MATPLOTLIB
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đọc sữa rửa mặt xà phòng tắm các tháng và hiển thị bằng Subplot trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách đọc dữ liệu bán sản phẩm sữa rửa mặt và xà phòng tắm theo tháng từ flie CSV và sau đó trực quan hóa chúng bằng biểu đồ Subplot. Sử dụng Subplot, mình có thể hiển thị nhiều biểu đồ trên cùng một hình vẽ.

Subplot sẽ trông như thế này.

anh19 jpg

Bước 1: Import thư viện Pandas và Matplotlib

Bắt đầu bằng cách import thư viện Pandas để làm việc với dữ liệu và thư viện Matplotlib để vẽ đồ thị.

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

Bước 2: Đọc dữ liệu từ file CSV

Sử dụng hàm pd.read_csv() để đọc dữ liệu từ file CSV và lưu nó vào một DataFrame.

df = pd.read_csv("sales_data.csv")

Bước 3: Trích xuất dữ liệu bán sản phẩm

Sử dụng phương thức .tolist() để chuyển cột dữ liệu bán sản phẩm thành danh sách.

monthList = df['month_number'].tolist()
bathingsoap = df['bathingsoap'].tolist()
faceWashSalesData = df['facewash'].tolist()

Bước 4: Tạo biểu đồ Subplot

Sử dụng hàm plt.subplots() để tạo một hình vẽ chứa các biểu đồ Subplot. Mình sẽ tạo hai biểu đồ, mỗi biểu đồ là một Subplot.

f, axarr = plt.subplots(2, sharex=True)
axarr[0].plot(monthList, bathingsoap, label='Dữ liệu bán xà phòng tắm', color='k', marker='o', linewidth=3)
axarr[0].set_title('Dữ liệu bán xà phòng tắm')
axarr[1].plot(monthList, faceWashSalesData, label='Dữ liệu bán sữa rửa mặt', color='r', marker='o', linewidth=3)
axarr[1].set_title('Dữ liệu bán sữa rửa mặt')

Bước 5: Cấu hình biểu đồ

Sử dụng các hàm plt.xticks(), plt.xlabel(), và plt.ylabel() để cấu hình biểu đồ.

plt.xticks(monthList)
plt.xlabel('Tháng')
plt.ylabel('Số lượng bán ra')

Bước 6: Hiển thị biểu đồ Subplot

Cuối cùng, sử dụng plt.show() để hiển thị biểu đồ Subplot đã tạo.

plt.show()

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình và đảm bảo rằng bạn đã có file CSV "sales_data.csv" trong cùng thư mục với mã nguồn của bạn, bạn sẽ nhận được hình vẽ chứa hai biểu đồ Subplot, mỗi biểu đồ thể hiện dữ liệu bán hàng theo từng sản phẩm. Biểu đồ sẽ hiển thị trực tiếp trên cửa sổ màn hình.

Chúc mừng bạn đã thành công đọc dữ liệu bán sản phẩm sữa rửa mặt và xà phòng tắm theo tháng và trực quan hóa chúng bằng biểu đồ Subplot. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc sử dụng biểu đồ Subplot để hiển thị nhiều biểu đồ trên cùng một hình vẽ. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá thế giới trực quan hóa dữ liệu!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top