HỌC GOLANG QUA VÍ DỤ
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Go Example: Khai báo biến

Trong bài này chúng ta làm ví dụ về biến và khai báo biến trong ngôn ngữ Go.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong Go, các biến được khai báo và được sử dụng bởi trình biên dịch. Ví dụ dưới đây sẽ thể hiên cách khai báo biến với từ khóa var.

Chương trình chính
package main

import "fmt"

func main() {
  // Khai báo một biến và gán giá trị cho nó
  var a = "initial"
  fmt.Println(a)

  // Khai báo 2 biến liên tiếp và gán giá trị ngay lúc khai báo
  var b, c int = 1, 2
  fmt.Println(b, c)

  // Khai báo bnến d và gán giá trị kiểu boolean
  var d = true
  fmt.Println(d)
  
  // Khai báo biến e kiểu int
  var e int
  fmt.Println(e)

  // Cú pháp: = là cách viết tắt để khai báo và khởi tạo một biến
  // Tương đương với var f string = "apple" trong trường hợp này
  f := "apple"
  fmt.Println(f)
}
Chạy xem kết quả
$ go run variables.go
initial
1 2
true
0
apple

Cùng chuyên mục:

Go Example: In dữ liệu ra màn hình

Go Example: In dữ liệu ra màn hình

Go example: Hello World

Go example: Hello World

Top