JAVA 8
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Method References (phương thức tham chiếu) trong Java 8

Ở bài trước mình đã giới thiệu cách sử dụng lambda expressions rồi, vậy thì bài này ta sẽ bàn về một vấn đề có liên quan mật thiết, đó là phương thức tham chiếu (Method References).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Method References trong Java là gì?

Method References còn được gọi là phương thức tham chiếu, là tính năng được thêm vào trong Java 8. Nó liên quan mật thiết đến lambda expression, cung cấp cú pháp để truy cập đến các hàm khởi tạo constructor hoặc những method của class mà không cần phải khởi tạo chúng, thậm chí bạn cũng có thể sử dụng để gọi method từ các đối tượng object đã khởi tạo.

Giả sử ta có một lambda expression như sau:

str -> System.out.println(str)

Thì chúng ta có thể viết lại bằng cách sử dụng Method references.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

System.out::println

Chúng ta có 4 kiểu gọi tham chiếu như sau:

 1. Tham chiếu đến một instance method của một đối tượng - object :: instanceMethod
 2. Tham chiếu tới static method của một lớp - Class :: staticMethod
 3. Tham chiếu đến một instance method của một đối tượng tùy ý của một kiểu cụ thể - Class :: instanceMethod
 4. Tham chiếu đến một phương thức khởi tạo - Class :: new

2. Các ví dụ về Method References trong Java

Ví dụ 1: Tham chiếu đến một instance method của object

@FunctionalInterface 
interface MyInterface{ 
  void display(); 
} 
public class Example { 
  public void myMethod(){ 
	System.out.println("Instance Method"); 
  } 
  public static void main(String[] args) { 
	Example obj = new Example();  
	// Method reference using the object of the class
	MyInterface ref = obj::myMethod; 
	// Calling the method of functional interface 
	ref.display(); 
  } 
}

Kết quả:

Instance Method

Ví dụ 2: Tham chiếu đến static method của class

import java.util.function.BiFunction; 
class Multiplication{ 
  public static int multiply(int a, int b){ 
	return a*b; 
  } 
} 
public class Example { 
  public static void main(String[] args) { 
	BiFunction<Integer, Integer, Integer> product = Multiplication::multiply; 
	int pr = product.apply(11, 5); 
	System.out.println("Product of given number is: "+pr); 
  } 
}

Kết quả:

Product of given number is: 55

Ví dụ 3: Tham chiếu đến instance method của một đối tượng tùy ý của một kiểu cụ thể

import java.util.Arrays;
public class Example { 

  public static void main(String[] args) { 
	String[] stringArray = { "Steve", "Rick", "Aditya", "Negan", "Lucy", "Sansa", "Jon"};
	/* Method reference to an instance method of an arbitrary 
	 * object of a particular type
	 */
	Arrays.sort(stringArray, String::compareToIgnoreCase);
	for(String str: stringArray){
		System.out.println(str);
	}
  } 
}

Kết quả:

Aditya
Jon
Lucy
Negan
Rick
Sansa
Steve

Ví dụ 4: Tham chiếu đến phương thức khởi tạo constructor

@FunctionalInterface 
interface MyInterface{ 
  Hello display(String say); 
} 
class Hello{ 
  public Hello(String say){ 
    System.out.print(say); 
  } 
} 
public class Example { 
  public static void main(String[] args) { 
  	//Method reference to a constructor
    MyInterface ref = Hello::new; 
    ref.display("Hello World!"); 
  } 
}

Kết quả:

Hello World!

Trên là một số ví dụ về cách sử dụng Method reference trong Java.

Cùng chuyên mục:

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Khi nào dùng Default Methods trong Java 8

Ở 2 bài trước chúng ta đã tìm hiểu 2 tính năng mới của Java…

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Cách chuyển chữ hoa thành chữ thường trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách chuyển đổi chữ in…

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Bài tập tính tổng các số tự nhiên trong Java

Các số dương 1, 2, 3, 4, ... được gọi là các số tự nhiên,…

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Cách chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Java

Trong chuỗi có thể vừa có ký tự thường vừa có ký tự hoa, nhưng…

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Cách viết hoa ký tự đầu tiên trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức căn bản về Java…

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Hướng dẫn chuyển đổi giờ phút giây trong Java

Để hiểu được chương trình, các bạn cần có kiến thức cơ bản về Java.…

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Cách lấy thời gian hiện tại trong Java

Để hiểu được bài viết này, các bạn cần có kiến thức cơ bản sau…

Cách làm tròn số trong Java

Cách làm tròn số trong Java

Khi thực hiện tính toán, việc kết quả ra một con số thập phân dài…

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Cách tìm ma trận chuyển vị trong Java

Quá trình hoán đổi giữa hàng và cột được gọi là chuyển vị của ma…

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Cách chuyển ArrayList thành mảng và ngược lại trong Java

Để hiểu được bài này, các bạn cần có kiến thức cơ bản về mảng…

Cách nối hai mảng trong Java

Cách nối hai mảng trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình nối mảng. Chương trình thứ nhất nối hai…

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Cách xóa khoảng trắng của chuỗi trong Java

Mình sẽ thực hiện hai chương trình khác nhau để các bạn có thể hiểu…

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

In ra tam giác bằng ký tự * và số trong Java

Mình sẽ giới thiệu cách để in ra các tam giác bằng ký tự *…

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Tìm số lớn nhất trong mảng Java

Các bạn cần tìm hiểu về mảng, cách khởi tạo và in mảng trong Java…

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Tìm ước của một số nguyên trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tìm tất cả các ước…

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số hoàn hảo trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Cách kiểm tra số đối xứng trong Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ kiểm tra một số có phải là số…

Đảo ngược một số trong Java

Đảo ngược một số trong Java

Mình sẽ giới thiệu các bạn cách đảo ngược một số sử dụng vòng lặp…

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Tìm bội chung nhỏ nhất trong Java

Mình sẽ sử dụng hai cách khác nhau để tìm BCNN. Cách thứ nhất mình…

Cách hoán đổi hai số trong Java

Cách hoán đổi hai số trong Java

Trong phần này mình sẽ sử dụng một biến tạm temp() làm biến trung gian…

Top