Mã giảm giá hosting 30% cực ngon Xem ngay
reactjs example jpg ReactJS Example

Quảng cáo

Hosting chỉ 9k/tháng siêu rẻ ==> xem tại đây

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng ReactJS.

Để hiểu được ví dụ này thì bạn phải tìm hiểu qua JSX trong ReactJS để xử lý sự kiện click, cách tạo một component và kết thừa từ lớp Component của ReactJS để xây dựng các thành phần giao diện của ứng dụng.

Quảng cáo

Cách tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Để xây dựng ứng dụng này thì trước tiên cần tạo mới một project và đặt tên cho nó là example4, bằng cách sử dụng lệnh dưới đây trong cửa sổ Command Prompt.

create-react-app example4

Bây giờ ta sẽ quan tâm đến hai file chính, thứ nhất là file App.js và thứ hai là file App.css.

Hãy mở hai file này lên và copy hai đoạn code dưới đây.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

File src/App.js

import React, { Component } from 'react';
import './App.css';

class App extends Component {
 constructor(props){
  super(props);
  this.state = {
   display: "0",
   equation: ""
  }
  this.numInput = this.numInput.bind(this);
  this.operInput = this.operInput.bind(this);
  this.decInput = this.decInput.bind(this);
  this.clearInput = this.clearInput.bind(this);
  this.calculate = this.calculate.bind(this);
 }

 numInput(e){
  if(this.state.equation.match(/[0-9\.]$/) && !this.state.equation.includes("=")){
   if(this.state.equation.match(/[+\-*\/]/) == null){
    let val = this.state.equation + e.currentTarget.value;
    this.setState({
     display: val,
     equation: val
    });
   } else {
    this.setState({
     display: this.state.display + e.currentTarget.value,
     equation: this.state.equation + e.currentTarget.value
    });
   }
  } else if(this.state.equation.match(/[+\-*\/]$/)){
   let val = this.state.equation + e.currentTarget.value;
   this.setState({
    display: e.currentTarget.value,
    equation: val
   });
  } else if(this.state.display === "0" && e.currentTarget.value !== "0" || this.state.equation.includes("=")) {
   this.setState({
    display: e.currentTarget.value,
    equation: e.currentTarget.value
   });
  }
 }

 operInput(e){
  if(this.state.equation.includes("=")){
   let val = this.state.display;
   val += e.currentTarget.value;
   this.setState({
    equation: val
   });
  } else {
   if(this.state.equation != "" && this.state.equation.match(/[*\-\/+]$/) == null){
    let val = this.state.equation;
    val += e.currentTarget.value;
    this.setState({
     equation: val
    });
   } else if(this.state.equation.match(/[*\-\/+]$/) != null){
    let val = this.state.equation;
    val = val.substring(0, (val.length-1));
    val += e.currentTarget.value;
    this.setState({
     equation: val
    });
   }
  }
 }

 decInput(e){
  if(this.state.equation == "" || this.state.equation.includes("=")){
   let val = '0.';
   this.setState({
    display: val,
    equation: val
   });
  } else if(this.state.equation.match(/[+\-*\/]$/)){
   let val = '0.';
   this.setState({
    display: val,
    equation: this.state.equation + val
   });
  } else if(!this.state.display.includes(".")){
   this.setState({
    display: this.state.display + e.currentTarget.value,
    equation: this.state.equation + e.currentTarget.value
   });
  }
 }

 clearInput(){
  this.setState({
   display: "0",
   equation: ""
  });
 }

 calculate(){
  if(this.state.equation.includes("=")){
   let val = `${this.state.display} = ${this.state.display}`;
   this.setState({
    equation: val
   });
  } else if(this.state.equation != "" && this.state.equation.match(/[+\-*\/]/) != null && this.state.equation.match(/[+\-*\/]$/) == null) {
   let result = Number.isInteger(eval(this.state.equation)) ? eval(this.state.equation) : parseFloat(eval(this.state.equation).toFixed(5));
   let val = this.state.equation;
   val += ` = ${result}`;
   this.setState({
    display: result,
    equation: val
   });
  }
 }

 render() {
  return (
   <div className="container">
    <Display equation={this.state.equation} display={this.state.display} />
    <Button id="clear" value="clear" display="AC" class="row-3 col-1" click={this.clearInput} />
    <Button id="sign" value="+/-" display="±" class="row-3 col-2" />
    <Button id="percent" value="%" display="%" class="row-3 col-3" />
    <Button id="divide" value="/" display="÷" class="oper row-3 col-4" click={this.operInput} />
    <Button id="seven" value="7" display="7" class="num row-4 col-1" click={this.numInput} />
    <Button id="eight" value="8" display="8" class="num row-4 col-2" click={this.numInput} />
    <Button id="nine" value="9" display="9" class="num row-4 col-3" click={this.numInput} />
    <Button id="multiply" value="*" display="×" class="oper row-4 col-4" click={this.operInput} />
    <Button id="four" value="4" display="4" class="num row-5 col-1" click={this.numInput} />
    <Button id="five" value="5" display="5" class="num row-5 col-2" click={this.numInput} />
    <Button id="six" value="6" display="6" class="num row-5 col-3" click={this.numInput} />
    <Button id="subtract" value="-" display="−" class="oper row-5 col-4" click={this.operInput} />
    <Button id="one" value="1" display="1" class="num row-6 col-1" click={this.numInput} />
    <Button id="two" value="2" display="2" class="num row-6 col-2" click={this.numInput} />
    <Button id="three" value="3" display="3" class="num row-6 col-3" click={this.numInput} />
    <Button id="add" value="+" display="+" class="oper row-6 col-4" click={this.operInput} />
    <Button id="zero" value="0" display="0" class="num row-7 col-1-2" click={this.numInput} />
    <Button id="decimal" value="." display="." class="num row-7 col-3" click={this.decInput} />
    <Button id="equals" value="=" display="=" class="oper row-7 col-4" click={this.calculate} />
   </div>
  );
 }
}

const Display = props => <div id="calc-display" className="row-1-2 col-1-4"><span id="eq">{props.equation}</span><span id="dis">{props.display}</span></div>;

const Button = props => <button type="button" id={props.id} value={props.value} className={props.class} onClick={props.click}>{props.display}</button>;

export default App;

Trong hàm khởi tạo của component App ta có truyền một tham số tên là props. Tai jhàm khởi tạo constructor này ta tiếp tục truyền tham số đó vào phương thức super: super(props)

Quảng cáo

File src/App.css

@font-face {
 font-family: "Digital";
 src: url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.eot");
 src: url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.eot?#iefix") format("embedded-opentype"), url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.woff2") format("woff2"), url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.woff") format("woff"), url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.ttf") format("truetype"), url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.svg#Digital-7") format("svg");
}

body {
 height: 95vh;
 width: 95vw;
 background-color:#696969;
}
main { height: 100%; }
.container {
 height: 100%;
 display: grid;
 grid-template-columns: 30% repeat(4, 10%) 30%;
 grid-template-rows: 12.5% 5% 20% repeat(5, 10%) 12.5%;
}

/* Grid Classes - Columns */
.col-1 { grid-column: 2 / 3; }
.col-2 { grid-column: 3 / 4; }
.col-3 { grid-column: 4 / 5; }
.col-4 { grid-column: 5 / 6; }
.col-1-2 { grid-column: 2 / 4; }
.col-1-4 { grid-column: 2 / 6; }
/* Grid Classes - Rows */
.row-1 { grid-row: 2 / 3; }
.row-2 { grid-row: 3 / 4; }
.row-3 { grid-row: 4 / 5; }
.row-4 { grid-row: 5 / 6; }
.row-5 { grid-row: 6 / 7; }
.row-6 { grid-row: 7 / 8; }
.row-7 { grid-row: 8 / 9; }
.row-1-2 { grid-row: 2 / 4; }

/* Calculator Display */
#calc-display {
 width: 100%;
 height: 100%;
 background-color: black;
 color: white;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: center;
 align-items: flex-end;
 font-family: digital;
}
#dis, #eq { padding-right: 10%; }
#dis {
 font-size: 4vw;
 margin-top: 20px;
}
#eq { font-size: 1.5vw; }

/* Calculator Buttons */
button {
 -webkit-appearance: none;
 -moz-appearance: none;
 appearance: none;
 display: inline-block;
 margin: 0;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 border: 1px solid black;
 cursor: grab;
 font-size: 2.5em;
}
button:hover {
 opacity: 0.7;
 border: 1.5px solid white;
}
button:focus { outline: 0; }
.num { background-color: #A9A9A9; }
.oper { background-color: orange; }

/* Responsive for Small Screens */
@media only screen and (max-width: 767px) {
 .container{
  grid-template-columns: 6% repeat(4, 22%) 6%;
  grid-template-rows: 5% 5% 20% repeat(5, 13%) 5%;
 }
 #dis { font-size: 12vw; }
 #eq { font-size: 4vw; }
}

Hãy chạy demo để xem thành quả của các bạn nhé. Hoặc click vào link demo mà mình đã cung cấp ở trên cũng được.

Quảng cáo

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top
0.0247