JAVA 8
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Method References (phương thức tham chiếu) trong Java 8

Ở bài trước mình đã giới thiệu cách sử dụng lambda expressions rồi, vậy thì bài này ta sẽ bàn về một vấn đề có liên quan mật thiết, đó là phương thức tham chiếu (Method References).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Method References trong Java là gì?

Method References còn được gọi là phương thức tham chiếu, là tính năng được thêm vào trong Java 8. Nó liên quan mật thiết đến lambda expression, cung cấp cú pháp để truy cập đến các hàm khởi tạo constructor hoặc những method của class mà không cần phải khởi tạo chúng, thậm chí bạn cũng có thể sử dụng để gọi method từ các đối tượng object đã khởi tạo.

Giả sử ta có một lambda expression như sau:

str -> System.out.println(str)

Thì chúng ta có thể viết lại bằng cách sử dụng Method references.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

System.out::println

Chúng ta có 4 kiểu gọi tham chiếu như sau:

 1. Tham chiếu đến một instance method của một đối tượng - object :: instanceMethod
 2. Tham chiếu tới static method của một lớp - Class :: staticMethod
 3. Tham chiếu đến một instance method của một đối tượng tùy ý của một kiểu cụ thể - Class :: instanceMethod
 4. Tham chiếu đến một phương thức khởi tạo - Class :: new

2. Các ví dụ về Method References trong Java

Ví dụ 1: Tham chiếu đến một instance method của object

@FunctionalInterface 
interface MyInterface{ 
  void display(); 
} 
public class Example { 
  public void myMethod(){ 
	System.out.println("Instance Method"); 
  } 
  public static void main(String[] args) { 
	Example obj = new Example();  
	// Method reference using the object of the class
	MyInterface ref = obj::myMethod; 
	// Calling the method of functional interface 
	ref.display(); 
  } 
}

Kết quả:

Instance Method

Ví dụ 2: Tham chiếu đến static method của class

import java.util.function.BiFunction; 
class Multiplication{ 
  public static int multiply(int a, int b){ 
	return a*b; 
  } 
} 
public class Example { 
  public static void main(String[] args) { 
	BiFunction<Integer, Integer, Integer> product = Multiplication::multiply; 
	int pr = product.apply(11, 5); 
	System.out.println("Product of given number is: "+pr); 
  } 
}

Kết quả:

Product of given number is: 55

Ví dụ 3: Tham chiếu đến instance method của một đối tượng tùy ý của một kiểu cụ thể

import java.util.Arrays;
public class Example { 

  public static void main(String[] args) { 
	String[] stringArray = { "Steve", "Rick", "Aditya", "Negan", "Lucy", "Sansa", "Jon"};
	/* Method reference to an instance method of an arbitrary 
	 * object of a particular type
	 */
	Arrays.sort(stringArray, String::compareToIgnoreCase);
	for(String str: stringArray){
		System.out.println(str);
	}
  } 
}

Kết quả:

Aditya
Jon
Lucy
Negan
Rick
Sansa
Steve

Ví dụ 4: Tham chiếu đến phương thức khởi tạo constructor

@FunctionalInterface 
interface MyInterface{ 
  Hello display(String say); 
} 
class Hello{ 
  public Hello(String say){ 
    System.out.print(say); 
  } 
} 
public class Example { 
  public static void main(String[] args) { 
  	//Method reference to a constructor
    MyInterface ref = Hello::new; 
    ref.display("Hello World!"); 
  } 
}

Kết quả:

Hello World!

Trên là một số ví dụ về cách sử dụng Method reference trong Java.

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top
Link mới nhất, hôm nay, Bóng đá , pw, , ,