Home > Excel > Bài tập Excel > Đếm các ô có giá trị bằng một giá trị nào đó trong Excel

Đếm các ô có giá trị bằng một giá trị nào đó trong Excel

Trong bài này chúng ta sẽ giải bài tập đếm các ô có giá trị bằng một giá trị nào đó trong Excel.

Ví dụ: cần đếm những ô có giá trị bằng 20, hoặc đếm những ô có giá trị là chuỗi "freetuts".

Theo như đề bài thì chỉ có một điều kiện duy nhất là so sánh giá trị trong ô bằng với giá trị cần so sánh, vì vậy ta có thể sử dụng hàm COUNTIF để giải bài này.

Đề bài

Giả sử ta có bảng dữ liệu như sau:

bang du lieu count of red JPG

Yêu cầu của đề bài là đếm những ô từ D5 đến D11 có giá trị là "Red" và in kết quả vào ô G6.

Bài giải

B1: Xây dựng công thức.

Vì sử dụng hàm COUNTIF nên công thức chung để kiểm tra điều kiện bằng đó là:

=COUNTIF(range,value)

Trong đó range là dãy các ô cần kiểm tra, value là giá trị cần so sánh.

Theo như trong đề bài thì value = 'red'range = D5:D11.

B2: Chọn ô G6 và nhập công thức sau vào.

=COUNTIF(D5:D11,"red")

B3: Sau đó nhấn Enter là ta thu được kết quả là 4.

Như vậy là ta đã giải quyết được yêu cầu của bài toán là đếm tất cả những ô có giá trị là "red" và in kết quả ra ô G6.

Đây chính là lời giải cho bài tập đếm các ô có giá trị bằng một giá trị nào đó trong Exce.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách bài tập đếm có lời giải
Đếm các ô có ngày nằm trong khoảng bằng Excel
Đếm các ô có số nằm trong khoảng bằng Excel
Đếm các ô có giá trị bằng một giá trị nào đó trong Excel
Đếm các ô phân biệt chữ hoa và chữ thường trong Excel
Đếm các ô có giá trị là x hoặc y trong Excel