EXPRESS FRAMEWORK
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Gửi mail trong Nodejs sử dụng Express và Nodemailer

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng chức năng gửi mail trong Node.js bằng cách sử dụng Express và Nodemailer. Ở đây mình sẽ sử dụng kết hợp giữa 3 module mà chúng chính là Express, Nodemailler, Pug.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước khi đi vào nội dung chính thì mình muốn bạn cần chuẩn bị một số module như sau:

1. Chuẩn bị code cho ứng dụng gửi mail NodeJS

Mình sẽ nhắc lại kiến thức của các phần liên quan và về module nodemailer, bạn tìm hiểu trước các phần này trước khi đi vào thực hành nhé.

Xem lại các kiến thức các phần liên quan

Trong bài này mình sẽ sử dụng một vài kiến thức có trong các seri khác trong phần lập trình Node.js, chủ yếu là các kiến thức như :

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 1. Express căn bản
 2. Template Engine Pug trong Express
 3. Biến môi trường process.env trong Nodejs

Ngoài ra để hiểu rõ từng phần của bài này bạn nên học qua phần seri Node.js căn bản, để hiểu các khái niệm liên quan mà mình đề cập đến.

Tìm hiểu về module Nodemailer

Nodemailer là một module cho các ứng dụng Node.js để cho phép dễ dàng như gửi email. Dự án đã bắt đầu trở lại vào năm 2010 khi không có bất cứ module nào an toàn cho việc gửi email. Hiện tại, đây là giải pháp mà hầu hết người dùng Node.js sử dụng.

Một số ưu điểm của module này được đề cập đến như :

 • Không có các module phụ thuộc
 • Tập trung nhiều vào bảo mật
 • Unicode hỗ trợ nhiều kiểu kí tự, bao gồm cả emoji
 • Hỗ trợ window, bạn có thể cài đặt nó trên môi trường window mà không gặp bất cứ khó khăn nào.
 • HIển thị HTML cũng như các đoạn văn bản thông thường.
 • Thêm tệp đính kèm vào tin nhắn
 • Tệp đính kèm hình ảnh được nhúng cho nội dung HTML - thiết kế của bạn không bị chặn
 • Gửi email an toàn bằng TLS / STARTTLS
 • Phương thức vận chuyển khác nhau ngoài hỗ trợ SMTP tích hợp
 • Đăng nhập tin nhắn với DKIM
 • Tùy chỉnh Plugin
 • Hỗ trợ thao tác xác thực Mesage Auth 2
 • Xác thực đối với các kết nối SMTP

Để cài đặt module nodemailer bạn chỉ cần cài nó bằng npm:

npm install --save nodemailer

Ở bài viết này mình sẽ sử dụng một vài phương thức của nodemailer như :

Tạo đối tượng gửi mail

Để gửi mail bạn cần phải tạo đói tượng để gửi

let transporter = nodemailer.createTransport(transport[, defaults])

Ở đây có 3 phần cần chú ý tới :

 • transporter: là một đối tượng dùng để gửi mail
 • transport: cấu hình cho đối tượng transporter, trong bài này mình sẽ cấu hình gửi mail với gmail
 • default: mội đối tượng chứa các tinh chỉnh khác, bạn có thể đọc trên tài liệu của nodemailer

Gửi mail

Chúng ta sẽ gọi method sendMail() trong đối tượng transporter vừa mới tạo ở trên;

transporter.sendMail(mailOptions, [callback])

Sẽ có 2 tham số cần truyền vào trong method này đó là:

 • mailOptions: gồm một object chứa các giá trị của người gửi, người nhận, nội dung, tệp đính kèm,...
 • callback: một callback function chứa kết quả trả về.

2. Xây dựng ứng dụng gửi mail trong Nodejs

Đây là phần xây dựng ứng dụng gửi mail trong Node.js, mình sẽ chia thành từng bước nhỏ. Sau đây là cấu trúc thư mục mà mình sẽ sử dụng trong dự án nhé.

views
|--index.pug
app.js
.env

Cài đặt các module cần thiết

Chúng ta sẽ cài đặt một vài module cần thiết, hầu như các module được sử dụng trong bài này đã được mình giới thiệu trước đó rồi và rất quen thuộc:

 • Express: Dùng để khởi tạo HTTP Web Server
 • express-formidable : Dùng để parse form
 • pug: Sử dụng template engine Pug cho express
 • dotenv: Sử dụng biến môi trường
 • nodemailer: Dùng để gửi mail

Để cài đặt các module này bạn mở terminal lên và gõ dòng lệnh

node install --save express express-formdiable pug dotenv nodemailer

Mình sẽ khởi tạo biến môi trường

Trong file .env ban sẽ khởi tạo các biến môi trường cho dự án như: EMAL, PASSWOR, PORT. Trong bai này mình sẽ gửi mail bằng Gmail nên trong file .env bạn thay thế email và password của bạn vào nhé !

EMAIL=username@gmail.com
PASSWORD=password
PORT=8080

Ngoài lề một chút nhưng để gửi mail bằng Gmail theo cách này bạn cần phải bật chế độ Quyền truy cập ứng dụng kém an toàn trước nhé. Để bật bạn vào link này: https://myaccount.google.com/security

Khởi tạo server sử dụng Express

Chúng ta sẽ require các module cần thiết và khởi tạo server bằng express trong file app.js như sau:

//Require các module cần thiết
const express = require("express");
const app = express();
const nodemailer = require("nodemailer");
const formidableMiddleware = require("express-formidable");
require("dotenv").config();

//Khai báo suử dụng template pug
app.set("views", "./views");
app.set("view engine", "pug");

//Middleware parse form
app.use(
 formidableMiddleware({
  multiples: true
 })
);
//Khởi tạo route
app.get("/", (req, res) => {
 res.render("index");
});

//Khởi tạo route POST xử lí khi send mail
app.post("/sendMail", async (req, res) => {
 
});
app.listen(process.env.PORT || 8080);

Phía trên mình đã khởi tạo server với 2 route đó đó là method GET với đường dẫn là /method POST với đường dẫn /sendMail. Ngoài ra còn thêm môt middleware hỗ trợ việc parse form và khai báo sử dụng template engine là Pug. Khi truy cập đường dẫn / với method là GET thì express sẽ trả lại giao diện cho người dùng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi làm giao diện.

Giao diện cho trang gửi mail

Mình sẽ sử dụng template engine pug cho việc viết giao diện bởi nó nhanh hơn rất nhiều đối với cách viết bình thường, sau đây là file index.pug nằm trong thư mục views

mixin alert(type, msg)
  -var classes = "alert alert-"+type
  div(class=classes)
    strong=msg
<!DOCTYPE html>
html(lang="vi")
  head
    title Gửi mail sử dụng Nodejs
    link(rel="stylesheet", href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css")
  body 
    div.container 
      div.row 
        div.col-md-12
          div.card(style="margin-top: 5%")
            h1.card-header Gửi mail sử dụng NodeJS 
            div.content(style="padding: 2%")
              //- Gọi mixin alert khi nhận được biến msg từ route
              if (msg) 
                +alert(type, msg)
              
              form(method="POST" action="/sendMail" enctype="multipart/form-data")
                div.form-group
                  label(for="sendTo") Người cần gửi
                  input.form-control(type="email" require=true placeholder="xxx@gmail.com" name="to")
                div.form-group
                  label(for="subject") Tiêu đề
                  input.form-control(type="text" require=true placeholder="Freetuts.net" name="subject")
                div.form-group
                  label(for="content") Nội dung
                  textarea.form-control(rows="5" placeholder="Nội dung" name="text")
                div.form-group
                  label(for="content") Attachments
                  input.form-control(name="fileSend" type="file" multiple)
                button(class=['btn', 'btn-primary', 'btn-block']) Gửi mail

    

Phía trên mình có khởi tạo môt mixin có tên alert, mình sẽ gọi mixin này khi mà view nhận được biến msg từ route. Bạn có thể tách giao diện này ra từng phần nhỏ nếu muốn mở rộng dự án nhưng trong bài này mình sẽ để cả cục như này =))

Xử lí hành động gửi mail

Chúng ta sẽ quay lại làm việc với file app.js. Khi submit form người dùng sẽ được chuyển đến route có path là /sendMail và method là POST, ở route này mình sẽ tiến hành xử lý các phần như:

//Khởi tạo route POST xử lí khi send mail
app.post("/sendMail", async (req, res) => {
 var attachments; //Khởi tạo biến chứa các attachments

 //Khởi tạo đối tượng để gửi mail
 const transporter = nodemailer.createTransport({
  service: "gmail",
  auth: {
   user: process.env.EMAIL,
   pass: process.env.PASSWORD
  }
 });

 //Trường hợp nếu có nhiều file được gửi về
 if (req.files.fileSend.length > 0) {
  //Gán giá trị vào biến attachments
  attachments = await req.files.fileSend.map(file => {
   return {
    filename: file.name,
    path: file.path
   };
  });
 }

 //Trường hợp nếu chỉ có 1 file
 if (req.files.fileSend.size > 0) {
  //Gán giá trị vào biến attachments
  attachments = [
   {
    filename: req.files.fileSend.name,
    path: req.files.fileSend.path
   }
  ];
 }
 //Lấy các giá trị từ fields như nguwoif nhận, tiêu đề, nội dung
 let { to, subject, text } = req.fields;

 //Chỉnh các giá tri của mail
 let mailOptions = {
  from: process.env.EMAIL,
  to,
  subject,
  text,
  attachments
 };

 //Tiến hành tạo Promise và gửi mail
 const sendMail = new Promise(function(resolve, reject) {
  transporter.sendMail(mailOptions, function(error, info) {
   //Kiểm tra lỗi
   if (error) {
    reject({
     msg: error,
     type: "danger"
    });
   } else {
    resolve({
     msg: "Email sent: " + info.response,
     type: "success"
    });
   }
  });
 });

 //Tiến hành trả về thông báo 
 sendMail
  .then(result => {
   res.render("index", result);
  })
  .catch(err => {
   res.render("index", err);
  });
});

Trong bài này mình sử dụng một vài cú pháp của Javascript ES6, các bạn đọc chương trình rồi đi tìm hiểu về các phần mà các bạn chưa hiểu hoặc chưa nắm chắc để hiểu rõ hơn nhé.

Hoàn thiện dự án và khởi chạy chương trình

Mở terminal nên và gõ dòng lệnh bên dưới để chạy chương trình:

node app.js

Truy cập đường dẫn http://localhost:8080, chúng ta sẽ thấy trang để gửi mail:

send mail su dung nodejs freetutst png

Sau khi điền thông tin vào form, và nhận gửi mail. Nếu thành công sẽ nhận được thông báo.

gui mail su dung nodemailer png

Trên đây là những kiến thức cơ bản về gửi mail trong Node.js. Mong bài viết này có thể giúp ích cho bạn cho việc lập trình với Nodejs, cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết này.

Danh sách file tải về

Tên file tải về Pass giải nén
Tải mã nguồn freetuts.net hoặc gameportable.net

Cùng chuyên mục:

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

Chắc hẳn trong quá trình xử lý các request tới server thì một vài trường…

Xử lý form trong Express

Xử lý form trong Express

Xây dựng URL trong Express

Xây dựng URL trong Express

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách xây…

Populate trong Mongoose

Populate trong Mongoose

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Middleware trong Mongoose

Middleware trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Subdocuments trong Mongooose

Subdocuments trong Mongooose

Documents trong Mongoose

Documents trong Mongoose

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về documents trong Mongoose

Models trong Mongoose

Models trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Mongoose trong NodeJS

Mongoose trong NodeJS

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Link xoilac mới nhất, xem bóng đá hôm nay, Bóng đá xoilac tv,
Top