STRING/CHAR FUNCTIONS
CONVERSION FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTION
DATE/TIME FUNCTION
ANALYTIC FUNCTION
ADVANCED FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Trong Oracle hàm ASCII dùng để lấy số thứ tự nằm trong bảng mã ASCI của một kí tự bất kì, nghĩa là bạn truyền kí tự vào và nó sẽ trả về số thứ tự của ký tự đó trong bảng mã ASCII.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp hàm ASCII trong Oracle

Dưới đây là cú pháp thông tin của hàm này.

Cú pháp

ASCII( single_character )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • single_character là kí tự đơn cần kiểm tra. nếu bạn cố tình truyền vào nhiều hơn 1 ký tự thì nó sẽ trả về giá trị ASCII của kí tự đầu tiên.

Returns

Hàm này sẽ trả về một số và số này chính là thứ tự của kí tự trong bảng mã ASCII.

Oracle Version

Hàm này chỉ đùng được ở một số version dưới đây.

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm ASCII trong Oracle

Hãy xem các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về hàm ASCII này, mình sẽ không giải nhiều nên bạn hãy tự nhìn ví dụ và tự hiểu nhé.

Ví dụ
ASCII('t')
Result: 116

ASCII('T')
Result: 84

ASCII('T2')
Result: 84

Ở ví dụ thứ 3 do mình truyền vào 2 ký tự nên nó sẽ tính cho kí tự đầu tiên, tức là kí tự T.

Hoặc bạn chạy lệnh sau để xem:

SELECT ASCII('c') AS ASCII_NUMBER

Trên là cách dùng của hàm ASCII.

Cùng chuyên mục:

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCIISTR trong 150

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CHR trong 150

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm COMPOSE trong 150

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONCAT trong 150

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONVERT trong 150

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DECOMPOSE trong 150

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DUM trong 150

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INITCAP trong 150

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR trong 150

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR2 trong 150

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR4 trong 150

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRB trong 150

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRC trong 150

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH trong 150

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH2 trong 150

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LOWER trong 150

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LPAD trong 150

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LTRIM trong 150

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm NCHR trong 150

Hàm Hàm REGEXP_INSTR trong Oracle

Hàm Hàm REGEXP_INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm REGEXP_INSTR trong 150

Top