MATPLOTLIB
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đọc số liệu bán xà phòng tắm của các tháng và thể hiện bằng biểu đồ thanh trong Python.

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách đọc dữ liệu bán xà phòng tắm mỗi tháng từ tệp CSV và sau đó trực quan hóa nó bằng biểu đồ thanh. Bạn sẽ học cách lưu biểu đồ này vào đĩa cứng để có thể chia sẻ và sử dụng lại sau này.

anh16 jpg

Bước 1: Import thư viện Pandas và Matplotlib

Bắt đầu bằng cách import thư viện Pandas để làm việc với dữ liệu và thư viện Matplotlib để vẽ đồ thị.

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

Bước 2: Đọc dữ liệu từ file CSV

Sử dụng hàm pd.read_csv() để đọc dữ liệu từ file CSV và lưu nó vào một DataFrame.

df = pd.read_csv("sales_data.csv")

Bước 3: Trích xuất dữ liệu bán xà phòng tắm từ DataFrame

Sử dụng phương thức .tolist() để chuyển cột dữ liệu thành danh sách.

monthList = df['month_number'].tolist()
bathingsoapSalesData = df['bathingsoap'].tolist()

Bước 4: Vẽ biểu đồ thanh

Sử dụng hàm plt.bar() để vẽ biểu đồ thanh cho số lượng đơn vị xà phòng tắm đã bán của mỗi tháng.

plt.bar(monthList, bathingsoapSalesData)

Bước 5: Cấu hình biểu đồ

Sử dụng các hàm plt.xlabel(), plt.ylabel(), plt.title(), plt.xticks()plt.grid() để cấu hình biểu đồ.

plt.xlabel('Số tháng')
plt.ylabel('Số lượng đơn vị đã bán')
plt.title('Dữ liệu bán xà phòng tắm')
plt.xticks(monthList)
plt.grid(True, linewidth=1, linestyle="--")

Bước 6: Hiển thị và lưu biểu đồ

Cuối cùng, sử dụng plt.show() để hiển thị biểu đồ đã vẽ. Để lưu biểu đồ, sử dụng hàm plt.savefig() với đường dẫn và tên tệp để lưu biểu đồ vào đĩa cứng.

plt.savefig('sales_data_of_bathingsoap.png', dpi=150)
plt.show()

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình và đảm bảo rằng bạn đã có file CSV "sales_data.csv" trong cùng thư mục với mã nguồn của bạn, bạn sẽ nhận được biểu đồ thanh thể hiện số lượng đơn vị xà phòng tắm đã bán mỗi tháng. Biểu đồ sẽ hiển thị trực tiếp trên cửa sổ màn hình và được lưu lại trong file "sales_data_of_bathingsoap.png" trên đĩa cứng.

Chúc mừng bạn đã thành công đọc dữ liệu bán xà phòng tắm mỗi tháng và hiển thị nó bằng biểu đồ thanh, cùng việc lưu biểu đồ này vào đĩa cứng để sử dụng và chia sẻ sau này. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc tạo biểu đồ và lưu đồ thị trong Python. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá thế giới trực quan hóa dữ liệu!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm hstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm vstack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm stack() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm concatenate() trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm Broadcasting trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm divide() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm multiply() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm subtract() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm add() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm ravel() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm flatten() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm sort() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm transpose() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm reshape() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm any() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Cách sử dụng hàm all() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Sử dụng hàm amax() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm amin() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm prod() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Cách sử dụng hàm std() trong NumPy

Top