MỞ ĐẦU
ORACLE TABLE
ORACLE QUERY
ORACLE CONDITION
ORACLE CLAUSES
ORACLE OPERATORS
ORACLE JOINS
ORACLE REFERENCE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm hiểu BETWEEN trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh BETWEEN trong Oracle, nó dùng đê kiểm tra điều kiện trong một khoảng nào đó, có thể là một khoảng các số tự nhiên, một khoảng ngày tháng ...

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Lệnh BETWEEN trong Oracle

Lệnh này thường được sử dụng trong SELECT là chính, và nếu bạn có viết function hay procedure thì cũng được sử dụng khá thường xuyên.

Cú pháp
BETWEEN value1 AND value2

Trong đó:

  • value1 là giá trị đầu tiên, tức giới hạn trên
  • value2 là giá trị cuối cùng, tức giới hạn dưới

Lưu ý: value1 phải nhỏ hơn hoặc bằng value2, nếu không kết quả sẽ không như mong đợi.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: Lấy danh sách bài viết có id trong khoảng từ 1 đến 1000

Sử dụng BETWEEN
SELECT * 
FROM posts 
WHERE post_id BETWEEN 1 AND 1000

Sử dụng AND
SELECT * 
FROM posts 
WHERE post_id >= 1 AND post_id <= 1000

Ví dụ: Lấy danh sách đơn hàng có ngày đặt hàng từ ngày 2014/02/01 đến ngày 2014/02/28

Sử dụng BEtWEEN
SELECT *
FROM order_details
WHERE order_date BETWEEN TO_DATE ('2014/02/01', 'yyyy/mm/dd')
AND TO_DATE ('2014/02/28', 'yyyy/mm/dd');

Sử dụng AND
SELECT *
FROM order_details
WHERE order_date >= TO_DATE('2014/02/01', 'yyyy/mm/dd')
AND order_date <= TO_DATE('2014/02/28','yyyy/mm/dd');

2. Lệnh NOT BETWEEN trong oracle

Ngược lại với BETWEEN, lệnh NOT BETWEEN sẽ kiểm tra giá trị có phải không nằm trong khoảng nào đó hay không.

Cú pháp
NOT BETWEEN value1 AND value2

Trong đó value1 và value2 được giải thích như trên.

Ví dụ: Lấy danh sách bài viết có ID không nằm trong khoảng 500 đến 2000

Sử dụng NOT BETWEEN
SELECT * 
FROM posts 
WHERE post_id NOT BETWEEN 500 AND 2000

Sử dụng OR
SELECT * 
FROM posts 
WHERE post_id < 500 OR post_id > 2000

Ví dụ: Lấy danh sách khách hàng có ID không nằm trong khoảng 3000 đến 3500

Sử dụng NOT BETWEEN
SELECT *
FROM customers
WHERE customer_id NOT BETWEEN 3000 AND 3500;

Sử dụng OR
SELECT *
FROM customers
WHERE customer_id < 3000
OR customer_id > 3500;

3. Lời kết

Trên là hai cách sử dụng BETWEEN và NOT BETWEEN trong Oracle. Với mỗi bài toán ngoài cách sử dụng lệnh này thì bạn có thể sử dụng lệnh AND để thay cho BETWEEN và lệnh OR để thay cho NOT BETWEEN.

Cùng chuyên mục:

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCII trong 150

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCIISTR trong 150

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CHR trong 150

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm COMPOSE trong 150

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONCAT trong 150

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONVERT trong 150

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DECOMPOSE trong 150

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DUM trong 150

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INITCAP trong 150

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR trong 150

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR2 trong 150

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR4 trong 150

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRB trong 150

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRC trong 150

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH trong 150

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH2 trong 150

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LOWER trong 150

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LPAD trong 150

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LTRIM trong 150

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm NCHR trong 150

Top