MỞ ĐẦU
ORACLE TABLE
ORACLE QUERY
ORACLE CONDITION
ORACLE CLAUSES
ORACLE OPERATORS
ORACLE JOINS
ORACLE REFERENCE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu IN và NOT IN trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một lệnh dùng để kiểm tra điều kiện đó là WHERE IN, lệnh này dùng để kiểm tra một giá trị có nằm trong một danh sách hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Lệnh IN có hai cách dùng, thứ nhất là IN và thứ hai là NOT IN, với IN thì kiểm tra giá trị có xuất hiện trong danh sách hay không và NOT IN thì kiểm tra không xuất hiện trong danh sách.

1. Lệnh WHERE IN trong Oracle

IN dịch tiếng Việt có nghĩa là bên trong, như vậy nó sẽ kiểm tra một giá trị có nằm bên trong một tập hợp các giá trị hay không, nếu đúng thì trả về TRUE, ngược lại trả về FALSE.

Cú pháp
SELECT column_name1
FROM table_name
WHERE column_name2 IN (value1, value2, value3, ...)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

  • table_name là bảng cần truy vấn
  • column_name1 là các columns sẽ được trả về
  • column_name2 là column cần so sánh với tập hợp các giá trị (value1, value2, value3, ...)

Ví dụ: Chọn tất cả khách hàng đang sống tại ĐăkLăk, ĐăkNông, Gia Lai

SELECT *
FROM customers
WHERE province IN ("ÐakLak", "ÐakNông", "Gia La"i)

2. Lệnh WHERE NOT IN trong Oracle

WHERE NOT IN thì ngược lại với WHERE IN, có nghĩa là nó sẽ kiểm tra một giá trị có phải không tồn tại bên trong một tập hợp gái trị hay không, nếu đúng thì trả về TRUE, ngược lại trả về FALSE.

Cú pháp
SELECT column_name1
FROM table_name
WHERE column_name2 NOT IN (value1, value2, value3, ...)

Giải thích các tham số thì giống như trên.

Ví dụ: Chọn tất cả các khách hàng với điều kiện là không được sống tại ĐăkLăk, ĐăkNông, Gia Lai.

SELECT *
FROM customers
WHERE province NOT IN ("ÐakLak", "ÐakNông", "Gia Lai")

Lưu ý: Tập hợp giá trị trong IN có thể là chuỗi hoặc số. Nếu la chuỗi thì bạn phải bao quanh nó bởi cặp dấu nháy, còn là số thì không cần.

3. Sử dụng OR và AND thay thế IN và NOT IN

Dưới đây là một ví dụ sử dụng toán tử AND để thay thế IN và NOT IN. Để đơn giản thì mình sẽ sử dụng 2 ví dụ ở trên luôn nhé.

Sử dụng OR thay thế IN
SELECT *
FROM customers
WHERE 
	province = "ÐakLak"
	OR
	province = "ÐakNông"
	OR
	province = "Gia Lai"

Sử dụng AND thay thế NOT IN
SELECT *
FROM customers
WHERE 
	province != "ÐakLak"
	AND
	province != "ÐakNông"
	AND
	province != "Gia Lai"

4. Lời kết

Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng IN và NOT IN trong Oracle, đây là lệnh rất hay và được sử dụng khá thường xuyên, mặc dù có thể thay thế nó với toán tử AND. Bài này kế thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp.

Cùng chuyên mục:

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCII trong 150

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCIISTR trong 150

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CHR trong 150

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm COMPOSE trong 150

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONCAT trong 150

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONVERT trong 150

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DECOMPOSE trong 150

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DUM trong 150

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INITCAP trong 150

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR trong 150

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR2 trong 150

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR4 trong 150

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRB trong 150

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRC trong 150

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH trong 150

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH2 trong 150

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LOWER trong 150

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LPAD trong 150

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LTRIM trong 150

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm NCHR trong 150

Top