MỞ ĐẦU
ORACLE TABLE
ORACLE QUERY
ORACLE CONDITION
ORACLE CLAUSES
ORACLE OPERATORS
ORACLE JOINS
ORACLE REFERENCE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp kết quả với lệnh ORDER BY trong Oracle

Trong bài này mình sẽ giới thiệu lệnh dùng để sắp xếp kết quả trả về của lệnh select, đó là lệnh order by. Chúng ta có hai kiểu sắp xếp, thứ nhất là tăng dần và thứ hai là giảm dần.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp lệnh Order By trong Oracle

Nói về sắp xếp thì sẽ dựa vào bảng mã ASCII, kí tự nào đứng đầu tiên sẽ được xem là nhỏ nhất, kí tự nằm cuối là lớn nhất. 

Cú pháp của lệnh Order By như sau:

SELECT expressions 
FROM tables 
WHERE conditions 
ORDER BY expression [ ASC | DESC ]; 

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • expressions là các column được chọn trong lệnh select
 • tables là bảng cần truy vấn
 • conditions là điều kiện lọc
 • expression là danh sách column dùng để sắp xếp
 • ASC | DESC là hai giá trị tăng dần và giảm dần

Ví dụ sắp xếp tăng dần:

SELECT * 
FROM supplier 
ORDER BY last_name ASC; 

Ví dụ sắp xếp giảm dần:

SELECT * 
FROM supplier 
ORDER BY last_name DESC; 

Lời kết

Sắp xếp là nhu cầu thường thấy trong cuộc sống hằng ngày, trong các phần mềm ứng dụng, vì vậy lệnh order by đóng vai trò rất quan trọng trong hệ quản trị CSDL Oracle. Ví dụ khi làm chức năng hiển thị tin tức mới nhất thì ta sẽ sắp xếp theo ID của tin giảm dần.

Cùng chuyên mục:

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCII trong 150

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCIISTR trong 150

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CHR trong 150

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm COMPOSE trong 150

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONCAT trong 150

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONVERT trong 150

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DECOMPOSE trong 150

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DUM trong 150

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INITCAP trong 150

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR trong 150

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR2 trong 150

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR4 trong 150

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRB trong 150

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRC trong 150

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH trong 150

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH2 trong 150

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LOWER trong 150

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LPAD trong 150

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LTRIM trong 150

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm NCHR trong 150

Top