MATPLOTLIB
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đọc dữ liệu bán kem đánh răng mỗi tháng và hiển thị bằng biểu đồ phân tán trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách đọc dữ liệu bán kem đánh răng mỗi tháng từ một tệp CSV và sau đó trực quan hóa nó bằng biểu đồ phân tán. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc sử dụng biểu đồ phân tán để thể hiện mối quan hệ giữa hai biến và tùy chỉnh biểu đồ bằng cách thêm lưới cốt truyện.

Biểu đồ phân tán sẽ trông như thế này:

anh13 jpg

Bước 1: Import thư viện Pandas và Matplotlib

Bắt đầu bằng việc import thư viện Pandas để làm việc với dữ liệu và thư viện Matplotlib để vẽ đồ thị.

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

Bước 2: Đọc dữ liệu từ file CSV

Sử dụng hàm pd.read_csv() để đọc dữ liệu từ file CSV và lưu nó vào một DataFrame.

df = pd.read_csv("sales_data.csv")

Bước 3: Trích xuất dữ liệu bán kem đánh răng từ DataFrame

Sử dụng phương thức .tolist() để chuyển cột dữ liệu thành danh sách.

monthList = df['month_number'].tolist()
toothPasteSalesData = df['toothpaste'].tolist()

Bước 4: Vẽ biểu đồ phân tán

Sử dụng hàm plt.scatter() để vẽ biểu đồ phân tán, trong đó trục x là tháng và trục y là số lượng đơn vị kem đánh răng đã bán.

plt.scatter(monthList, toothPasteSalesData, label='Dữ liệu bán kem đánh răng')

Bước 5: Cấu hình biểu đồ

Sử dụng các hàm plt.xlabel(), plt.ylabel(), plt.legend(), plt.title() plt.xticks() để cấu hình biểu đồ.

plt.xlabel('Số tháng')
plt.ylabel('Số lượng đơn vị đã bán')
plt.legend(loc='upper left')
plt.title('Dữ liệu bán kem đánh răng')
plt.xticks(monthList)

Bước 6: Thêm lưới cốt truyện và hiển thị biểu đồ

Sử dụng hàm plt.grid() để thêm lưới cốt truyện với kiểu đường dạng "--", sau đó sử dụng plt.show() để hiển thị biểu đồ đã vẽ.

plt.grid(True, linewidth=1, linestyle="--")
plt.show()

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình và đảm bảo rằng bạn đã có file CSV "sales_data.csv" trong cùng thư mục với mã nguồn của bạn, bạn sẽ nhận được biểu đồ phân tán thể hiện số lượng đơn vị kem đánh răng đã bán theo từng tháng:

anh13 jpg

Chúc mừng bạn đã thành công đọc dữ liệu bán kem đánh răng mỗi tháng và hiển thị nó bằng biểu đồ phân tán sử dụng Matplotlib và Pandas. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc trực quan hóa mối quan hệ giữa các biến bằng biểu đồ phân tán và tùy chỉnh biểu đồ bằng cách thêm lưới cốt truyện. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá thế giới trực quan hóa dữ liệu!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top