PYTHON
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String isprintable() trong Python

Hàm isprintable() trong Python là một hàm xác định xem tất cả các ký tự trong một chuỗi có thể được in ra màn hình hay không. Nó trả về giá trị True nếu tất cả các ký tự trong chuỗi là các ký tự in được, và False nếu có ít nhất một ký tự không thể in ra màn hình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để hiểu rõ hơn về hàm isprintable(), mình cùng xem qua một số ví dụ thực tế.

Cú pháp của hàm isprintable()

Cú pháp chung của hàm isprintable() như sau:

string.isprintable()

Trong đó, string là chuỗi mà mình muốn kiểm tra tính in được. Hàm isprintable() trả về giá trị True nếu tất cả các ký tự trong chuỗi là in được và False nếu có ít nhất một ký tự không thể in được.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ sử dụng hàm isprintable()

Hãy xem một số ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm isprintable() và kết quả trả về.

Ví dụ 1: Kiểm tra chuỗi chỉ chứa các ký tự in được

text = "Hello, World!"
print(text.isprintable())  # Kết quả: True

Trong ví dụ này, chuỗi "Hello, World!" chỉ chứa các ký tự in được như chữ cái, số và dấu cách. Kết quả trả về là True.

Ví dụ 2: Kiểm tra chuỗi chứa ký tự không thể in được

text = "Hello,\nWorld!"
print(text.isprintable())  # Kết quả: False

Trong ví dụ này, chuỗi "Hello,\nWorld!" chứa ký tự dòng mới (\n), một ký tự không thể in ra màn hình. Kết quả trả về là False.

Ví dụ 3: Kiểm tra chuỗi chỉ chứa các ký tự số

text = "12345"
print(text.isprintable())  # Kết quả: True

Trong ví dụ này, chuỗi "12345" chỉ chứa các ký tự số, không có ký tự đặc biệt nào không thể in ra màn hình. Kết quả trả về là True.

Ví dụ 4: Kiểm tra chuỗi chứa ký tự tab

text = "Hello\tWorld!"
print(text.isprintable())  # Kết quả: True

Trong ví dụ này, chuỗi "Hello\tWorld!" chứa ký tự tab (\t) để tạo khoảng cách. Ký tự tab là một ký tự in được, do đó kết quả trả về là True.

Hàm isprintable() giúp kiểm tra tính in được của một chuỗi, đảm bảo rằng chuỗi không chứa các ký tự không mong muốn. Việc sử dụng hàm isprintable() giúp bạn kiểm tra và xử lý dữ liệu đầu vào từ người dùng một cách an toàn. Hy vọng rằng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp và ví dụ sử dụng của hàm isprintable() trong Python.

Cùng chuyên mục:

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Top