ORACLE COMMON
ORACLE LOOP/CONDITION
ORACLE ADVANCED
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Khai báo biến với DECLARE trong Oracle

Oracle cũng có thể lập trình được, vẫn có thể tính toán được nên Oracle phải cung cấp cách khai báo biến để lưu trữ dữ liệu tạm thời giúp DBA dễ dàng hơn trong viẹc viết truy vấn. Và cách tạo biến như thế nào thì mời các bạn cùng theo dõi.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Lệnh DECLARE khai báo biến trong Oracle

Trong Oracle, ta có thể hiểu biến là một nơi lưu trữ dữ liệu tạm thời, để khi nào cần dùng thì ta gọi đến nó. Phạm vi hoạt động của biến sẽ là local, nghĩa là nó hoạt động bên trong block mà nó định nghĩa.

Mỗi block là bắt đầu với BEGIN và kết thúc với END;

Cú pháp khai báo biến
DECLARE
  variable_name [CONSTANT] datatype [NOT NULL] [:= | DEFAULT initial_value]

BEGIN
  -- something --
END;

Trong đó các tham số được giải thích như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • variable_name là tên biến, không được chứa kí tự đặc biệt, không có khoảng trắng, ký tự đầu tiên phải là chữ cái bình tthường, có thể chữ hoa hoặc chữ thường.
 • CONSTANT: Đây là tùy chọn, nếu bạn thêm nó thì biến sẽ trở nên đặc biệt, và ta gọi nó là hằng số. Hằng số đặc biệt tại vì khi bạn định nghĩa là phải gán giá chị cho nó luôn, giá trị đó sẽ không thể thay đổi.
 • datatype: Là kiểu dữ liệu sẽ gán cho biến.

2. Ví dụ khai báo biến với DECLARE trong Oracle

Về quy tắc đặt tên biến thì tùy, mỗi công ty, mỗi cá nhân sẽ tự đưa ra quy tắc riêng. Ví dụ mình thích tên biến kỹ tự đầu tiên phải viết hoa nên mình sẽ đặt ra quy tắc đó.

Tạo biến lưu trữ domain
DECLARE
  Domain varchar2(255);

BEGIN
  -- something --
END;

Bạn cũng có thể khai báo nhiều biến cùng lúc.

DECLARE
  Domain varchar2(255);
  Email varchar2(255);

BEGIN
  -- something --
END;

Một số trường hợp khai báo biến mà không cần lệnh DECLARE, ví dụ như trong procedure.

CREATE OR REPLACE PROCEDURE P_SUM 
IS

  L_SUM NUMBER;

BEGIN

  L_SUM := 10 + 20;

END;

3. Lời kết

Trên là một số kiến thức căn bản về cách khai báo biến với DECLARE trong Oracle. Về sau khi làm việc với các phần nâng cao bạn sẽ gặp lại nó rất nhiều.

Cùng chuyên mục:

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Hàm Hàm ASCII trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCII trong 150

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm ASCIISTR trong 150

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Hàm Hàm CHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CHR trong 150

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm COMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm COMPOSE trong 150

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Hàm Hàm CONCAT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONCAT trong 150

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Hàm Hàm CONVERT trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm CONVERT trong 150

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Hàm Hàm DECOMPOSE trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DECOMPOSE trong 150

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Hàm Hàm DUM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm DUM trong 150

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Hàm Hàm INITCAP trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INITCAP trong 150

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Hàm Hàm INSTR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR trong 150

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR2 trong 150

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Hàm Hàm INSTR4 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTR4 trong 150

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRB trong 150

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Hàm Hàm INSTRC trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm INSTRC trong 150

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH trong 150

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Hàm Hàm LENGTH2 trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LENGTH2 trong 150

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Hàm Hàm LOWER trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LOWER trong 150

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LPAD trong 150

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Hàm Hàm LTRIM trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm LTRIM trong 150

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Hàm Hàm NCHR trong Oracle

Cách sử dụng hàm Hàm NCHR trong 150

Top