Home > Excel > Bài tập Excel > Tính tổng SUM trên 3 Sheet Ecxel với tham chiếu 3D

Tính tổng SUM trên 3 Sheet Ecxel với tham chiếu 3D

Trong bài tập này mình sẽ làm một bài tập về cách tính tổng SUM trên 3 sheet Excel bằng cách sử dụng tham chiếu 3D. Qua bài này sẽ giúp bạn biết cách truy xuất dữ liệu từ các sheet khác.

tinh sum 3 cells JPG

Khi bạn muốn tính dữ liệu từ 3 sheet khác nhau thì có hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Bạn có 3 tab có chung cấu trúc form, từ vị trí cột cho đến vị trí dòng, thường dùng cho các bài toán thống kê theo tháng.

  • Ví dụ: Bạn có nhiều sheet và mỗi sheet là thống kê bảng lương của các nhân viên trong công ty.

Giả sử bạn muốn tính tổng lương của nhân viên Cường, ô lương nằm tại vị trí B2, các sheet lần lượt là Thang1, Thang2, Thang 3 thì công thức như sau:

=SUM('Thang1:Thang3'!B2)

Có nghĩa là tính tổng các ô B 2 nằm trong sheet từ Thang1 đến Thang3.

Công thức này có thể ghi lại là:

=SUM('Thang1'!B2, 'Thang2'!B2, 'Thang3'!B2)

Trường hợp 2: Mỗi sheet bạn sẽ lấy một ô có vị trí khác nhau.

Trường hợp này thì ta chỉ cần chị định tham chiếu 3D đến từng ô là được.

Ví dụ: Tính tổng các ô B1 nằm sheet 1, B2 nằm sheet 2 và B3 nằm sheet3

=SUM('sheet1'!B1, 'sheet2'!B2,'sheet3'!B3)

Trên là cách sử dụng hàm SUM tính tổng các ô trong nhiều trang tính khác nhau.

Nguồn: freetuts.net

Bài tập hàm SUM Excel
Tính tổng SUM trên 3 Sheet Ecxel với tham chiếu 3D
Tính tổng tiền theo màu của các sản phẩm (bài tập Excel)