DESIGN PATTERN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Memento Pattern trong Java - Cách triển khai và ví dụ

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Memento Pattern trong Java. Đầy là một Design Pattern thuộc nhóm Behavioral Pattern.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm Memento Pattern cũng như cách triển khai nó như thế nào thông qua một ví dụ đơn giản.

Memento Pattern là gì?

Memento Pattern liên quan đến các trạng thái trước đó của object. Điều này có nghĩa là nó được sử dụng khi chúng ta muốn lưu một số trạng thái của một object.

Khi chúng ta sử dụng pattern này để lưu lại các trạng thái đó, thì chúng ta có thể hoàn toàn khôi phục lại nó sau này.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình đơn giản với Memento Pattern.

Pattern này sẽ được thực hiện dựa trên công việc của 3 class.

 • Class Memento chứa một trạng thái mà chúng ta muốn lưu lại để sử dụng sau này.
 • Class Originator tạo và lưu trữ các trạng thái trong class Memento.
 • Class CareTaker thực hiện quá trình khôi phục.

Đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện tạo class Memento.

Memento.java
public class Memento {
  private String state;

  public Memento(String state) {
    this.state = state;
  }

  public String getState() {
    return state;
  }
}

Sau đó, Chúng ta sẽ tạo hai class còn lại là: Originator và CareTaker.

Originator.java
public class Originator {
  private String state;

  public void setState(String state) {
    this.state = state;
  }

  public String getState() {
    return state;
  }

  public Memento saveStateToMemento() {
    return new Memento(state);
  }

  public void getStateFromMemento(Memento memento) {
    state = memento.getState();
  }
}
CareTaker.java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class CareTaker {
  private List<Memento> mementoList = new ArrayList<>();
  public void add(Memento memento) {
    mementoList.add(memento);
  }
  public Memento get(int index) {
    return mementoList.get(index);
  }
}

Và cuối cùng, chúng ta cần một class Main để thực hiện chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Main.java
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Originator originator = new Originator();
    CareTaker careTaker = new CareTaker();

    originator.setState("Trạng thái 1 lúc: " + System.currentTimeMillis());
    originator.setState("Trạng thái 2 lúc: " + System.currentTimeMillis());
    careTaker.add(originator.saveStateToMemento());

    originator.setState("Trạng thái 3 lúc: " + System.currentTimeMillis());
    careTaker.add(originator.saveStateToMemento());

    System.out.println("Trạng thái hiện tại: " + originator.getState());

    originator.getStateFromMemento(careTaker.get(0));
    System.out.println("Trạng thái được lưu đầu tiên: " + originator.getState());
    originator.getStateFromMemento(careTaker.get(1));
    System.out.println("Trạng thái được lưu thứ hai: " + originator.getState());

    System.out.println("--------------------------------------------");
    System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
  }
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

memento pattern PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đơn giản với Memento Pattern trong Java. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top