MATPLOTLIB
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đọc tổng lợi nhuận mỗi tháng và hiển thị bằng biểu đồ để xem các khoảng lợi nhuận phổ biến nhất trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách đọc dữ liệu tổng lợi nhuận mỗi tháng từ tệp CSV và sau đó trực quan hóa nó bằng biểu đồ histogram. Mình sẽ tạo biểu đồ để xem các khoảng lợi nhuận phổ biến nhất, đồng thời giúp bạn làm quen với việc sử dụng biểu đồ histogram để phân phối dữ liệu.

Biểu đồ sẽ trông như thế này.

anh17 jpg

Bước 1: Import thư viện Pandas và Matplotlib

Bắt đầu bằng cách import thư viện Pandas để làm việc với dữ liệu và thư viện Matplotlib để vẽ đồ thị.

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

Bước 2: Đọc dữ liệu từ file CSV

Sử dụng hàm pd.read_csv() để đọc dữ liệu từ file CSV và lưu nó vào một DataFrame.

df = pd.read_csv("sales_data.csv")

Bước 3: Trích xuất dữ liệu tổng lợi nhuận từ DataFrame

Sử dụng phương thức .tolist() để chuyển cột dữ liệu tổng lợi nhuận thành danh sách.

profitList = df['total_profit'].tolist()

Bước 4: Vẽ biểu đồ histogram

Sử dụng hàm plt.hist() để vẽ biểu đồ histogram cho dữ liệu tổng lợi nhuận và các khoảng lợi nhuận được xác định.

profit_range = [150000, 175000, 200000, 225000, 250000, 300000, 350000]
plt.hist(profitList, profit_range, label='Dữ liệu lợi nhuận')

Bước 5: Cấu hình biểu đồ

Sử dụng các hàm plt.xlabel(), plt.ylabel(), plt.legend(), plt.xticks() plt.title() để cấu hình biểu đồ.

plt.xlabel('Khoảng lợi nhuận (đô la)')
plt.ylabel('Lợi nhuận thực tế (đô la)')
plt.legend(loc='upper left')
plt.xticks(profit_range)
plt.title('Dữ liệu tổng lợi nhuận')

Bước 6: Hiển thị biểu đồ

Cuối cùng, sử dụng plt.show() để hiển thị biểu đồ histogram đã vẽ.

plt.show()

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình và đảm bảo rằng bạn đã có file CSV "sales_data.csv" trong cùng thư mục với mã nguồn của bạn, bạn sẽ nhận được biểu đồ histogram thể hiện phân phối của dữ liệu tổng lợi nhuận theo các khoảng lợi nhuận xác định. Biểu đồ sẽ hiển thị trực tiếp trên cửa sổ màn hình.

Chúc mừng bạn đã thành công đọc dữ liệu tổng lợi nhuận mỗi tháng và hiển thị nó bằng biểu đồ histogram. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc trực quan hóa phân phối dữ liệu bằng biểu đồ histogram. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá thế giới trực quan hóa dữ liệu!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top