EXPRESS FRAMEWORK
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xử lý form trong Express

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về xử lý form trong Express. Form là một phần không thể thiếu của web. Hầu như mọi trang web chúng ta truy cập đều cung cấp cho chúng các biểu mẫu gửi hoặc lấy một số thông tin mà người dùng nhập vào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Xử lý form trong Express

Dưới đây là những bước cần thiết để xử lý form trong Express, các bạn thực hiện theo từng bước để có thể thiết lập xử lý form trong Express

Thiết lập module cần thiết

Để bắt đầu với form trong Mongoose chúng ta cần phải cài đặt thêm một vài module hỗ trợ trong Expresss như body-parsermulter. Đây là 2 middleware hỗ trợ parse form. Thông thường Express sẽ không tự đông parse form nên bạn cần phải cài thêm 2 middleware này. Để cài đặt bạn mở terminal và sử dụng npm để cài đặt :

npm i --save body-parser multer

Sau khi import body-parsemulter, chúng ta sẽ sử dụng body-parser để parse jsonx-www-form-urlencoded header request, và multer cho việc parse multipart/form-data. Tiếp theo sau để sử dụng bạn cần khai báo middleware cho express sử dụng đoạn code sau :

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

var express = require('express');
var bodyParser = require('body-parser');
var multer = require('multer');
var upload = multer();
var app = express();

// parsing application/json
app.use(bodyParser.json()); 

// parsing application/xwww-
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true })); 
//form-urlencoded

// parsing multipart/form-data
app.use(upload.array()); 

app.listen(3000);

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về middleware trong Express.

Xử lý form trong Express

Sau khi thiết lập các module cần thiết và thêm middleware cho Express chúng ta chỉ cần tạo một form và bắt data từ request. Tham khảo bài viết về Request & Response trong Express.

Dữ liệu của form khi được parse qua middleware sẽ được lưu trữ ở thuộc tính body trong request object - req.body :

app.post('/', function(req, res){
  console.log(req.body); //Data sẽ ở đây
  res.send("recieved your request!");
});

2. Thực hành xử lý form trong Express

Trong phần này mình sẽ đi vào ví dụ thực tế về việc xử lý form trong Express, như ở trên mình cũng đã giới thiệu qua các bước cài đặt. Mình sẽ đi xây dựng một form cho người dùng điền vào và in ra các giá trị của nó.

Cấu trúc thư mục

Sau khi cài đặt các module cần thiết, chúng ta sẽ có cấu trúc thư mục như sau:

form-freetuts/
--- app.js
--- uploads/
--- view/
-------form.pug
-------info.pug

Cài đặt module cần thiết

Trong ví dụ này bạn cần phải cài đặt 4 module hỗ trợ đó là express, multer, body-parser, pug. Đê cài đặt bạn truy cập thư mục form-freetuts và mở terminal gõ dòng lệnh để cài đặt :

npm i --save express multer body-parser pug

express nodejs form png

Xây dựng giao diện

Ở đây mình sử dụng template engine pug trong Express để đi xây dựng giao diện, và sử dụng css framework đó là bootstrap 4.

form.pug

Trong file form.pug chúng ta sẽ đi xây dựng form dùng để submit

html
head
  title Form - Freetuts.net
  meta(http-equiv="Content-Type", content="text/html;charset=UTF-8")
  link(href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css", rel="stylesheet")
body
  div.container
    .card(style = "margin-top: 5%;")
      h3.card-header Xử lý Form - Freetuts.net
      .card-body
        form(action="/", method="post", enctype="multipart/form-data")
          .form-group
            label(for="name") Họ và tên
            input.form-control(type="text", name="name", placeholder="Nguyễn Văn Trí", required)
          .form-group
            label(for="age") Tuổi
            input.form-control(type="number", name="age", placeholder="19", required)
          .form-group
            label(for="gender") Giới tính
            select.form-control(name="gender", required)
              option(value="Nam") Nam
              option(value="Nữ") Nữ
          .form-group
            label(for="avatar") Ảnh đại diện
            input.form-control(type="file", name="avatar", required)
          button.btn.btn-block.btn-success(type="submit") Gửi

Bên trên mình đã đi xây dựng một form bao gồm các trường như name, age, gender, avatar,...

info.html

File này sẽ dùng để hiển thị file nội dung form vừa nhập.

html
head
  title Form - Freetuts.net
  meta(http-equiv="Content-Type", content="text/html;charset=UTF-8")
  link(href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css", rel="stylesheet")
body
  div.container
    .card(style = "margin-top: 5%;")
      h3.card-header Kết quả
      .card-body
        ul.list-group 
          li.list-group-item Họ tên: #{body.name}
          li.list-group-item Tuổi: #{body.age}
          li.list-group-item Giới tính #{body.gender}
          li.list-group-item Avatar 
            img(src="/uploads/" + file.filename +"", alt=file.originalname)

Xử lý form

Ở file app.js chính là file xử lý của chúng ta, chúng ta sẽ có file app.js có nội dung như sau:

const express = require("express");
const app = express();
const bodyParser = require("body-parser");
const multer = require("multer");

const storage = multer.diskStorage({
 destination: (req, file, cb) => {
  cb(null, __dirname + "/uploads"); //Đường dẫn upload ảnh
 },
 filename: (req, file, cb) => {
  //File lúc này sẽ được lưu vào vùng nhớ tạm thời
  cb(null, Date.now() +"_" + file.originalname);
 }
});
const upload = multer({ storage: storage });

/*
 - Bắt đầu khai báo middleware
*/
//Khaiai báo static folder
app.use(express.static('./uploads'));

//Khai báo đường dẫn đến thư mục chứa các template
app.set("views", "./views");
//Khai báo templateEngine sử dụng
app.set("view engine", "pug");
// parsing application/json
app.use(bodyParser.json());
// parsing application/xwww-
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));
/*
 - Kết thúc khai báo middleware
*/

//Khởi tạo router get
app.get("/", (req, res) => {
 res.render("form");
});

//Khởi tạo router post

app.post("/", upload.single("avatar"), (req, res) => {
 const { body, file } = req;
 console.log(file)
 res.render("info", { body, file });
});

app.listen(8080);

Bạn tiến hành khởi chạy bằng cách mở terminal và gõ dòng lệnh:

node app

Chúng ta sẽ thấy kết quả như hình :

express nodejs form 1 png

Sau khi submit form, router sẽ trả về nội dung của file info.pug.

express nodejs form 2 png

Trên đây là những kiến thức cơ bản về xử lý form trong Express. Mong bài viết này có thể giúp ích cho bạn cho việc lập trình với NodeJS, cảm ơn bạn đã quan tâm bài viết này.

Cùng chuyên mục:

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Cách gửi mail trong NodeJS có file đính kèm

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

Crawl dữ liệu website bằng NodeJS cơ bản

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

CORS là gì ? Xử lý CORS trong NodeJS

Chắc hẳn trong quá trình xử lý các request tới server thì một vài trường…

Xây dựng URL trong Express

Xây dựng URL trong Express

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách xây…

Populate trong Mongoose

Populate trong Mongoose

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Error Handling & Debugging trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Namespaces & Rooms trong Socket.io

Middleware trong Mongoose

Middleware trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Create / Read / Update / Delete trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Validation trong Mongoose

Subdocuments trong Mongooose

Subdocuments trong Mongooose

Documents trong Mongoose

Documents trong Mongoose

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về documents trong Mongoose

Models trong Mongoose

Models trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

SchemaTypes trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Schemas trong Mongoose

Mongoose trong NodeJS

Mongoose trong NodeJS

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Làm việc với Table MySQL sử dụng Nodejs

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Kết nối với MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Giới thiệu MongoDB trong NodeJS

Insert / Update / Delete / Select MySQL trong NodeJS

Insert / Update / Delete / Select MySQL trong NodeJS

Top