REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng ReactJS.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để hiểu được ví dụ này thì bạn phải tìm hiểu qua JSX trong ReactJS để xử lý sự kiện click, cách tạo một component và kết thừa từ lớp Component của ReactJS để xây dựng các thành phần giao diện của ứng dụng.

Cách tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Để xây dựng ứng dụng này thì trước tiên cần tạo mới một project và đặt tên cho nó là example4, bằng cách sử dụng lệnh dưới đây trong cửa sổ Command Prompt.

create-react-app example4

Bây giờ ta sẽ quan tâm đến hai file chính, thứ nhất là file App.js và thứ hai là file App.css.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hãy mở hai file này lên và copy hai đoạn code dưới đây.

File src/App.js

import React, { Component } from 'react';
import './App.css';

class App extends Component {
 constructor(props){
  super(props);
  this.state = {
   display: "0",
   equation: ""
  }
  this.numInput = this.numInput.bind(this);
  this.operInput = this.operInput.bind(this);
  this.decInput = this.decInput.bind(this);
  this.clearInput = this.clearInput.bind(this);
  this.calculate = this.calculate.bind(this);
 }

 numInput(e){
  if(this.state.equation.match(/[0-9\.]$/) && !this.state.equation.includes("=")){
   if(this.state.equation.match(/[+\-*\/]/) == null){
    let val = this.state.equation + e.currentTarget.value;
    this.setState({
     display: val,
     equation: val
    });
   } else {
    this.setState({
     display: this.state.display + e.currentTarget.value,
     equation: this.state.equation + e.currentTarget.value
    });
   }
  } else if(this.state.equation.match(/[+\-*\/]$/)){
   let val = this.state.equation + e.currentTarget.value;
   this.setState({
    display: e.currentTarget.value,
    equation: val
   });
  } else if(this.state.display === "0" && e.currentTarget.value !== "0" || this.state.equation.includes("=")) {
   this.setState({
    display: e.currentTarget.value,
    equation: e.currentTarget.value
   });
  }
 }

 operInput(e){
  if(this.state.equation.includes("=")){
   let val = this.state.display;
   val += e.currentTarget.value;
   this.setState({
    equation: val
   });
  } else {
   if(this.state.equation != "" && this.state.equation.match(/[*\-\/+]$/) == null){
    let val = this.state.equation;
    val += e.currentTarget.value;
    this.setState({
     equation: val
    });
   } else if(this.state.equation.match(/[*\-\/+]$/) != null){
    let val = this.state.equation;
    val = val.substring(0, (val.length-1));
    val += e.currentTarget.value;
    this.setState({
     equation: val
    });
   }
  }
 }

 decInput(e){
  if(this.state.equation == "" || this.state.equation.includes("=")){
   let val = '0.';
   this.setState({
    display: val,
    equation: val
   });
  } else if(this.state.equation.match(/[+\-*\/]$/)){
   let val = '0.';
   this.setState({
    display: val,
    equation: this.state.equation + val
   });
  } else if(!this.state.display.includes(".")){
   this.setState({
    display: this.state.display + e.currentTarget.value,
    equation: this.state.equation + e.currentTarget.value
   });
  }
 }

 clearInput(){
  this.setState({
   display: "0",
   equation: ""
  });
 }

 calculate(){
  if(this.state.equation.includes("=")){
   let val = `${this.state.display} = ${this.state.display}`;
   this.setState({
    equation: val
   });
  } else if(this.state.equation != "" && this.state.equation.match(/[+\-*\/]/) != null && this.state.equation.match(/[+\-*\/]$/) == null) {
   let result = Number.isInteger(eval(this.state.equation)) ? eval(this.state.equation) : parseFloat(eval(this.state.equation).toFixed(5));
   let val = this.state.equation;
   val += ` = ${result}`;
   this.setState({
    display: result,
    equation: val
   });
  }
 }

 render() {
  return (
   <div className="container">
    <Display equation={this.state.equation} display={this.state.display} />
    <Button id="clear" value="clear" display="AC" class="row-3 col-1" click={this.clearInput} />
    <Button id="sign" value="+/-" display="±" class="row-3 col-2" />
    <Button id="percent" value="%" display="%" class="row-3 col-3" />
    <Button id="divide" value="/" display="÷" class="oper row-3 col-4" click={this.operInput} />
    <Button id="seven" value="7" display="7" class="num row-4 col-1" click={this.numInput} />
    <Button id="eight" value="8" display="8" class="num row-4 col-2" click={this.numInput} />
    <Button id="nine" value="9" display="9" class="num row-4 col-3" click={this.numInput} />
    <Button id="multiply" value="*" display="×" class="oper row-4 col-4" click={this.operInput} />
    <Button id="four" value="4" display="4" class="num row-5 col-1" click={this.numInput} />
    <Button id="five" value="5" display="5" class="num row-5 col-2" click={this.numInput} />
    <Button id="six" value="6" display="6" class="num row-5 col-3" click={this.numInput} />
    <Button id="subtract" value="-" display="−" class="oper row-5 col-4" click={this.operInput} />
    <Button id="one" value="1" display="1" class="num row-6 col-1" click={this.numInput} />
    <Button id="two" value="2" display="2" class="num row-6 col-2" click={this.numInput} />
    <Button id="three" value="3" display="3" class="num row-6 col-3" click={this.numInput} />
    <Button id="add" value="+" display="+" class="oper row-6 col-4" click={this.operInput} />
    <Button id="zero" value="0" display="0" class="num row-7 col-1-2" click={this.numInput} />
    <Button id="decimal" value="." display="." class="num row-7 col-3" click={this.decInput} />
    <Button id="equals" value="=" display="=" class="oper row-7 col-4" click={this.calculate} />
   </div>
  );
 }
}

const Display = props => <div id="calc-display" className="row-1-2 col-1-4"><span id="eq">{props.equation}</span><span id="dis">{props.display}</span></div>;

const Button = props => <button type="button" id={props.id} value={props.value} className={props.class} onClick={props.click}>{props.display}</button>;

export default App;

Trong hàm khởi tạo của component App ta có truyền một tham số tên là props. Tai jhàm khởi tạo constructor này ta tiếp tục truyền tham số đó vào phương thức super: super(props)

File src/App.css

@font-face {
 font-family: "Digital";
 src: url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.eot");
 src: url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.eot?#iefix") format("embedded-opentype"), url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.woff2") format("woff2"), url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.woff") format("woff"), url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.ttf") format("truetype"), url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.svg#Digital-7") format("svg");
}

body {
 height: 95vh;
 width: 95vw;
 background-color:#696969;
}
main { height: 100%; }
.container {
 height: 100%;
 display: grid;
 grid-template-columns: 30% repeat(4, 10%) 30%;
 grid-template-rows: 12.5% 5% 20% repeat(5, 10%) 12.5%;
}

/* Grid Classes - Columns */
.col-1 { grid-column: 2 / 3; }
.col-2 { grid-column: 3 / 4; }
.col-3 { grid-column: 4 / 5; }
.col-4 { grid-column: 5 / 6; }
.col-1-2 { grid-column: 2 / 4; }
.col-1-4 { grid-column: 2 / 6; }
/* Grid Classes - Rows */
.row-1 { grid-row: 2 / 3; }
.row-2 { grid-row: 3 / 4; }
.row-3 { grid-row: 4 / 5; }
.row-4 { grid-row: 5 / 6; }
.row-5 { grid-row: 6 / 7; }
.row-6 { grid-row: 7 / 8; }
.row-7 { grid-row: 8 / 9; }
.row-1-2 { grid-row: 2 / 4; }

/* Calculator Display */
#calc-display {
 width: 100%;
 height: 100%;
 background-color: black;
 color: white;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: center;
 align-items: flex-end;
 font-family: digital;
}
#dis, #eq { padding-right: 10%; }
#dis {
 font-size: 4vw;
 margin-top: 20px;
}
#eq { font-size: 1.5vw; }

/* Calculator Buttons */
button {
 -webkit-appearance: none;
 -moz-appearance: none;
 appearance: none;
 display: inline-block;
 margin: 0;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 border: 1px solid black;
 cursor: grab;
 font-size: 2.5em;
}
button:hover {
 opacity: 0.7;
 border: 1.5px solid white;
}
button:focus { outline: 0; }
.num { background-color: #A9A9A9; }
.oper { background-color: orange; }

/* Responsive for Small Screens */
@media only screen and (max-width: 767px) {
 .container{
  grid-template-columns: 6% repeat(4, 22%) 6%;
  grid-template-rows: 5% 5% 20% repeat(5, 13%) 5%;
 }
 #dis { font-size: 12vw; }
 #eq { font-size: 4vw; }
}

Hãy chạy demo để xem thành quả của các bạn nhé. Hoặc click vào link demo mà mình đã cung cấp ở trên cũng được.

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Components và Props trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top