Thuộc tính document.activeElement

Nêu cách sử dụng thuộc tính document.activeElement.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Thuộc tính document.activeElement