MATPLOTLIB
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng dữ liệu bán hàng năm ngoái của từng sản phẩm và hiển thị bằng biểu đồ tròn trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách tính tổng dữ liệu bán hàng năm của từng sản phẩm từ file CSV và sau đó trực quan hóa nó bằng biểu đồ tròn. Mình sẽ sử dụng thư viện Pandas để làm việc với dữ liệu và thư viện Matplotlib để vẽ đồ thị tròn.

Lưu ý : Trong hiển thị biểu đồ tròn Số lượng đơn vị bán được mỗi năm cho mỗi sản phẩm tính bằng phần trăm.

Biểu đồ Pie sẽ trông như thế này.

anh18 jpg

Bước 1: Import thư viện Pandas và Matplotlib

Bắt đầu bằng cách import thư viện Pandas để làm việc với dữ liệu và thư viện Matplotlib để vẽ đồ thị.

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

Bước 2: Đọc dữ liệu từ file CSV

Sử dụng hàm pd.read_csv() để đọc dữ liệu từ file CSV và lưu nó vào một DataFrame.

df = pd.read_csv("sales_data.csv")

Bước 3: Trích xuất dữ liệu tổng bán hàng năm của từng sản phẩm

Sử dụng phương thức .sum() để tính tổng dữ liệu bán hàng năm của từng sản phẩm.

salesData = [df['facecream'].sum(), df['facewash'].sum(), df['toothpaste'].sum(), 
             df['bathingsoap'].sum(), df['shampoo'].sum(), df['moisturizer'].sum()]

Bước 4: Vẽ biểu đồ tròn

Sử dụng hàm plt.pie() để vẽ biểu đồ tròn dựa trên dữ liệu tổng bán hàng năm của từng sản phẩm. Sử dụng các tham số như labels để đặt nhãn cho các phần trong biểu đồ và autopct để hiển thị tỷ lệ phần trăm trên biểu đồ.

labels = ['FaceCream', 'FaceWash', 'ToothPaste', 'Bathing Soap', 'Shampoo', 'Moisturizer']
plt.axis("equal")  # Để đảm bảo biểu đồ tròn được vẽ chính xác
plt.pie(salesData, labels=labels, autopct='%1.1f%%')

Bước 5: Cấu hình biểu đồ

Sử dụng các hàm plt.legend() plt.title() để thêm chú giải và tiêu đề cho biểu đồ.

plt.legend(loc='lower right')  # Đặt vị trí chú giải
plt.title('Dữ liệu bán hàng năm theo từng sản phẩm')

Bước 6: Hiển thị biểu đồ

Cuối cùng, sử dụng plt.show() để hiển thị biểu đồ tròn đã vẽ.

plt.show()

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình và đảm bảo rằng bạn đã có flie CSV "sales_data.csv" trong cùng thư mục với mã nguồn của bạn, bạn sẽ nhận được biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ dữ liệu bán hàng năm của từng sản phẩm. Biểu đồ sẽ hiển thị trực tiếp trên cửa sổ màn hình.

Chúc mừng bạn đã thành công tính tổng dữ liệu bán hàng năm của từng sản phẩm và hiển thị nó bằng biểu đồ tròn. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc sử dụng biểu đồ tròn để thể hiện phân phối dữ liệu. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá thế giới trực quan hóa dữ liệu!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top