PYTHON
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String isnumeric() trong Python

Hàm isnumeric() được sử dụng để kiểm tra xem tất cả các ký tự trong chuỗi có phải là các ký tự số hay không. Trong bài viết này,mình sẽ tìm hiểu về cú pháp của hàm isnumeric() và xem một số ví dụ minh họa.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm isnumeric()

Cú pháp của hàm isnumeric() trong Python như sau:

string.isnumeric()

Ở đây, string là chuỗi cần kiểm tra.

Hàm isnumeric() trả về True nếu tất cả các ký tự trong chuỗi đều là các ký tự số (bao gồm cả ký tự số La Mã và các ký tự số Unicode). Nếu có ít nhất một ký tự không phải là số, hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về hàm isnumeric()

Dưới đây là một số ví dụ minh họa về cách sử dụng hàm isnumeric() trong Python:

Ví dụ 1: Kiểm tra một chuỗi là số

string1 = "12345"
print(string1.isnumeric()) # Kết quả: True

string2 = "42.5"
print(string2.isnumeric()) # Kết quả: False

string3 = "3²"
print(string3.isnumeric()) # Kết quả: False

string4 = "١٢٣"
print(string4.isnumeric()) # Kết quả: True

Trong ví dụ này, mình kiểm tra các chuỗi string1, string2, string3, và string4 bằng cách sử dụng hàm isnumeric(). string1 chỉ chứa các ký tự số, do đó hàm trả về True. string2 chứa một ký tự dấu chấm, nên hàm trả về False. string3 chứa một ký tự mũ, nên hàm cũng trả về False. Cuối cùng, string4 chứa các ký tự số ở dạng Unicode, vì vậy hàm trả về True.

Ví dụ 2: Sử dụng hàm isnumeric() trong một điều kiện

def check_positive_number(string):
  if string.isnumeric():
    print(f"{string} là một số dương.")
  else:
    print(f"{string} không phải là một số dương.")

check_positive_number("123") 
check_positive_number("abc") 
check_positive_number("0") 

Kết quả:

 123 là một số dương.
 abc không phải là một số dương.
0 là một số dương.

Trong ví dụ này, mình định nghĩa một hàm check_positive_number() để kiểm tra xem một chuỗi có phải là một số dương hay không.Mình sử dụng hàm isnumeric() để thực hiện kiểm tra. Nếu chuỗi là một số dương, chúng ta in ra thông báo tương ứng. Nếu không, ta in ra thông báo rằng chuỗi không phải là một số dương.

Hy vọng bài viết này, sẽ giúp bạn hiểu được về cú pháp và ví dụ của hàm isnumeric() trong Python. Hàm này được sử dụng để kiểm tra xem tất cả các ký tự trong chuỗi có phải là các ký tự số hay không. Bằng cách sử dụng hàm isnumeric(), bạn có thể dễ dàng kiểm tra tính toàn vẹn của một chuỗi và thực hiện các xử lý phù hợp theo ý muốn.

Cùng chuyên mục:

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Top