REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi đang sàn lọc nội dung, loại bỏ tất cả những bài viết vi phạm vì bị hack.

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng ReactJS.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để hiểu được ví dụ này thì bạn phải tìm hiểu qua JSX trong ReactJS để xử lý sự kiện click, cách tạo một component và kết thừa từ lớp Component của ReactJS để xây dựng các thành phần giao diện của ứng dụng.

Cách tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Để xây dựng ứng dụng này thì trước tiên cần tạo mới một project và đặt tên cho nó là example4, bằng cách sử dụng lệnh dưới đây trong cửa sổ Command Prompt.

create-react-app example4

Bây giờ ta sẽ quan tâm đến hai file chính, thứ nhất là file App.js và thứ hai là file App.css.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hãy mở hai file này lên và copy hai đoạn code dưới đây.

File src/App.js

import React, { Component } from 'react';
import './App.css';

class App extends Component {
 constructor(props){
  super(props);
  this.state = {
   display: "0",
   equation: ""
  }
  this.numInput = this.numInput.bind(this);
  this.operInput = this.operInput.bind(this);
  this.decInput = this.decInput.bind(this);
  this.clearInput = this.clearInput.bind(this);
  this.calculate = this.calculate.bind(this);
 }

 numInput(e){
  if(this.state.equation.match(/[0-9\.]$/) && !this.state.equation.includes("=")){
   if(this.state.equation.match(/[+\-*\/]/) == null){
    let val = this.state.equation + e.currentTarget.value;
    this.setState({
     display: val,
     equation: val
    });
   } else {
    this.setState({
     display: this.state.display + e.currentTarget.value,
     equation: this.state.equation + e.currentTarget.value
    });
   }
  } else if(this.state.equation.match(/[+\-*\/]$/)){
   let val = this.state.equation + e.currentTarget.value;
   this.setState({
    display: e.currentTarget.value,
    equation: val
   });
  } else if(this.state.display === "0" && e.currentTarget.value !== "0" || this.state.equation.includes("=")) {
   this.setState({
    display: e.currentTarget.value,
    equation: e.currentTarget.value
   });
  }
 }

 operInput(e){
  if(this.state.equation.includes("=")){
   let val = this.state.display;
   val += e.currentTarget.value;
   this.setState({
    equation: val
   });
  } else {
   if(this.state.equation != "" && this.state.equation.match(/[*\-\/+]$/) == null){
    let val = this.state.equation;
    val += e.currentTarget.value;
    this.setState({
     equation: val
    });
   } else if(this.state.equation.match(/[*\-\/+]$/) != null){
    let val = this.state.equation;
    val = val.substring(0, (val.length-1));
    val += e.currentTarget.value;
    this.setState({
     equation: val
    });
   }
  }
 }

 decInput(e){
  if(this.state.equation == "" || this.state.equation.includes("=")){
   let val = '0.';
   this.setState({
    display: val,
    equation: val
   });
  } else if(this.state.equation.match(/[+\-*\/]$/)){
   let val = '0.';
   this.setState({
    display: val,
    equation: this.state.equation + val
   });
  } else if(!this.state.display.includes(".")){
   this.setState({
    display: this.state.display + e.currentTarget.value,
    equation: this.state.equation + e.currentTarget.value
   });
  }
 }

 clearInput(){
  this.setState({
   display: "0",
   equation: ""
  });
 }

 calculate(){
  if(this.state.equation.includes("=")){
   let val = `${this.state.display} = ${this.state.display}`;
   this.setState({
    equation: val
   });
  } else if(this.state.equation != "" && this.state.equation.match(/[+\-*\/]/) != null && this.state.equation.match(/[+\-*\/]$/) == null) {
   let result = Number.isInteger(eval(this.state.equation)) ? eval(this.state.equation) : parseFloat(eval(this.state.equation).toFixed(5));
   let val = this.state.equation;
   val += ` = ${result}`;
   this.setState({
    display: result,
    equation: val
   });
  }
 }

 render() {
  return (
   <div className="container">
    <Display equation={this.state.equation} display={this.state.display} />
    <Button id="clear" value="clear" display="AC" class="row-3 col-1" click={this.clearInput} />
    <Button id="sign" value="+/-" display="±" class="row-3 col-2" />
    <Button id="percent" value="%" display="%" class="row-3 col-3" />
    <Button id="divide" value="/" display="÷" class="oper row-3 col-4" click={this.operInput} />
    <Button id="seven" value="7" display="7" class="num row-4 col-1" click={this.numInput} />
    <Button id="eight" value="8" display="8" class="num row-4 col-2" click={this.numInput} />
    <Button id="nine" value="9" display="9" class="num row-4 col-3" click={this.numInput} />
    <Button id="multiply" value="*" display="×" class="oper row-4 col-4" click={this.operInput} />
    <Button id="four" value="4" display="4" class="num row-5 col-1" click={this.numInput} />
    <Button id="five" value="5" display="5" class="num row-5 col-2" click={this.numInput} />
    <Button id="six" value="6" display="6" class="num row-5 col-3" click={this.numInput} />
    <Button id="subtract" value="-" display="−" class="oper row-5 col-4" click={this.operInput} />
    <Button id="one" value="1" display="1" class="num row-6 col-1" click={this.numInput} />
    <Button id="two" value="2" display="2" class="num row-6 col-2" click={this.numInput} />
    <Button id="three" value="3" display="3" class="num row-6 col-3" click={this.numInput} />
    <Button id="add" value="+" display="+" class="oper row-6 col-4" click={this.operInput} />
    <Button id="zero" value="0" display="0" class="num row-7 col-1-2" click={this.numInput} />
    <Button id="decimal" value="." display="." class="num row-7 col-3" click={this.decInput} />
    <Button id="equals" value="=" display="=" class="oper row-7 col-4" click={this.calculate} />
   </div>
  );
 }
}

const Display = props => <div id="calc-display" className="row-1-2 col-1-4"><span id="eq">{props.equation}</span><span id="dis">{props.display}</span></div>;

const Button = props => <button type="button" id={props.id} value={props.value} className={props.class} onClick={props.click}>{props.display}</button>;

export default App;

Trong hàm khởi tạo của component App ta có truyền một tham số tên là props. Tai jhàm khởi tạo constructor này ta tiếp tục truyền tham số đó vào phương thức super: super(props)

File src/App.css

@font-face {
 font-family: "Digital";
 src: url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.eot");
 src: url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.eot?#iefix") format("embedded-opentype"), url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.woff2") format("woff2"), url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.woff") format("woff"), url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.ttf") format("truetype"), url("//db.onlinewebfonts.com/t/8e22783d707ad140bffe18b2a3812529.svg#Digital-7") format("svg");
}

body {
 height: 95vh;
 width: 95vw;
 background-color:#696969;
}
main { height: 100%; }
.container {
 height: 100%;
 display: grid;
 grid-template-columns: 30% repeat(4, 10%) 30%;
 grid-template-rows: 12.5% 5% 20% repeat(5, 10%) 12.5%;
}

/* Grid Classes - Columns */
.col-1 { grid-column: 2 / 3; }
.col-2 { grid-column: 3 / 4; }
.col-3 { grid-column: 4 / 5; }
.col-4 { grid-column: 5 / 6; }
.col-1-2 { grid-column: 2 / 4; }
.col-1-4 { grid-column: 2 / 6; }
/* Grid Classes - Rows */
.row-1 { grid-row: 2 / 3; }
.row-2 { grid-row: 3 / 4; }
.row-3 { grid-row: 4 / 5; }
.row-4 { grid-row: 5 / 6; }
.row-5 { grid-row: 6 / 7; }
.row-6 { grid-row: 7 / 8; }
.row-7 { grid-row: 8 / 9; }
.row-1-2 { grid-row: 2 / 4; }

/* Calculator Display */
#calc-display {
 width: 100%;
 height: 100%;
 background-color: black;
 color: white;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 justify-content: center;
 align-items: flex-end;
 font-family: digital;
}
#dis, #eq { padding-right: 10%; }
#dis {
 font-size: 4vw;
 margin-top: 20px;
}
#eq { font-size: 1.5vw; }

/* Calculator Buttons */
button {
 -webkit-appearance: none;
 -moz-appearance: none;
 appearance: none;
 display: inline-block;
 margin: 0;
 text-align: center;
 text-decoration: none;
 border: 1px solid black;
 cursor: grab;
 font-size: 2.5em;
}
button:hover {
 opacity: 0.7;
 border: 1.5px solid white;
}
button:focus { outline: 0; }
.num { background-color: #A9A9A9; }
.oper { background-color: orange; }

/* Responsive for Small Screens */
@media only screen and (max-width: 767px) {
 .container{
  grid-template-columns: 6% repeat(4, 22%) 6%;
  grid-template-rows: 5% 5% 20% repeat(5, 13%) 5%;
 }
 #dis { font-size: 12vw; }
 #eq { font-size: 4vw; }
}

Hãy chạy demo để xem thành quả của các bạn nhé. Hoặc click vào link demo mà mình đã cung cấp ở trên cũng được.

Cùng chuyên mục:

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

React Router cơ bản

React Router cơ bản

Có thể khẳng định rằng những trang SPA (single page application) hiện đang rất phổ…

useEffect trong React Hooks

useEffect trong React Hooks

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về useEffect trong React Hooks.…

Tìm hiểu React Hook useState

Tìm hiểu React Hook useState

React Hooks bao gồm rất 10 hooks khác nhau, trong phạm vi bài viết này…

Giới thiệu Hooks trong React JS

Giới thiệu Hooks trong React JS

Higher-Order Components trong ReactJS

Higher-Order Components trong ReactJS

Tìm hiểu về Fragments trong ReactJS

Tìm hiểu về Fragments trong ReactJS

Tìm hiểu về Render Props trong ReactJS

Tìm hiểu về Render Props trong ReactJS

Tìm hiểu về Context trong ReactJS

Tìm hiểu về Context trong ReactJS

Tìm hiểu về Refs trong ReactJS

Tìm hiểu về Refs trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về refs trong…

Kỹ thuật Lifting State Up trong ReactJS

Kỹ thuật Lifting State Up trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về kỹ thuật…

Tìm hiểu về List và Keys trong ReactJS

Tìm hiểu về List và Keys trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng hau đi tìm hiểu về lists và…

Render với điều kiện trong ReactJS

Render với điều kiện trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách để…

Handling Events (xử lý sự kiện) trong ReactJS

Handling Events (xử lý sự kiện) trong ReactJS

Xử lý Form trong ReactJS

Xử lý Form trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về các thao…

Top