MATPLOTLIB
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đọc tổng lợi nhuận của các tháng và thể hiện bằng đồ thị trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ cùng nhau tìm hiểu cách đọc dữ liệu tổng lợi nhuận của các tháng từ một file CSV và thể hiện nó dưới dạng đồ thị đường sử dụng thư viện Matplotlib. Bài tập này giúp bạn làm quen với cách làm việc với dữ liệu từ file CSV và trực quan hóa thông tin bằng đồ thị.

Tổng dữ liệu lợi nhuận được cung cấp cho mỗi tháng. Biểu đồ đường được tạo phải bao gồm các thuộc tính sau:

  • Tên nhãn X = Số tháng
  • Tên nhãn Y = Tổng lợi nhuận

Biểu đồ đường kẻ sẽ trông như thế này.

anh28 jpg

Bước 1: Import thư viện Pandas và Matplotlib

Đầu tiên, hãy import thư viện Pandas để làm việc với dữ liệu và thư viện Matplotlib để vẽ đồ thị.

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

Bước 2: Đọc dữ liệu từ file CSV

Mình sử dụng hàm pd.read_csv() để đọc dữ liệu từ file CSV và lưu nó vào một DataFrame.

df = pd.read_csv("sales_data.csv")

Bước 3: Trích xuất dữ liệu lợi nhuận và tháng từ DataFrame

Mình sử dụng phương thức .tolist() để chuyển cột dữ liệu thành danh sách.

profitList = df['total_profit'].tolist()
monthList = df['month_number'].tolist()

Bước 4: Vẽ đồ thị sử dụng Matplotlib

Tiếp theo sử dụng hàm plt.plot() để vẽ đồ thị dạng đường dựa trên dữ liệu lợi nhuận và tháng.

plt.plot(monthList, profitList, label='Dữ liệu lợi nhuận theo tháng năm trước')

Bước 5: Cấu hình đồ thị

Sau đó sử dụng các hàm plt.xlabel(), plt.ylabel(), plt.xticks(), plt.title()plt.yticks() để cấu hình đồ thị.

plt.xlabel('Số tháng')
plt.ylabel('Lợi nhuận trong đô la')
plt.xticks(monthList)
plt.title('Lợi nhuận của công ty hàng tháng')
plt.yticks([100000, 200000, 300000, 400000, 500000])

Bước 6: Hiển thị đồ thị

Cuối cùng, mình sử dụng plt.show() để hiển thị đồ thị đã vẽ.

plt.show()

Kết quả

Khi bạn chạy chương trình và đảm bảo rằng bạn đã có file CSV "sales_data.csv" trong cùng thư mục với mã nguồn của bạn, bạn sẽ nhận được đồ thị đường thể hiện lợi nhuận của các tháng như sau:

anh28 jpg

Chúc mừng bạn đã thành công đọc dữ liệu từ file CSV và vẽ đồ thị dạng đường sử dụng thư viện Matplotlib và Pandas. Bài tập này giúp bạn làm quen với việc làm việc với dữ liệu từ file CSV và trực quan hóa thông tin bằng đồ thị. Chúc các bạn thành công và tiếp tục khám phá Matplotlib và Pandas trong Python!

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Bài tập Python: Hàm trong Python

Top