STRING/CHAR FUNCTIONS
CONVERSION FUNCTIONS
NUMERIC/MATH FUNCTION
DATE/TIME FUNCTION
ANALYTIC FUNCTION
ADVANCED FUNCTION
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm Hàm CURRENT_DATE trong Oracle

Trong bài này mình sẽ nói đến hàm CURRENT_DATE trong Oracle.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm CURRENT_DATE sẽ trả về ngày - tháng - giờ hiện tại, giá trị của nó sẽ phụ thuộc vào time_zone mà bạn đã thiết lập bằng cách sử dụng lệnh ALTER SESSION.

1. Hàm CURRENT_DATE  trong Oracle

Sau đây là thông tin về cách sử dụng và cú pháp của hàm CURRENT_DATE.

Cú pháp

CURRENT_DATE

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hàm này không có tham số truyền vào, thường được dùng trong câu lệnh INSERT để lưu trữ thời gian thêm dữ liệu.

Return

Trả về thời gian hiện tại bao gồm: ngày, tháng, năm và giờ.

Version

Sử dụng được ở hầu hết các version sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i

2. Một vài ví dụ với CURRENT_DATE

Sau đây là các ví dụ về cách sử dụng hàm CURRENT_DATE trong Oracle, các bạn tham khảo để hiểu rõ hơn về hàm này nhé.

Trước khi bắt đầu thì mình sẽ chạy lệnh sau để thiết lập time_zone.

ALTER SESSION SET TIME_ZONE = '-7:0';

Và chạy lệnh sau:

SELECT CURRENT_DATE
FROM DUAL;

Kết quả trên máy tính của mình như sau:

29/12/2018 10:58:24 PM

Giả sử mình đổi lại time_zone như sau:

ALTER SESSION SET TIME_ZONE = '-2:0';

Và chạy lại câu truy vấn lúc nãy thì kết quả sẽ thay đổi thành:

30/12/2018 3:58:24 AM

Cùng chuyên mục:

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCII trong 150

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCIISTR trong 150

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CHR trong 150

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm COMPOSE trong 150

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONCAT trong 150

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONVERT trong 150

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DECOMPOSE trong 150

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DUM trong 150

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INITCAP trong 150

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR trong 150

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR2 trong 150

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR4 trong 150

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRB trong 150

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRC trong 150

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH trong 150

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH2 trong 150

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LOWER trong 150

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LPAD trong 150

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LTRIM trong 150

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm NCHR trong 150

Top