HỌC GOLANG QUA VÍ DỤ
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Go Example: In dữ liệu ra màn hình

Trong ví dụ này mình sẽ làm quen với Go bằng cách viết chương trình in ra giá trị của các loại dữ liệu khác nhau, sử dụng lệnh Println().

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ngôn ngữ Go có nhiều loại dữ liệu khác nhau bao gồm: chuỗi, số nguyên, số thực, booleans, v.v ... Mỗi loại dữ liệu được dùng với mục đích khác nhau.

package main

import "fmt"

func main() {

  fmt.Println("go" + "lang")

  fmt.Println("1+1 =", 1+1)
  fmt.Println("7.0/3.0 =", 7.0/3.0)

  fmt.Println(true && false)
  fmt.Println(true || false)
  fmt.Println(!true)
}

Theo như ví dụ:

 • Dùng toán tử + để nối các chuỗi với nhau
 • Có thể thực hiện các phép toán trên các con số
 • Kiểu boolean sẽ có hai giá trị TRUE hoặc FALSE

Chạy chương trình:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

$ go run values.go
golang
1+1 = 2
7.0/3.0 = 2.3333333333333335
false
true
false

Cùng chuyên mục:

Go Example: Khai báo biến

Go Example: Khai báo biến

Go example: Hello World

Go example: Hello World

Top