MỞ ĐẦU
ORACLE TABLE
ORACLE QUERY
ORACLE CONDITION
ORACLE CLAUSES
ORACLE OPERATORS
ORACLE JOINS
ORACLE REFERENCE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Lệnh SELECT trong Oracle

Ở các bài truóc mình đã dùng lệnh select nhưng không giải thích về nó, vậy thì trong bài này mình sẽ giải thích kỹ hơn về lệnh này nhé. Lệnh select dùng để lấy dữ liệu từ một bảng hoặc nhiều bảng (sẽ học ở bài join).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Cú pháp SELECT trong Oracle

Bạn có thể sử dụng SELECT để lấy dữ liệu từ table và view, cú pháp như sau:

SELECT expressions 
FROM tables 
WHERE conditions;  

Trong đó:

 • expressions: Là danh sách các column bạn muốn lấy, được cách nhau bởi dấu phẩy.  Nếu bạn muốn lấy tất cả các field thì sử dụng dấu sao *.
 • tables: Là danh sách các table mà lệnh select sẽ truy vấn vào để lấy dữ liệu
 • conditions: Là đièu kiện để lọc dữ liệu.

Ví dụ: Lấy tất cả dữ liệu từ bảng customer

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

SELECT * 
FROM customers; 

2. Thêm điều kiện vào lệnh WHERE

Lệnh WHERE dùng để lọc kết quả trả về. Ví dụ bạn muốn lấy thông tin khách hàng có tên là Cường thì sẽ viết như sau:

SELECT * 
FROM customers
WHERE customer_name = 'Cường';

Ngoài so sánh bằng (=) thì bạn có thể sử dụng các dấu: >, <, >=, <=, ...

3. Giới hạn kết quả với ROWNUM

Trong Oracle, lệnh select sẽ lấy tất cả record, nhưng đôi khi bạn muốn chỉ lấy một số lượng xác định thì sử dụng lệnh ROWNUM.

Cú pháp
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE ROWNUM <= number;

Ví dụ
SELECT * 
FROM customers;  
WHERE ROWNUM <= 10

4. Select nhiều table

Nếu bạn muốn truy vấn nhiều table thì sử dụng lệnh JOIN, và mình sẽ trình bày nó ở một bài khác. 

Tuy nhiên mình sẽ đặt ở đây một ví dụ cho những bạn đã tìm hiểu qua tham khảo nhé.

SELECT age, address, salary 
FROM customers 
WHERE age < 25 
AND salary > '20000' 
ORDER BY age ASC, salary DESC;

Lời kết

Trong bài này mình đã giới thiệu sơ lược về lệnh SELECT, lệnh này khá đơn giản nhưng thường được sử dụng rất nhiều, cái quan trọng là bạn phải kết hợp với lệnh WHERE và JOIN một cách hợp lý để lấy được dữ liệu theo đúng yêu cầu của dự án.

Bài tiếp theo mình sẽ nói về lệnh INSERT trong Oracle.

Cùng chuyên mục:

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCII trong 150

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCIISTR trong 150

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CHR trong 150

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm COMPOSE trong 150

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONCAT trong 150

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONVERT trong 150

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DECOMPOSE trong 150

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DUM trong 150

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INITCAP trong 150

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR trong 150

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR2 trong 150

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR4 trong 150

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRB trong 150

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRC trong 150

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH trong 150

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH2 trong 150

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LOWER trong 150

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LPAD trong 150

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LTRIM trong 150

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm NCHR trong 150

Top