Tính trung bình cộng và bỏ qua ô bị lỗi bằng Excel

Trong bài tập này chúng ta sẽ viết công thức tính trung bình cộng bằng Excel, tuy nhiên chỉ tính nhưng ô không bị lỗi mà thôi.

Trong Excel có hàm AVERAGEIF dùng để tính trung bình cộng có điều kiện, tức chỉ những ô nào thỏa điều kiện thì nó mới tính. Vì vậy với bài toán này ta có thể sử dụng hàm này.

bai tap trung binh cong co dieu kien JPG

Như trong hình bạn có thể thấy, nếu tính trung bình cộng cho cả những ô bị lnỗi #N/A thì sẽ sai, vì vậy ta phải loại bỏ những ô đó ra.

Công thức cuối cùng sẽ là:

=AVERAGEIF(B5:B14,">=0")

Kết quả cuối cùng là 91.75.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách bài tập
Tính trung bình cộng và bỏ qua ô bị lỗi bằng Excel