thái của một object.

Khi chúng ta sử dụng pattern này để lưu lại các trạng thái đó, thì chúng ta có thể hoàn toàn khôi phục lại nó sau này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Memento Pattern.

Pattern này sẽ được thực hiện dựa trên công việc của 3 class.

 • Class Memento chứa một trạng thái mà chúng ta muốn lưu lại để sử dụng sau này.
 • Class Originator tạo và lưu trữ các trạng thái trong class Memento.
 • Class CareTaker thực hiện quá trình khôi phục.

Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện tạo class Memento.

Memento.java
public class Memento {
  private String state;

  public Memento(String state) {
    this.state = state;
  }

  public String getState() {
    return state;
  }
}

Sau đó, Chúng ta sẽ tạo hai class còn lại là: Originator và CareTaker.

Originator.java
public class Originator {
  private String state;

  public void setState(String state) {
    this.state = state;
  }

  public String getState() {
    return state;
  }

  public Memento saveStateToMemento() {
    return new Memento(state);
  }

  public void getStateFromMemento(Memento memento) {
    state = memento.getState();
  }
}
CareTaker.java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class CareTaker {
  private List<Memento> mementoList = new ArrayList<>();
  public void add(Memento memento) {
    mementoList.add(memento);
  }
  public Memento get(int index) {
    return mementoList.get(index);
  }
}

Và cuối cùng, chúng ta cần một class Main để thực hiện chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Originator originator = new Originator();
    CareTaker careTaker = new CareTaker();

    originator.setState("Trạng thái 1 lúc: " + System.currentTimeMillis());
    originator.setState("Trạng thái 2 lúc: " + System.currentTimeMillis());
    careTaker.add(originator.saveStateToMemento());

    originator.setState("Trạng thái 3 lúc: " + System.currentTimeMillis());
    careTaker.add(originator.saveStateToMemento());

    System.out.println("Trạng thái hiện tại: " + originator.getState());

    originator.getStateFromMemento(careTaker.get(0));
    System.out.println("Trạng thái được lưu đầu tiên: " + originator.getState());
    originator.getStateFromMemento(careTaker.get(1));
    System.out.println("Trạng thái được lưu thứ hai: " + originator.getState());

    System.out.println("--------------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

memento pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Memento Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top