STRING/CHAR FUNCTIONS
CONVERSION FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTION
DATE/TIME FUNCTION
ANALYTIC FUNCTION
ADVANCED FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm CONCACT trong Oracle.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm CONCAT dùng để nối hai chuỗi lại với nhau và trả về một chuỗi là tổng của của hai chuỗi đó.

1. Cú pháp hàm CONCAT trong Oracle

Sau đây la chi tiết cách sử dụng hàm CONCAT.

Cú pháp

CONCAT( string1, string2 )

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó:

  • string1 là chuỗi cần nối đầu tiên
  • string2 là chuỗi cần nối thứ hai

Như vậy về công dụng thì hàm này có tác dụng giống như toán tử ||.

Oracle version

Hàm này được dùng ở các version sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm CONCAT trong Oracle

Dưới đây là một vài ví dụ sử dụng hàm CONCAT, bạn hãy xem để hiểu rõ hơn về cách sử dụng nhé.

Ví dụ
CONCAT('Tech on', ' Freetuts')
Result: 'Tech on Freetuts'

CONCAT('a', 'b')
Result: 'ab'

Nếu muốn nối hơn hai chuỗi thì làm thế nào?

Trong Oracle chỉ cho phép bạn nối hai chuỗi, vì vậy nếu bạn muốn nối nhiều chuỗi thì có thể sử dụng cách sau.

SELECT CONCAT(CONCAT('A', 'B'),'C')
FROM dual;
Result: 'ABC'

Và dưới đây là cách nối 4 chuỗi.

SELECT CONCAT(CONCAT(CONCAT('A', 'B'),'C'),'D')
FROM dual;
Result: 'ABCD'

Dấu nháy đơn

Nếu chuỗi truyền vào có xuất hiện dấu nháy đơn thì bạn phải đặt thêm một dấu nháy đơn phía trước đó nữa, nếu không sẽ bị báo lỗi.

Ví dụ
SELECT CONCAT('Let''s', ' learn Oracle')
FROM dual;
Result: Let's learn Oracle

Nếu bạn không thêm dấu nháy đơn thì sẽ sai, vì chuỗi trong Oracle được bao bởi cặp dấu nháy đơn.

Trên alf tất cả thông tin và cách sử dụng hàm CONCAT.

Cùng chuyên mục:

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCII trong 150

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCIISTR trong 150

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CHR trong 150

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm COMPOSE trong 150

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONVERT trong 150

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DECOMPOSE trong 150

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DUM trong 150

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INITCAP trong 150

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR trong 150

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR2 trong 150

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR4 trong 150

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRB trong 150

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRC trong 150

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH trong 150

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH2 trong 150

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LOWER trong 150

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LPAD trong 150

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LTRIM trong 150

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm NCHR trong 150

Hàm Hàm REGEXP_INSTR trong Oracle

Hàm Hàm REGEXP_INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm REGEXP_INSTR trong 150

Top