MỞ ĐẦU
ORACLE TABLE
ORACLE QUERY
ORACLE CONDITION
ORACLE CLAUSES
ORACLE OPERATORS
ORACLE JOINS
ORACLE REFERENCE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu Temporary tables trong Oracle

Temporary tables hay còn gọi là bảng tạm, đây là bảng dùng để lưu trữ tạm thời dữ liệu, tuy nhiên nó vẫn chứa một số tính năng của một bảng thông thường như triggers, lưu dữ liệu, ... chỉ có một điều khác biệt là bảng tạm không thể tạo khóa ngoại đến các bảng khác.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Temporary sẽ bị xóa sau khi kết thúc Session hoặc Transaction, đặc tính này sẽ giúp tiết kiệm tài nguyên, và tránh được sự xung đột giữa các phiên làm việc. Chúng ta có hai loại bảng tạm, đó là Global Temporary và Local Temporary.

1. Global Temporary trong Oracle

Giống như tên của nó, global temporary sẽ có phạm vi ảnh hưởng tới tất cả các kết nối và nó sẽ tự động xóa đi khi tất cả kết nối hoàn tất (được tắt), tên của bảng tạm sẽ được bắt đầu bằng hai kí tự ##.

Sau đây là cú pháp dùng để tạo global temporary.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE table_name 
( column1 datatype [ NULL | NOT NULL ], 
 column2 datatype [ NULL | NOT NULL ], 
 ... 
 column_n datatype [ NULL | NOT NULL ] 
); 

Trong đó:

 • table_name là tên bảng tạm mà bạn muốn tạo
 • column1, column2, ... column_ n là các columns như một bảng thông thường

CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE students 
( student_id numeric(10) NOT NULL, 
 student_name varchar2(50) NOT NULL, 
 student_address varchar2(50) 
); 

2. Local Temporary trong Oracle

Local temporary là loại bảng tạm sẽ được tạo ra tại một phiên làm việc, tức là một kết nối, nó sẽ tự động xóa khi kết nối đó kết thúc, tên của local temporary được bắt đầu bằng kí tự #.

Sau đây là cú pháp của local temporary.

DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE table_name 
( column1 datatype [ NULL | NOT NULL ], 
 column2 datatype [ NULL | NOT NULL ], 
 ... 
 column_n datatype [ NULL | NOT NULL ] 
); 

Trong đó:

 • table_name: Là tên của bảng tạm
 • column1, column2,... column_ n là các column của bảng

3. Khi nào thì nên dùng Temporary?

Việc này phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể và mục đích của người phân tích database, tuy nhiên có một đặc điểm thông thường đó là bảng tạm chỉ là chứa dữ liẹu tạm thời, vì vậy nó không được dùng để chứa dữ liệu chính của dự án.

Như vậy là mình đã giới thiệu xong cấu trúc để tạo bảng tạm trong Oracle, hẹn gặp lại các bạn tại bài tiếp theo.

Cùng chuyên mục:

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCII trong 150

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCIISTR trong 150

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CHR trong 150

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm COMPOSE trong 150

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONCAT trong 150

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONVERT trong 150

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DECOMPOSE trong 150

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DUM trong 150

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INITCAP trong 150

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR trong 150

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR2 trong 150

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR4 trong 150

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRB trong 150

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRC trong 150

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH trong 150

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH2 trong 150

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LOWER trong 150

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LPAD trong 150

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LTRIM trong 150

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm NCHR trong 150

Top