Lệnh Having trong SQL Server

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về lệnh Having trong SQL Server, đây là lệnh giúp bạn thêm điều kiện lọc trong lệnh Group By mà chúng ta đã học ở bài trước.

1. Lệnh Having trong SQL Server dùng để làm gì?

Như bạn biết, để thêm điều kiện lọc thì ta thường đặt trong lệnh WHERE. Tuy nhiên theo quy tắc hoạt động của câu SQL sẽ chạy ở Group By trước rồi mới đến Where. Vì vậy trường hợp bạn muốn thêm điều kiện trong lúc Group By thì có giải pháp nào không?

Thật may là ngôn ngữ T-SQL khá thông minh, nó cho phép bạn thêm điều kiện ở Group By bằng lệnh HAVING.

Cú pháp như sau:

SELECT
  select_list
FROM
  table_name
GROUP BY
  group_list
HAVING
  conditions;

Trong cú pháp này thì conditions chính là điều kiện lọc lúc group by.

dụ: bạn muốn tìm tổng số học sinh theo thành phố, nhưng không đếm những học sinh có năm sinh là 2000.

SELECT city, count(student_id) as total
FROM Students
GROUP BY city
HAVING year_bon <> 2000

Bây giờ ta sẽ làm ví dụ thực tế hơn nhé.

2. Ví dụ Having trong SQL Server

Trước tiên hãy giúp mình tạp một số table như sau:

orders png

order items png

products png

Trong đó:

 • Table products dùng lưu trữ sản phẩm
 • Table orders dùng lưu trữ đơn hàng
 • Table order_items dùng lưu trữ danh sách sản phẩm của mỗi đơn hàng. Như vậy nó sẽ có mối quan hệ (n : 1) với cả hai bảng còn lại.

Having với hàm Count

Câu lệnh dưới đây sử dụng mệnh đề HAVING để tìm các khách hàng đã đặt ít nhất hai đơn hàng mỗi năm:

SELECT
  customer_id,
  YEAR (order_date),
  COUNT (order_id) order_count
FROM
  sales.orders
GROUP BY
  customer_id,
  YEAR (order_date)
HAVING
  COUNT (order_id) >= 2
ORDER BY
  customer_id;

SQL Server HAVING example png

Having với hàm SUM

Câu lệnh dứoi đây tìm thấy giá niêm yết tối đa và tối thiểu trong mỗi loại sản phẩm. Sau đó, nó lọc ra sản phẩm có giá niêm yết tối đa lớn hơn 4.000 hoặc giá niêm yết tối thiểu dưới 500:

SELECT
  category_id,
  MAX (list_price) max_list_price,
  MIN (list_price) min_list_price
FROM
  production.products
GROUP BY
  category_id
HAVING
  MAX (list_price) > 4000 OR MIN (list_price) < 500;

SQL Server HAVING MIN MAX example png

Having với hàm AVG

Câu lệnh dưới đây tìm các chuyên mục sản phẩm có giá niêm yết trung bình (tất cả sản phẩm của chuyên mục đó) từ 500 đến 1.000:

SELECT
  category_id,
  AVG (list_price) avg_list_price
FROM
  production.products
GROUP BY
  category_id
HAVING
  AVG (list_price) BETWEEN 500 AND 1000;

SQL Server HAVING AVG example png

Trên là cách sử dụng Having trong SQL Server. Nếu bạn thường xuyên sử dụng Group By thì không thể thiếu câu lệnh này.

Và một lưu ý mình muốn nhắc nhở, đó là Having sẽ hoạt động trước lênh Where nhé. Vì vậy bạn không thể sử dụng Where để lọc trong lúc gom nhóm bằng Group By.

Bạn đang tìm Hosting / VPS để chạy dự án?

Hiện nay, Tinohost là một trong những nhà cung cấp Hosting tốt nhất Việt Nam. Với đội ngũ hỗ trợ nhanh chóng, giá cả phù hợp, nhiều dịch vụ miễn phí kèm theo như:

 • Hỗ trợ di chuyển dữ liệu
 • Cho dùng thử 7 ngày miễn phí
 • Tự động backup cho khách hàng (cả VPS cũng đc backup)

Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% nhé

VÀO TINOHOST NGAY